Automatisk bracketing

 1. G knap
 2. C fotooptagelsesmenu

Varier eksponeringen, blitzniveauet, Active D-Lighting (ADL) eller hvidbalancen lidt med hvert billede, og "bracketing" af den aktuelle værdi. Bracketing kan bruges i situationer, hvor det er svært at få de rigtige indstillinger, og der ikke er tid til at kontrollere resultater og justere indstillinger for hvert billede, eller til at eksperimentere med forskellige indstillinger for det samme motiv.

MulighedBeskrivelse
[ Auto bracketing sæt ]Vælg indstillingen eller indstillingerne i bracketing, når automatisk bracketing er aktiveret.
 • [ AE & flash bracketing ]: Udfør både eksponering og flash-niveau bracketing.
 • [ AE bracketing ]: Kun bracketing eksponering.
 • [ Flash bracketing ]: Udfør kun flash-niveau bracketing.
 • [ WB bracketing ]: Udfør hvidbalance bracketing.
 • [ ADL bracketing ]: Udfør bracketing ved hjælp af Active D-Lighting.
[ Antal skud ]Vælg antallet af billeder i bracketing-sekvensen.
[ Forøgelse ]Vælg, hvor meget de valgte indstillinger varierer med hvert billede, når en anden indstilling end [ ADL-bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ].
[ Beløb ]Vælg, hvordan Active D-Lighting varierer med hvert billede, når [ ADL bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ].

Eksponering og flash-bracketing

Ingen eksponeringskompensation
Eksponering modificeret af: –1 EV
Eksponering modificeret af: +1 EV
 1. Vælg [AE & flash bracketing], [AE bracketing] eller [Flash bracketing] for [Auto bracketing set].
  Indstillingerne [ Antal billeder ] og [ Inkrement ] vises.
 2. Vælg antallet af skud.
  • Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 4 eller 2 for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.
  • Ved andre indstillinger end [ 0F ] vises et bracketing-ikon på displayet.
 3. Vælg et eksponeringstrin.
  • Fremhæv [ Increment ] og tryk på 4 eller 2 for at vælge bracketing-increment.
  • Størrelsen på stigningen kan vælges fra 0,3 (1/3 trin), 0,7 (2/3 trin), 1,0 (1 trin), 2,0 (2 trin) eller 3,0 (3 trin). Bracketing-programmer med et trin på 2,0 eller 3,0 EV giver maksimalt 5 billeder. Hvis en værdi på 7 eller 9 blev valgt i trin 2, indstilles antallet af billeder automatisk til 5.
  • Bracketing-programmerne med et trin på 0,3 EV er angivet nedenfor.
  [Antal skud]Eksponerings- og blitzbracketing-indikatorAntal skudBracketing rækkefølge (EV'er)
  0F00
  +3F30/+0,3/+0,7
  -3F30/-0,7/-0,3
  +2F20/+0,3
  -2F20/-0,3
  3F30/-0,3/+0,3
  5F50/-0,7/-0,3/+0,3/+0,7
  7F70/-1,0/-0,7/-0,3/+0,3/
  +0,7/+1,0
  9F90/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/+0,3/
  +0,7/+1,0/+1,3
 4. Tag billeder.
  • Tag antallet af billeder i bracketing-programmet.
  • De ændrede værdier for lukkertid og blænde vises i displayet.
  • Mens bracketing er aktiveret, viser displayet et bracketing-ikon, en bracketing-fremskridtsindikator og antallet af resterende billeder i bracketing-sekvensen. Efter hvert skud forsvinder et segment fra indikatoren, og antallet af resterende skud vil blive reduceret med et.
   Antal skud: 3
   Forøgelse: 0,7
   Visning efter første skud
  • Eksponeringsændringer på grund af bracketing føjes til dem, der er foretaget med eksponeringskompensation.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du vælge [ 0F ] for [ Antal billeder ].

Bracketing muligheder

Når [ AE & flash bracketing ] er valgt, varierer kameraet både eksponering og flashniveau. Vælg [ AE bracketing ] for kun at variere eksponeringen, [ Flash bracketing ] for kun at variere flashniveauet. Bemærk, at flash-bracketing kun er tilgængelig i i-TTL og, hvor understøttet, automatisk blænde ( q A ) flashkontroltilstande (i-TTL flash kontrol ,Kompatible flashenheder ).

Eksponering og flash-bracketing

 • I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause, efter at det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.
 • Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det første billede i sekvensen, når kameraet tændes.

Eksponeringsbracketing

Indstillingerne (lukkerhastighed og/eller blænde), der ændres under eksponeringsbracketing, varierer med optagetilstanden.

ModeIndstilling
PLukkertid og blænde 1
SBlænde 1
ENLukkerhastighed 1
MLukkerhastighed 2, 3
 1. Hvis [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen, vil kameraet automatisk variere ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for kameraets eksponeringssystem overskrides.
 2. Hvis [ Til ] er valgt for [Indstillinger for ISO-følsomhed ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen, vil kameraet først bruge automatisk ISO-følsomhedskontrol for at bringe eksponeringen så tæt som muligt på det optimale og derefter bracketing denne eksponering ved at varierende lukkerhastighed.
 3. Brug brugerdefineret indstilling e5 [ Auto bracketing (tilstand M) ] til at vælge, om kameraet varierer lukkerhastighed, blænde eller både lukkertid og blænde.

Hvidbalance bracketing

 1. Vælg [WB bracketing] for [Auto bracketing set].
  Indstillingerne [ Antal billeder ] og [ Inkrement ] vises.
 2. Vælg antallet af skud.
  • Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 4 eller 2 for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.
  • Ved andre indstillinger end [ 0F ] vises et bracketing-ikon på displayet.
 3. Vælg et trin for hvidbalance.
  • Fremhæv [ Increment ] og tryk på 4 eller 2 for at vælge bracketing-increment.
  • Størrelsen på stigningen kan vælges fra 1 (1 trin), 2 (2 trin) eller 3 (3 trin).
  • Hvert trin svarer til 5 mired. Højere "A"-værdier svarer til øgede mængder af rav. Højere "B"-værdier svarer til øgede mængder af blåt.
  • Bracketing-programmerne med et trin på 1 er angivet nedenfor.
  [Antal skud]Hvidbalance-bracketing-indikatorAntal skudHvidbalancestigningBracketing rækkefølge
  0F010
  B3F31B0/B1/B2
  A3F31A0/A2/A1
  B2F21B0/B1
  A2F21A0/A1
  3F31A, 1B0/A1/B1
  5F51A, 1B0/A2/A1/B1/B2
  7F71A, 1B0/A3/A2/A1/B1/B2/B3
  9F91A, 1B0/A4/A3/A2/A1/B1/B2/B3/B4
 4. Tag billeder.
  • Hvert billede vil blive behandlet for at skabe det antal kopier, der er angivet i bracketing-programmet, og hver kopi vil have en forskellig hvidbalance.
  • Ændringer af hvidbalance føjes til hvidbalancejusteringen foretaget med finjustering af hvidbalance.
  • Hvis antallet af billeder i bracketing-programmet er større end antallet af resterende eksponeringer, deaktiveres udløseren. Optagelsen kan begynde, når der indsættes et nyt hukommelseskort.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du vælge [ 0F ] for [ Antal billeder ].

Begrænsninger for hvidbalancebracketing

Hvidbalancebracketing er ikke tilgængelig ved billedkvalitetsindstillingerne RAW eller RAW + JPEG.

Hvidbalance bracketing

 • Hvidbalancebracketing påvirker kun farvetemperaturen (den rav-blå akse i hvidbalance-finjusteringsdisplayet). Der foretages ingen justeringer på den grøn-magenta akse.
 • Hvis kameraet er slukket under optagelse, slukkes kameraet først, når alle billeder er taget.
 • I selvudløsertilstand er antallet af kopier angivet i trin 2 af "Hvidbalancebracketing" ( Hvidbalance bracketing ) oprettes, hver gang lukkeren udløses, uanset den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling c2 [ Selvudløser ] > [ Antal billeder ].

ADL bracketing

 1. Vælg [ADL bracketing] for [Auto bracketing set].
  Indstillingerne [ Antal billeder ] og [ Mængde ] vises.
 2. Vælg antallet af skud.
  • Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 4 eller 2 for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.
  • Ved andre indstillinger end [ 0F ] vises et bracketing-ikon på displayet.
  • Antallet af billeder bestemmer bracketing-sekvensen:
   Antal skudBracketing sekvens
   2[ Fra ]→Værdi valgt i trin 3
   3[ Fra ]→[ Lav ]→[ Normal ]
   4[ Fra ]→[ Lav ]→[ Normal ]→[ Høj ]
   5[ Fra ]→[ Lav ]→[ Normal ]→[ Høj ]→[ Ekstra høj ]
  • Hvis du har valgt mere end to billeder, skal du fortsætte til trin 4.
 3. Hvis du valgte 2 billeder, skal du vælge den aktive D-Lighting-mængde.
  • Når antallet af billeder er 2, kan indstillingen Aktiv D-Lighting for det andet billede vælges ved at fremhæve [ Mængde ] og trykke på 4 eller 2 .
  • Følgende muligheder er tilgængelige.
   [Beløb]Bracketing sekvens
   FRA L[ Fra ] → [ Lav ]
   FRA N[ Fra ] → [ Normal ]
   FRA H[ Fra ] → [ Høj ]
   FRA H +[ Fra ] → [ Ekstra høj ]
   FRA AUTO[ Fra ] → [ Auto ]
 4. Tag billeder.
  • Tag antallet af billeder i bracketing-programmet.
  • Mens bracketing er aktiveret, viser displayet et ADL-bracketing-ikon og antallet af resterende billeder i bracketingsekvensen. Efter hvert skud vil antallet af resterende skud blive reduceret med et.

Annullering af ADL-bracketing

For at annullere bracketing skal du vælge [ 0F ] for [ Antal billeder ].

ADL bracketing

 • I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause, efter at det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.
 • Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det første billede i sekvensen, når kameraet tændes.