Meddelelser

Meddelelser til kunder i USA

Erklæring om radiofrekvensinterferens fra Federal Communications Commission (FCC).

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette op på interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

  • Drej eller flyt modtagerantennen.
  • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
  • Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

FORSIGTIGHEDSREGLER

Ændringer

FCC kræver, at brugeren underrettes om, at enhver ændring eller modifikation foretaget på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Nikon Corporation, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Interface kabler

Brug interfacekabler, der sælges eller leveres af Nikon til dit udstyr. Brug af andre interfacekabler kan overskride grænserne i klasse B, del 15 i FCC-reglerne.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA
Tlf.: 631-547-4200

Meddelelse til kunder i Canada

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Meddelelser til kunder i Europa

FORSIGTIG : RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAFFES BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

  • Dette produkt er beregnet til separat indsamling på et passende indsamlingssted. Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
  • Separat indsamling og genanvendelse hjælper med at bevare naturressourcerne og forhindre negative konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet, som kan være et resultat af forkert bortskaffelse.
  • For mere information, kontakt forhandleren eller de lokale myndigheder med ansvar for affaldshåndtering.

Dette symbol på batteriet angiver, at batteriet skal afhentes separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

  • Alle batterier, uanset om de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling på et passende indsamlingssted. Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
  • For mere information, kontakt forhandleren eller de lokale myndigheder med ansvar for affaldshåndtering.