f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse)

 1. G knap
 2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg de handlinger, der udføres i fototilstand, ved hjælp af kameraknapperne eller objektivkontrolringen.

 • Vælg de roller, der spilles af kontrollerne nedenfor. Fremhæv den ønskede kontrol, og tryk på J .

  Mulighed
  w[ Fn1 knap ]
  y[ Fn2 knap ]
  j[ AE-L/AF-L knap ]
  k[ OK knap ]
  z[ Knap til videooptagelse ]
  S[ Lens Fn-knap ]
  3[ Lens Fn2 knap ]
  l[ Linsekontrolring ]
 • De roller, der kan tildeles til disse kontroller, er som følger:
  Mulighedwyjk 1zS3l
  K[ Vælg midterste fokuspunkt ]44
  4[ Gem fokusposition ]4
  3[ Genkald fokusposition ]4
  A[ AF-ON ]44444
  F[ Kun AF-lås ]44444
  E[ AE-lås (Hold) ]444444
  D[ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ]444444
  C[ kun AE-lås ]44444
  B[ AE/AF-lås ]44444
  r[ FV-lås ]4444
  h[ c Deaktiver/aktiver ]4444
  q[ Forhåndsvisning ]44444
  L[ Matrixmåling ]4444
  M[ Centervægtet måling ]4444
  N[ Spotmåling ]4444
  t[ Fremhævsvægtet måling ]4444
  1[ Bracketing burst ]4444
  4[ + RAW ]44444
  n[ Emnesporing ]4444
  L[ Stille fotografering ]4444
  b[ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ]444444
  b[ Visning af rammegitter ]44444
  p[ Zoom til/fra ]4444444
  O[ MIN MENU ]44444
  3[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]44444
  K[ Afspilning ]4444
  J[ Vælg billedområde ]444
  8[ Billedkvalitet/størrelse ]444
  m[ Hvidbalance ]444
  h[ Indstil billedkontrol ]444
  y[ Aktiv D-Lighting ]444
  w[ Måling ]444
  I / Y[ Blitztilstand/kompensation ]444
  v[ Release mode ]44
  z[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]444
  t[ Automatisk bracketing ]444
  $[ Multiple eksponering ]444
  2[ HDR (højt dynamisk område) ]444
  z[ Eksponeringsforsinkelsestilstand ]444
  W[ Fokus topper ]44
  w[ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ]444
  X[ Fokus (M/A) ]4 2, 3
  q[ Blænde ]4 3
  E[ Eksponeringskompensation ]4 3
  9[ ISO-følsomhed ]4 3
  [ Ingen ]44444444 3
  1. Uanset den valgte indstilling, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt til AF-område-tilstand, fungerer knappen kun til at starte motiv- sporing AF (Motivsporende AF ).
  2. Kun tilgængelig med kompatible linser.
  3. Uanset den valgte indstilling kan kontrolringen i manuel fokustilstand kun bruges til at justere fokus.
 • Følgende muligheder er tilgængelige:
  RolleBeskrivelse
  K[ Vælg midterste fokuspunkt ]Ved at trykke på knappen vælges det midterste fokuspunkt.
  4[ Gem fokusposition ]Ved at trykke og holde på objektivets Fn- knap registreres fokuspositionen.
  For mere information, se "Gem fokusposition/Genkald fokusposition" i afsnittet "Fokus" i "Grundlæggende indstillinger" (Gem fokusposition/Genkald fokusposition ).
  3[ Genkald fokusposition ]Ved at trykke på objektivets Fn2- knap genkaldes fokuspositionen, der er registreret i [ Gem fokusposition ].
  For mere information, se "Gem fokusposition/Genkald fokusposition" i afsnittet "Fokus" i "Grundlæggende indstillinger" (Gem fokusposition/Genkald fokusposition ).
  A[ AF-ON ]Ved at trykke på knappen starter autofokus.
  F[ Kun AF-lås ]Fokus låses, mens knappen trykkes ned.
  E[ AE-lås (Hold) ]Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringslåsen slutter ikke, når lukkeren udløses. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, eller standby-timeren udløber.
  D[ AE-lås (Nulstil ved frigivelse) ]Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen. Eksponeringen forbliver låst, indtil der trykkes på knappen endnu en gang, lukkeren udløses, eller standby-timeren udløber.
  C[ kun AE-lås ]Eksponeringen låses, mens knappen trykkes ned.
  B[ AE/AF-lås ]Fokus og eksponering låses, mens knappen trykkes ned.
  r[ FV-lås ]Tryk på knappen for at låse blitzværdien for valgfri flashenheder; tryk igen for at annullere FV-låsen.
  h[ c Deaktiver/aktiver ]Hvis blitzen i øjeblikket er aktiveret, vil den blive deaktiveret, mens der trykkes på knappen. Hvis blitzen i øjeblikket er slukket, vælges synkronisering med frontgardin, mens der trykkes på knappen.
  q[ Forhåndsvisning ]Hold knappen nede for at få vist fotofarve, eksponering og dybdeskarphed.
  L[ Matrixmåling ][ Matrixmåling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.
  M[ Centervægtet måling ][ Centervægtet måling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.
  N[ Spotmåling ][ Spotmåling ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.
  t[ Fremhævsvægtet måling ][ Highlight-weighted metering ] aktiveres, mens knappen trykkes ned.
  1[ Bracketing burst ]
  • Hvis der trykkes på knappen, når en anden indstilling end [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotooptagelsesmenuen i kontinuerlig udløsertilstand, vil kameraet tage alle billederne i det aktuelle bracketingprogram og gentag bracketing burst, mens udløserknappen er trykket ned. I enkeltbilledfrigivelsestilstand slutter optagelsen efter den første bracketing-burst.
  • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ], vil kameraet tage billeder, mens udløserknappen trykkes ned, og anvende hvidbalancebracketing på hvert billede.
  4[ + RAW ]
  • Hvis en JPEG-indstilling i øjeblikket er valgt for billedkvalitet, vil "RAW" blive vist, og en RAW-kopi vil blive optaget med det næste billede, der tages, efter at der er trykket på knappen. Den oprindelige billedkvalitetsindstilling vil blive gendannet, når du fjerner din finger fra udløserknappen eller trykker på knappen igen og annullerer [ + RAW ].
  • RAW-kopier optages med de indstillinger, der aktuelt er valgt for [ RAW-optagelse ] i fotooptagelsesmenuen.
  n[ Emnesporing ]Hvis du trykker på knappen, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-tilstand, aktiveres motivsporing; fokuspunktet ændres til et sigtemiddel, og monitoren til et motivsporingsdisplay.
  • For at afslutte motivsporings-AF skal du trykke på knappen igen eller trykke på knappen W ( Q ).
  L[ Stille fotografering ]Tryk på knappen for at udføre lydløs fotografering. Tryk igen for at annullere lydløs fotografering.
  b[ Visning af livevisningsoplysninger er slået fra ]Tryk på knappen for at skjule ikonerne og optageoplysningerne på displayet. Ikoner og optageinformation kan vises ved at trykke på knappen igen.
  b[ Visning af rammegitter ]Hver gang du trykker på knappen, skifter kompositionsrammegitteret på displayet mellem [ Off ], [ On (3×3) ] og [ On (4×4) ].
  p[ Zoom til/fra ]Tryk på knappen for at zoome visningen ind på området omkring det aktuelle fokuspunkt (zoomforholdet er valgt på forhånd). Tryk igen for at annullere zoom.
  O[ MIN MENU ]Tryk på knappen for at få vist "MIN MENU".
  3[ Få adgang til det øverste punkt i MIN MENU ]Tryk på knappen for at springe til det øverste punkt i "MIN MENU". Placer ofte brugte menupunkter øverst i "MIN MENU" for hurtig adgang.
  K[ Afspilning ]Tryk på knappen for at starte afspilningen.
  J[ Vælg billedområde ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge billedområdet.
  8[ Billedkvalitet/størrelse ]Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en billedkvalitetsindstilling og underkommandohjulet for at vælge billedstørrelse.
  m[ Hvidbalance ]For at vælge en hvidbalanceindstilling skal du holde knappen nede og dreje hovedkommandohjulet. Nogle indstillinger tilbyder underfunktioner, der kan vælges ved at dreje underkommandohjulet.
  h[ Indstil billedkontrol ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en billedkontrol.
  y[ Aktiv D-Lighting ]Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at justere Active D-Lighting.
  w[ Måling ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge en måleindstilling.
  I / Y[ Blitztilstand/kompensation ]Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge en blitztilstand og det sekundære kommandohjul for at justere blitzeffekten.
  v[ Release mode ]Tryk på knappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge en udløsertilstand. Når udløsertilstanden er [ Kontinuerlig L ], kan du ændre indstillingen af billedfremføringshastigheden ved at dreje det sekundære kommandohjul, og når udløsertilstanden er [ Selvudløser ], kan du ændre indstillingen af tiden, indtil lukkeren er frigives ved at dreje underkommandohjulet.
  z[ Fokustilstand/AF-områdetilstand ]Hold kontrollen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge fokustilstand, underkommandohjulet for at vælge AF-områdetilstand.
  t[ Automatisk bracketing ]Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge antallet af billeder og underkommandohjulet for at vælge bracketing-inkrementet eller aktiv D-Lighting-mængde.
  $[ Multiple eksponering ]Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og underkommandohjulet for at vælge antallet af billeder.
  2[ HDR (højt dynamisk område) ]Tryk på kontrolknappen, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstanden og det sekundære kommandohjul for at vælge eksponeringsforskellen.
  z[ Eksponeringsforsinkelsestilstand ]Tryk på knappen, og drej et kommandohjul for at vælge udløserforsinkelsen.
  W[ Fokus topper ]Tryk på kontrolknappen og drej hovedkommandohjulet for at vælge et topniveau og det underkommandohjul for at vælge topfarven.
  w[ Vælg ikke-CPU-objektivnummer ]Tryk på knappen og drej et kommandohjul for at vælge et objektivnummer, der er gemt ved hjælp af punktet [ Non-CPU lens data ] i opsætningsmenuen.
  X[ Fokus (M/A) ]Autofokus kan tilsidesættes ved at dreje objektivkontrolringen (autofokus med manuel tilsidesættelse). Kontrolringen kan bruges til manuel fokusering, mens udløserknappen trykkes halvt ned. For at genfokusere med autofokus skal du løfte fingeren fra udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen.
  q[ Blænde ]Drej objektivets kontrolring for at justere blænden.
  E[ Eksponeringskompensation ]Drej objektivets kontrolring for at justere eksponeringskompensationen.
  9[ ISO-følsomhed ]Drej objektivets kontrolring for at justere ISO-følsomheden.
  [ Ingen ]Styringen har ingen effekt.