Vedligeholdelse af kamera og batteri: Forsigtig

Kamerapleje

Tab ikke

Tab ikke kameraet eller objektivet eller udsæt dem for slag. Produktet kan ikke fungere, hvis det udsættes for kraftige stød eller vibrationer.

Opbevares tørt

Hold kameraet tørt. Rustning af den interne mekanisme forårsaget af vand inde i kameraet kan ikke kun være dyrt at reparere, men kan faktisk forårsage uoprettelig skade.

Undgå pludselige temperaturændringer

Hvis du bringer kameraet fra et koldt sted til et varmt sted eller fra et varmt sted til et koldt sted, kan der dannes vanddråber inden i og uden for kameraet og forårsage skade. Når du bringer kameraet til et sted med en temperaturforskel, skal du placere kameraet i en bæretaske eller plastikpose og forsegle det på forhånd. Når kameraet har tilpasset sig den omgivende temperatur, skal du tage det ud af posen og bruge det.

Holdes væk fra stærke magnetiske felter

Statiske ladninger eller de magnetiske felter, der produceres af udstyr såsom radiosendere, kan interferere med monitoren, ødelægge data, der er gemt på hukommelseskortet, eller påvirke produktets interne kredsløb.

Efterlad ikke linsen pegende mod solen

Efterlad ikke objektivet rettet mod solen eller andre stærke lyskilder. Intens lys kan beskadige billedsensoren eller forårsage falmning eller "brænde ind". Billeder taget med kameraet kan udvise en hvid sløringseffekt.

Lasere og andre skarpe lyskilder

Ret ikke lasere eller andre ekstremt skarpe lyskilder mod objektivet, da det kan beskadige kameraets billedsensor.

Rengøring

Når du rengør kamerahuset, skal du bruge en blæser til forsigtigt at fjerne støv og fnug, og derefter tørre forsigtigt af med en blød, tør klud. Når du har brugt kameraet på stranden eller ved havet, skal du tørre eventuelt sand eller salt af med en klud, der er let fugtet i ferskvand, og derefter tørre kameraet grundigt.

Rengøring af linsen

Dette glaselement beskadiges let: Fjern støv og fnug med en blæser. Hvis du bruger en aerosolblæser, skal du holde dåsen lodret for at forhindre udledning af væske, der kan beskadige glaselementer. For at fjerne fingeraftryk og andre pletter fra linsen skal du påføre en lille mængde linserenser på en blød klud og tørre linsen forsigtigt af.

Rør ikke ved billedsensoren

Du må under ingen omstændigheder lægge pres på billedsensoren, stikke i den med rengøringsværktøj eller udsætte den for kraftige luftstrømme fra en blæser. Disse handlinger kan ridse eller på anden måde beskadige sensoren.

Rengøring af billedsensoren

For information om rengøring af billedsensoren, se "Manuel rengøring" (Manuel rengøring ).

Linsen kontakter

Hold linsekontakterne rene. Undgå at røre ved dem med fingrene.

Opbevares i et godt ventileret område

Opbevar kameraet på et tørt, godt ventileret sted for at forhindre mug eller mug. Opbevar ikke kameraet med nafta- eller kamfermølkugler, ved siden af udstyr, der producerer stærk elektromagnetisk stråling, eller hvor det vil blive udsat for ekstremt høje temperaturer, for eksempel i nærheden af et varmeapparat eller i et lukket køretøj på en varm dag. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan resultere i produktfejl.

Langtidsopbevaring

For at undgå skader forårsaget af f.eks. lækkende batterivæske, skal du fjerne batteriet, hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode. Opbevar kameraet i en plastikpose indeholdende et tørremiddel. Opbevar dog ikke læderkameraetuiet i en plastikpose, da dette kan få materialet til at forringes. Opbevar batteriet på et køligt, tørt sted. Bemærk, at tørremidlet gradvist mister sin evne til at absorbere fugt og bør udskiftes med jævne mellemrum. For at forhindre mug eller skimmelsvamp skal du tage kameraet ud af opbevaring mindst en gang om måneden, indsætte batteriet og udløse lukkeren et par gange.

Sluk for produktet, før du fjerner batteriet

Fjernelse af batteriet, mens kameraet er tændt, kan beskadige produktet. Vær særlig opmærksom på ikke at fjerne eller frakoble strømkilden, mens billeder optages eller slettes.

Bemærkninger om skærmen

 • Monitoren er konstrueret med ekstrem høj præcision; mindst 99,99 % af pixels er effektive, og ikke mere end 0,01 % mangler eller er defekte. Selvom skærmen kan indeholde pixels, der altid er tændt (hvid, rød, blå eller grøn) eller altid slukket (sort), er dette ikke en funktionsfejl. Billeder optaget med enheden påvirkes ikke. Der anmodes om din forståelse.
 • Billeder på skærmen kan være svære at se i skarpt lys.
 • Tryk ikke på skærmen. Skærmen kan ikke fungere eller lide skade. Støv eller fnug på skærmen kan fjernes med en blæser. Pletter kan fjernes ved at tørre skærmen let af med en blød klud eller et vaskeskind. Skulle monitoren gå i stykker, skal man sørge for at undgå skader fra knust glas. Pas på, at flydende krystal fra skærmen ikke rører huden eller kommer ind i øjnene eller munden.
 • Displayet kan hurtigt flimre til og fra under serieoptagelser. At se det flimrende display kan få dig til at føle dig utilpas. Afbryd brugen, indtil din tilstand forbedres.

Klart lys og motiver i baggrunden

Støj i form af linjer kan i sjældne tilfælde forekomme på billeder, der inkluderer skarpt lys eller motiver i modlys.

Batteripleje

Forholdsregler ved brug

 • Hvis de håndteres forkert, kan batterierne briste eller lække, hvilket får produktet til at korrodere. Overhold følgende forholdsregler ved håndtering af batterier:
  • Sluk for produktet, før du udskifter batteriet.
  • Batterier kan være varme efter længere tids brug.
  • Hold batteripolerne rene.
  • Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
  • Undlad at kortslutte eller skille batterier ad eller udsætte dem for flammer eller overdreven varme.
  • Når batteriet ikke er isat i kameraet, skal polerne isoleres. Hvis der er et terminaldæksel, skal du fastgøre terminaldækslet til batteriet. Hvis der ikke er noget terminaldæksel, skal du opbevare batteriet adskilt i en plastikpose eller anden ikke-ledende beholder.
 • Hvis batteriet er varmt, f.eks. umiddelbart efter brug, skal du vente til det er afkølet, inden det oplades. Forsøg på at oplade batteriet, mens dets interne temperatur er forhøjet, vil forringe batteriets ydeevne, og batteriet oplades eller oplades muligvis ikke kun delvist.
 • Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke tid, skal du fjerne det fra kameraet til opbevaring. Batteriet skal opbevares på et køligt, tørt sted med en omgivende temperatur på 15 °C til 25 °C (59 °F til 77 °F). Undgå varme eller ekstremt kolde steder.
 • Batterier skal oplades inden for seks måneder efter brug. I længere perioder uden brug skal du oplade batteriet en gang hver sjette måned, før du returnerer det til et køligt sted til opbevaring.
 • Fjern batteriet fra kameraet, når det ikke er i brug. Kameraet og opladeren trækker små mængder opladning, selv når de er slukket, og kan trække batteriet ned til det punkt, at det ikke længere fungerer.
 • Brug ikke batteriet ved omgivende temperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F). Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige batteriet eller forringe dets ydeevne. Oplad batteriet indendørs ved omgivende temperaturer på 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F). Batteriet oplades ikke, hvis dets temperatur er under 0 °C (32 °F) eller over 60 °C (140 °F).
 • Kapaciteten kan reduceres, og opladningstiderne øges ved batteritemperaturer fra 0 °C (32 °F) til 15 °C (59 °F) og fra 45 °C (113 °F) til 60 °C (140 °F).
 • Batterier udviser generelt et fald i ladekapaciteten ved lave omgivende temperaturer.
 • Batterier udviser generelt et fald i tilgængelig kapacitet ved lave omgivende temperaturer. Ændringen i kapacitet med temperaturen afspejles i kameraets batteriniveaudisplay. Som følge heraf kan batteridisplayet vise et fald i kapaciteten, når temperaturen falder, selvom batteriet er fuldt opladet.
 • Batterier kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du fjerner batterier fra kameraet.

Oplad batterierne før brug

Oplad batteriet før brug. Det medfølgende batteri er ikke fuldt opladet ved forsendelsen.

Klare reservebatterier

Før du tager billeder, skal du klargøre et ekstra batteri og holde det fuldt opladet. Afhængigt af din placering kan det være svært at købe udskiftningsbatterier med kort varsel.

Hav fuldt opladede reservebatterier klar på kolde dage

Delvist opladede batterier fungerer muligvis ikke på kolde dage. I koldt vejr skal du oplade et batteri før brug og opbevare et andet på et varmt sted, klar til at blive udskiftet efter behov. Når det er opvarmet, kan et koldt batteri genvinde noget af dets ladning.

Batteriniveau

 • Hvis du tænder eller slukker kameraet gentagne gange, når batteriet er helt afladet, forkortes batteriets levetid. Batterier, der er blevet helt afladet, skal oplades før brug.
 • Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin opladning, når det bruges ved stuetemperatur, indikerer, at det skal udskiftes. Køb et nyt genopladeligt batteri.

Forsøg ikke at oplade fuldt opladede batterier

Hvis du fortsætter med at oplade batteriet, efter at det er fuldt opladet, kan det forringe batteriets ydeevne.

Genbrug af brugte batterier

Genbrug genopladelige batterier i overensstemmelse med lokale regler, og sørg for først at isolere polerne med tape.