Επιλέξτε τον αριθμό των διαθέσιμων σημείων εστίασης για χειροκίνητη επιλογή σημείου εστίασης όταν έχει επιλεγεί μια επιλογή διαφορετική από το [ Αυτόματη εστίαση AF ] για τη λειτουργία περιοχής AF.

Επιλογή

Περιγραφή

R

[ Όλα τα σημεία ]

Κάθε σημείο εστίασης που είναι διαθέσιμο στην τρέχουσα λειτουργία περιοχής AF μπορεί να επιλεγεί. Ο αριθμός των διαθέσιμων σημείων ποικίλλει ανάλογα με τη λειτουργία περιοχής AF.

I

[ Κάθε άλλο σημείο ]

Ο αριθμός των διαθέσιμων σημείων εστίασης μειώνεται στο ένα τέταρτο του διαθέσιμου αριθμού όταν έχει επιλεγεί το [ Όλα τα σημεία ]. Χρησιμοποιήστε το για γρήγορη επιλογή σημείου εστίασης.

  • Αυτό δεν επηρεάζει τον αριθμό των διαθέσιμων σημείων εστίασης για φωτογράφηση ζωντανής προβολής στις λειτουργίες [ Εντοπισμός AF ] και [ AF ευρείας περιοχής (L) ].

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση01

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία