Lukkerlyd

Velg om kameraet skal lage en lyd når lukkeren utløses. Hvis du velger [ OFF ] deaktiveres utløserlyden.

Pip på/av

Slå pipehøyttaleren på eller av.

  • Hvis [ ] er valgt for [ Pip på/av ], lyder det et pip når:

    • selvutløseren teller ned,

    • intervall-timerfotografering, time-lapse videoopptak eller fokusskifte slutter,

    • kameraet fokuserer i fotomodus (merk at dette ikke gjelder hvis AF-C er valgt for fokusmodus eller hvis [ Release ] er valgt for egendefinert innstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ]), eller

    • berøringskontroller brukes.

  • Velg [ Av (bare berøringskontroller) ] for å deaktivere lydsignalet for berøringskontroller mens du aktiverer det for andre formål.

Volum

Juster pipevolumet og volumet på utløserlyden.

Tonehøyde

Velg tonehøyde for pipet fra [ Høy ] og [ Lav ]. Tonehøyden til lukkerlyden kan ikke endres.

Stillemodus

Hvis du velger [ ON ] for [ Silent mode ] i oppsettmenyen, deaktiveres utløserlyden og pipehøyttaleren.

Forsiktig: Kameralyder

Overlappende pip og/eller lukkerlyder kan spilles av som én enkelt lyd.