Käsitsi eelseadistust kasutatakse valge tasakaalu kohandatud seadistuste salvestamiseks ja taastamiseks segatud valgustusega või tugeva varjundiga valgusallikate kompenseerimiseks. Kaamera võimaldab käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu jaoks salvestada kuni kuus väärtust d-1 kuni d-6. Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu seadmiseks on kaks meetodit:

Pildiotsijaga pildistamine

 1. Valgustage võrdlusobjekt.

  Asetage neutraalne valge või hall objekt lõppfotol kasutatava valguse kätte. Stuudiotingimustes saab võrdlusobjektina kasutada tavalist halli tahvlit. Pidage silmas, et valge tasakaalu mõõtmisel suurendatakse säritust automaatselt 1 EV võrra; režiimis M reguleerige säritus nii, et säritusnäidik näitaks ±0 (0 Säritusnäidikud).

 2. Seadke valge tasakaal väärtusele L (Käsitsi eelseadistus).

  Vajutage L (U) nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu, kuni teabeekraanile ilmub L.

  L (U) nupp

  Põhikäsuvaliku nupp

 3. Valige eelseadistus.

  Vajutage L (U) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni valge tasakaalu soovitud eelseadistuse (d-1 kuni d-6) teabeekraanile ilmumiseni.

  L (U) nupp

  Alamkäsuvaliku nupp

 4. Valige otsene mõõterežiim.

  Vabastage korraks L (U) nupp ja vajutage seda seejärel nii kaua, kuni juhtpaneelil ja pildiotsijas hakkab vilkuma D.

 5. Mõõtke valge tasakaal.

  Mõni sekund enne näidikute vilkumise lõpetamist kadreerige võrdlusobjekt nii, et see täidaks pildiotsija ning vajutage päästik lõpuni alla. Kaamera mõõdab valge tasakaalu väärtuse ja salvestab selle sammus 3 valitud eelseadistuses. Ühtegi fotot ei salvestata; valge tasakaalu saab mõõta täpselt ka siis, kui kaamera ei ole fookuses.

 6. Kontrollige tulemusi.

  Kui kaamera suutis mõõta valge tasakaalu väärtuse, hakkab juhtpaneelil vilkuma C ja pildiotsijasse ilmub vilkuv a. Võtterežiimi väljumiseks vajutage päästik pooleldi alla.

  Kui valgustus on liiga tume või liiga ere, ei pruugi kaamera valge tasakaalu mõõta. Juhtpaneelile ja pildiotsijasse ilmub vilkuv b a. Vajutage päästik sammule 5 naasmiseks pooleldi alla ja mõõtke valge tasakaal uuesti.

Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu mõõtmine (pildiotsijaga pildistamine)

Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu ei ole võimalik mõõta intervallvideo salvestamisel või HDR-foto tegemisel (0 Lai dünaamiline vahemik (High Dynamic Range, HDR)) või mitmiksärituse (0 Multiple exposure (Mitmiksäritus)) ajal.

Kaitstud eelseadistused

Kaitstud jooksva eelseadistuse korral (0 Kaitse) hakkab uue väärtuse mõõtmise üritamisel juhtpaneelil ja pildiotsijas vilkuma 3.

Otsene mõõterežiim

Tegevuse puudumisel kuvade vilkumise ajal pildiotsijaga pildistamisel lõpeb otsene mõõterežiim kohandatud sättes c2 (Standby timer (Ooterežiimi taimer), 0 Standby timer (Ooterežiimi taimer)) määratud aja möödudes.

Eelseadistuse valimine

Preset manual (Käsitsi eelseadistus) valikul suvandis White balance (Valge tasakaal) foto võttemenüüs kuvatakse valge tasakaalu eelseadistused; tõstke üks eelseadistustest esile ja vajutage J. Valitud eelseadistusele vastava väärtuse puudumisel seatakse valge tasakaal väärtusele 5 200 K, mis vastab suvandile Direct sunlight (Otsene päikesevalgus).

Reaalaja vaade (laotuspunkti valge tasakaal)

Reaalaja vaates saab valge tasakaalu mõõta kaadri valitud alas ilma võrdlusobjekti ette valmistamata ja objektiive vahetamata telefotode tegemisel.

 1. Vajutage a nuppu.

  Peegel tõstetakse üles ja objektiivi kaudu avanev vaade kuvatakse kaamera ekraanile.

 2. Seadke valge tasakaal väärtusele L (Käsitsi eelseadistus).

  Vajutage L (U) nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu, kuni ekraanile ilmub L.

  L (U) nupp

  Põhikäsuvaliku nupp

  Ekraan

 3. Valige eelseadistus.

  Vajutage L (U) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni valge tasakaalu soovitud eelseadistuse (d-1 kuni d-6) ekraanile ilmumiseni.

  L (U) nupp

  Alamkäsuvaliku nupp

 4. Valige otsene mõõterežiim.

  Vabastage korraks L (U) nupp ja vajutage seda seejärel nii kaua, kuni ikoon L ekraanil hakkab vilkuma. Valitud fookuspunktis kuvatakse laotuspunkti valge tasakaalu sihtmärk (r).

 5. Paigutage sihtmärk valgele või hallile alale.

  L kuval vilkumise ajal viige r mitmikvalijaga objekti valgele või hallile alale. Sihtmärki ümbritseva ala täpsemaks paigutamiseks suurendamiseks vajutage X (T) nuppu. Te võite samuti mõõta valge tasakaalu suvalises kohas kaadris oma objekti ekraanil puudutades; sel juhul ei ole J nuppu või päästikut vaja vajutada, nagu sammus 6 kirjeldatud.

 6. Mõõtke valge tasakaal.

  Valge tasakaalu mõõtmiseks vajutage J või vajutage päästik lõpuni alla. Valge tasakaalu mõõtmiseks kasutatav aeg on määratud kohandatud sättega c4 (Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)) > Live view (Reaalaja vaade) (0 Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)).

  Kui kaamera ei suuda valge tasakaalu mõõta, kuvatakse sellekohane sõnum. Valige uus valge tasakaalu sihtmärk ja korrake toimingut alates sammust 5.

 7. Väljuge otsesest mõõterežiimist.

  Otsesest mõõterežiimist väljumiseks vajutage L (U) nuppu.

  Valge tasakaalu eelseadistuste vaatamiseks valige Preset manual (Käsitsi eelseadistus) suvandis White balance (Valge tasakaal) foto või video võttemenüüs. Reaalaja vaates salvestatud eelseadistuste korral kuvatakse valge tasakaalu eelseadistuse mõõtmiseks kasutatud sihtmärkide asukoht.

Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu mõõtmine (reaalaja vaade)

Eelseadistatud käsitsi valge tasakaalu seadmine ei ole võimalik HDR-särituse ajal (0 Lai dünaamiline vahemik (High Dynamic Range, HDR)).

Eelseadistuste haldamine

Valge tasakaalu kopeerimine fotolt

Järgige alltoodud samme olemasolevalt fotolt valge tasakaalu väärtuse valitud eelseadistusse kopeerimiseks.

 1. Valige Preset manual (Käsitsi eelseadistus).

  Valige foto võttemenüüs White balance (Valge tasakaal), seejärel tõstke esile Preset manual (Käsitsi eelseadistus) ja vajutage 2.

 2. Valige sihtkoht.

  Tõstke sihtkoha eelseadistus (d-1 kuni d-6) esile ja vajutage W (Z).

 3. Valige Select image (Vali pilt).

  Tõstke esile Select image (Vali pilt) ja vajutage 2.

 4. Tõstke esile lähtepilt.

  Tõstke lähtepilt esile. Esiletõstetud pildi vaatamiseks täiskaadris vajutage ja hoidke X (T) nuppu.

 5. Kopeerige valge tasakaal.

  Vajutage J, et kopeerida esiletõstetud foto valge tasakaalu väärtus valitud eelseadistusse. Kui esiletõstetud foto on varustatud kommentaariga (0 Image comment (Pildi kommentaar)), kopeeritakse see valitud eelseadistuse kommentaari.

Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu peenhäälestus

Valitud eelseadistust saab peenhäälestada, valides Fine-tune (Peenhäälestus) ja reguleerides valge tasakaalu vastavalt kirjeldusele lõigus „Valge tasakaalu peenhäälestus” (0 Valge tasakaalu peenhäälestus).

Kommentaari redigeerimine

Kuni 36 tähemärgist koosneva kirjeldava kommentaari sisestamiseks jooksva valge tasakaalu jaoks valige käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu menüüs Edit comment (Kommentaari redigeerimine) ja sisestage kommentaar.

Kaitse

Jooksva valge tasakaalu eelseadistuse kaitsmiseks valige käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu menüüs Protect (Kaitse), seejärel tõstke esile On (Sees) ja vajutage J. Kaitstud eelseadistusi ei ole võimalik muuta ning valikud Fine-tune (Peenhäälestus) ja Edit comment (Kommentaari redigeerimine) ei ole kasutatavad.