Kaamera tarvikupesale välklambi raadiojuhtimise peaseadmena paigaldatud SB-5000 korral saab ühilduvaid kaugvälguseadmeid juhtida raadiosignaalide abil (raadiojuhitav AWL) juhtmevabast kaugjuhtimiskontrollerist WR-R10.

Juhtmevaba ühenduse loomine

Enne raadiojuhitava AWL kasutamist tuleb WR-R10 ja kaugvälguseadmete vahel luua juhtmevaba ühendus.

WR-R10

Uuendage kindlasti WR-R10 püsivara viimase versioonini; püsivara uuenduste kohta vt oma piirkonna Nikoni veebisaidilt.

 1. C: Ühendage WR-R10.

  Ühendage WR-R10 kaameraga. Täpsemalt vt WR-R10-ga kaasas olevast dokumentatsioonist.

 2. C: Valige kanal.

  Seadke WR-R10 kanalivalija soovitud kanalile.

 3. C: Valige ühendusrežiim.

  Valige häälestusmenüüs Wireless remote (WR) options (Juhtmevaba kaugjuhtimise (WR) valikud) > Link mode (Ühendusrežiim) (0 Wireless Remote (WR) Options (Juhtmevaba kaugjuhtimise (WR) valikud)) ja valige üks järgmistest valikutest:

  • Pairing (Sidumine): Kaugvälguseadmete sidumine WR-R10-ga.
  • PIN: Kaamera ja kaugvälguseadmete ühendamine neljanumbrilise PIN-koodi abil.

 4. f: Looge juhtmevaba ühendus.

  Seadke kaugvälguseadmed raadiojuhitava AWL kaugjuhtimisrežiimi ja sammus 2 valitud kanalile, siduge iga kaugvälguseade WR-R10-ga vastavalt valikule sammus 3:

  • Pairing (Sidumine): Alustage sidumine kaugseadmel ja vajutage WR-R10 sidumisnuppu. Sidumise lõpetamisel hakkavad WR-R10-l ja välguseadmel oranžilt ja roheliselt vilkuma LINK lambid; ühenduse loomisel süttib LINK lamp kaugvälguseadmel roheliselt.
  • PIN: Kasutage kaugvälguseadme juhtnuppe sammus 3 valitud PIN-koodi sisestamiseks. Ühenduse loomisel süttib LINK lamp kaugseadmel roheliselt.

Taasühendamine

Muutmata kanali, ühendusrežiimi ja teiste sätete korral ühendub WR-R10 automaatselt eelnevalt kaugjuhtimisrežiimi valimisel seotud välguseadmetega ning sammud 2–4 võib vahele jätta. Ühenduse loomisel süttib välguseadme LINK lamp roheliselt.

Pildistamine

Kaugseadmete sätted tuleb reguleerida iga seadme juhtnuppude abil. Täpsemalt vt antud välguseadme juhendist.

 1. C: Reguleerige peavälgu sätted.

  Valige peavälgu juhtnuppude abil peavälgu jaoks välgurežiim ja välgu tase.

 2. C: Reguleerige kaugvälguseadmete sätted.

  Valige peavälgu juhtnuppude abil iga grupi kaugvälguseadmete jaoks välgurežiim ja välgu tase.

 3. f: Grupeerige kaugvälguseadmed.

  Valige grupp (A–F) iga kaugvälguseadme jaoks. Peavälk võimaldab juhtida kuni 18 välguseadet igas kombinatsioonis.

 4. C/f: Komponeerige võte.

  Komponeerige võte ja paigutage välguseadmed. Täpsemalt vt välguseadmetega kaasas olevast dokumentatsioonist. Pärast välguseadmete paigutamist tehke töökatse kõikide välguseadmete töötamises veendumiseks.

 5. C/f: Pildistage.

  Kõikide välguseadmete valmisoleku korral hakkab kaamera pildiotsijas või välgu teabeekraanil vilkuma välklambi valmisoleku näidik.

  Raadiojuhitavate välguseadmete olekut saab samuti vaadata välgu teabeekraanil i nuppu vajutades.

Välgu kompenseerimine

M (Y) nupu ja alamkäsuvaliku nupuga valitud välgu kompenseerimisväärtus liidetakse juhtmevaba välgu valikute menüüs valitud välgu kompenseerimisväärtustega. Välgu kompenseerimisväärtuste peale ±0 valimist peavälgu või kaugvälguseadmete jaoks TTL või qA režiimis kuvatakse juhtpaneelile ja pildiotsijasse ikoonid Y.