Videoid on võimalik salvestada reaalaja vaates.

 1. Pöörake reaalaja vaate valija asendisse 1 (video reaalaja vaade).

  Reaalaja vaate valija

 2. Vajutage a nuppu.

  Peegel tõuseb ja vaade objektiivi kaudu kuvatakse kohandatult kooskõlas säritusega kaamera ekraanile. Objekt ei ole enam pildiotsijas nähtav.

  a nupp

  Ikoon 0

  Ikoon 0 (0 Reaalaja vaate kuva: Videod) näitab, et videoid ei ole võimalik salvestada.

  Valge tasakaal

  Režiimides P, S, A ja M võib valge tasakaalu seada igal ajal, vajutades L (U) nuppu ja pöörates põhikäsuvaliku nuppu (0 Valge tasakaal).

 3. Teravustage.

  Kadreerige avakaader ja vajutage päästik teravustamiseks pooleldi alla; täpseks teravustamiseks lähemale suumimise kohta, nagu on kirjeldatud lõigus „Reaalaja vaate suumitud eelvaade” (0 Reaalaja vaate suumitud eelvaade), vajutage X (T) nuppu. Pidage silmas, et automaatsel teravustamisel näo prioriteediga tuvastatavate objektide arv on videosalvestusel väiksem.

  Säritus

  Videorežiimis on võimalik reguleerida järgnevaid särituse sätteid:

    Ava Säriaeg ISO-tundlikkus
  P, S 1 2, 3
  A 2, 3
  M 3, 4
  Muud võtterežiimid

  Režiimis S on säritus sama režiimiga P.

  ISO-tundlikkuse ülemist piiri saab valida suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted) > Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) video võttemenüüs (0 ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)).

  Olenemata valikust suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted) > Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) või ISO sensitivity (mode M) (ISO-tundlikkus (režiim M)) on ülemine piir On (Sees) valikul video võttemenüü suvandis Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine) ISO 51200.

  On (Sees) valikul video võttemenüü suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted) > Auto ISO control (mode M) (Automaatne ISO juhtimine (režiim M)) saab ISO-tundlikkuse ülemist piiri valida suvandis Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus).

  Režiimis M saab säriaega valida vahemikust 1/25 s kuni 1/8 000 s (pikim kasutatav säriaeg sõltub kaadrikiirusest; 0 Kaadri suurus, kaadrikiirus ja video kvaliteet). Teistes režiimides reguleeritakse säriaega automaatselt. Üle- või alasäritatud objekti korral režiimides peale A või M lõpetage reaalaja vaade ja alustage seda uuesti või valige režiim A ja reguleerige ava.

 4. Alustage salvestamist.

  Salvestamise alustamiseks vajutage video salvestusnuppu. Ekraanile kuvatakse salvestamise näidik koos järelejäänud ajaga. Särituse saab lukustada A AE-L/AF-L nuppu (0 Automaatse särituse lukk) vajutades või muuta kuni ±3 EV võrra sammuga 1/3 EV särikompensatsiooni kasutades (0 Särikompensatsioon); laotuspunktide mõõtmine ei ole kasutatav. Automaatse teravustamise režiimis saab kaamerat ümber teravustada vajutades päästiku pooleldi alla või puudutades objekti ekraanil.

  Video salvestusnupp

  Salvestamise näidik

  Järelejäänud aeg

  Audio

  Kaamera võimaldab salvestada nii videot kui heli; ärge katke video salvestamise ajal mikrofoni kaamera esiküljel. Pidage silmas, et sisseehitatud mikrofon võib salvestada kaamera või objektiivi tekitatud helisid automaatse teravustamise, stabiliseerimise või ava muutmise käigus.

 5. Lõpetage salvestamine.

  Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti video salvestusnuppu. Salvestamine lõpeb automaatselt maksimaalse pikkuse saavutamisel või mälukaardi täitumisel (pidage silmas, et olenevalt mälukaardi kirjutuskiirusest võib pildistamine lõppeda enne maksimaalse pikkuse saavutamist).

 6. Väljuge reaalaja vaatest.

  Reaalaja vaatest väljumiseks vajutage nuppu a.

Vaadake lisaks

Teavet teemade kohta:

 • Kaamera teravustamise valimise viisi kohta videorežiimis vt „Automaatne teravustamine” (0 Automaatne teravustamine).
 • Teravustamise kohta objektiivi teravustamisrõnga abil vt „Käsitsi teravustamine” (0 Käsitsi teravustamine).

i nupu kasutamine

Juurdepääsuks alltoodud valikutele vajutage videorežiimis i nuppu. Kasutage puuteekraani või navigeerige menüüs mitmikvalija ja J nupu abil, kasutades mitmikvalijat kirjete esile tõstmiseks ja vajutades 2 vastavate valikute vaatamiseks ning vajutades J esiletõstetud suvandi valimiseks ja i-nupu menüüsse naasmiseks. Võttekuvale väljumiseks vajutage uuesti i nuppu.

i nupp

Välismikrofoni kasutamine

Valikulist stereomikrofoni ME-1 või juhtmevaba mikrofoni ME-W1 saab kasutada videote helisalvestuseks (0 Muud tarvikud).

Kuularid

Võimalik on kasutada kolmandate tootjate kuulareid. Pidage silmas, et kõrgetele helitasemetele võib vastata suur helitugevus; eriti ettevaatlik tuleb olla kuularite kasutamisel.

Reaalaja vaate kuva: Videod

Mahaloenduskuva

30 s enne reaalaja vaate automaatset lõpetamist kuvatakse mahaloendamine (taimer muutub punaseks vahetult enne reaalaja vaate lõpetamist sisemiste vooluahelate kaitseks või, valikutel peale No limit (Piiramata) kohandatud sättes c4—Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus) > Live view (Reaalaja vaade); 0 Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)—5 s enne ekraani automaatset väljalülitamist). Võtteoludest olenevalt võib reaalaja vaate valimisel taimer ilmuda kohe. Video salvestamine lõpetatakse automaatselt taimeri aegumisel, olenemata järelejäänud salvestusajast.

Sätete reguleerimine videosalvestuse ajal

Kuulari helitugevust ei ole salvestamise ajal võimalik reguleerida. Valikutel peale I (mikrofon väljas) on salvestuse käigus võimalik valida kõiki teisi mikrofoni tundlikkuse sätteid peale I.

Näidikute vaatamine ja varjamine

Näidikute varjamiseks või kuvamiseks ekraanil vajutage R nuppu.

Virtuaalne horisont   Teave sees   Teave väljas

  Histogramm   Kadreerimisjuhikud  

Kaadri suurus, kaadrikiirus ja video kvaliteet

Video võttemenüü suvandit Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus) kasutatakse videokaadri suuruse (pikslites) ja kaadrikiiruse valimiseks. Samuti saab valida suvandi Movie quality (Video kvaliteet) kahe väärtuse vahel: kõrge ja tavaline. Koos määravad need valikud maksimaalse bitikiiruse vastavalt alltoodud tabelile.

Valik 1 Maksimaalne bitikiirus (Mbps)
( kõrge/tavaline kvaliteet)
Maksimaalne pikkus
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2 144 29 min 59 s 3
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p 48/24
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 24/12
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p

Tegelik kaadrikiirus on 29,97 fps (kaadrit sekundis) nimiväärtuse 30p, 23,976 fps nimiväärtuse 24p ja 59,94 fps nimiväärtuse 60p jaoks.

Selle valiku korral kuvatakse ekraanile k ja video kvaliteediks määratakse „kõrge”.

Iga video salvestatakse kuni 8-s 4 GB failis. Failide arv ja nende pikkus sõltub valikutest suvandites Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus) ja Movie quality (Video kvaliteet).

Viited

Valiku Index marking (Tähistusviide) määramisel ühele juhtnuppudest kohandatud sättes g1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine), 0 Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) saate salvestamise ajal seda juhtnuppu vajutades lisada tähistusviiteid vastavate kaadrite leidmiseks redigeerimisel ja taasesitusel (0 Ikoon p; arvestage, et i režiimis ei saa viiteid lisada). Igale videole võib lisada kuni 20 viidet.

Viide

Vaadake lisaks

Teavet teemade kohta:

Videokärbe

Videod on kuvasuhtega 16 : 9 ja salvestatakse kärpega, mis oleneb kaadri suurusest ja suvandi Choose image area (Pildi ala valik) valikust video võttemenüüs (0 Kaadri suurus, kaadrikiirus ja video kvaliteet, Choose image area (Pildi ala valik)).

1 920 × 1 080 ja 1 280 × 720 (DX) 1 920 × 1 080 ja 1 280 × 720 (1,3×) 3840 × 2160

Videokärpe suurused on toodud allpool:

 • Kaadri suurusel 3 840 × 2 160 moodustab videokärbe ligikaudu 16,2 × 9,1 mm, olenemata valikust suvandis Choose image area (Pildi ala valik). Näiv fookuskaugus on ligikaudu 1,5× suurem kui DX-formaadi korral.
 • DX valikul suvandis Choose image area (Pildi ala valik) ja kaadri suurusel 1 920 × 1 080 või 1 280 × 720 moodustab videokärbe ligikaudu 23,5 × 13,3 mm.
 • 1.3× valikul suvandis Choose image area (Pildi ala valik) ja kaadri suurusel 1 920 × 1 080 või 1 280 × 720 moodustab videokärbe ligikaudu 18,0 × 10,1 mm. Näiv fookuskaugus on ligikaudu 1,3× suurem kui DX-formaadi korral.

Fotode tegemine videorežiimis

Fotode tegemiseks videorežiimis (reaalaja vaates või videosalvestuse ajal) valige Take photos (Pildistamine) kohandatud sättes g1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) > Shutter-release button (Päästik) (0 Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)). Fotosid kuvasuhtega 16 : 9 saab teha igal ajal, vajutades päästiku lõpuni alla. Video salvestamise korral see lõpetatakse ja antud hetkeni filmitud materjal salvestatakse.

Fotod salvestatakse foto võttemenüü suvandis Image quality (Pildikvaliteet) valitud vormingus (0 Pildikvaliteet). Pildi suuruse kohta vt „Pildi suurus” (0 Pildi suurus). Pidage silmas, et asendisse 1 pööratud reaalaja vaate valija korral ei ole särituse eelvaade fotode jaoks võimalik; täpseid tulemusi võib režiimis M saavutada särituse eelvaatega asendisse C pööratud reaalaja vaate valijaga.

Pildi suurus

Videorežiimis tehtud fotode suurus oleneb videokaadri suurusest (0 Kaadri suurus, kaadrikiirus ja video kvaliteet) ja, kaadri suurusega 1 920 × 1 080 ja 1 280 × 720 fotode korral, pildi alast ja suvandi Image size (Pildi suurus) valikust foto võttemenüüs (0 Pildi suurus).

Kaadri suurus Pildi ala Pildi suurus Suurus (pikslites)
3840 × 2160 3840 × 2160

1920 × 1080

1280 × 720

DX Suur 5568 × 3128
Keskmine 4176 × 2344
Väike 2784 × 1560
1,3× Suur 4272 × 2400
Keskmine 3200 × 1800
Väike 2128 × 1192

HDMI

HDMI-seadmega ühendatud kaamera korral ilmub vaade läbi objektiivi nii kaamera ekraanile kui ka HDMI-seadmesse.

Juhtmevabad kaugjuhtimiskontrollerid ja kaugjuhtimisjuhtmed

Record movies (Videosalvestus) valikul kohandatud sättes g1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) > Shutter-release button (Päästik) (0 Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) saab valikuliste juhtmevabade kaugjuhtimiskontrollerite ja kaugjuhtimisjuhtmete (0 Muud tarvikud) päästikuid pooleldi alla vajutada reaalaja vaate alustamiseks või lõpuni alla vajutada videosalvestuse alustamiseks ja lõpetamiseks.

Videote salvestamine

Videod salvestatakse sRGB värviruumis. Luminofoor-, elavhõbe-kvartslampide või naatriumlampide kasutamisel või liikuvate objektide korral, eriti horisontaalse panoraamvõtte korral või objekti kiirel horisontaalselt läbi kaadri liikumisel võivad ekraanil ja lõppsalvestuses ilmuda värelus, tükeldused või moonutused (väreluse ja tükelduse vähendamise kohta vt Flicker reduction (Väreluse vähendamine), 0 Flicker reduction (Väreluse vähendamine)). Värelus võib ilmuda ka elektriliselt juhitava ava kasutamisel. Samuti võivad ilmuda sakilised servad, värviline ääris, muaree ja eredad laigud. Kaadri mõningates alades võivad vilkuvate märkide ja teiste vahelduvate valgusallikate korral või objekti lühidal valgustamisel stroboskoobi või muu ereda hetkelise valgusallikaga ilmuda eredad piirkonnad või ribad. Vältige kaamera suunamist päikese või teiste tugevate valgusallikate suunas. Antud ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada kaamera elektroonika kahjustusi. Arvestage, et videorežiimis vaatel läbi objektiivi (0 Reaalaja vaate suumitud eelvaade) lähemale suumimisel võib ilmuda müra (juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned).

Välklampi ei saa kasutada.

Salvestamine lõpeb automaatselt objektiivi eemaldamisel või režiiminupu või reaalaja vaate valija uuele sättele pööramisel.

Reaalaja vaate kasutamine pikema aja vältel võib põhjustada pideme ja kaamera ekraani ümbritsevate alade kuumenemist. See ei tähenda riket.

See ala muutub eriti kuumaks.

Piiksud reaalaja vaates

Reaalaja vaates ava reguleerimisel, reaalaja vaate valija kasutamisel või režiiminupu pööramisel võib kõlada piiks. See ei näita viga ega talitlushäiret.