ปรับการตั้งค่าสำหรับใช้เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีข้อมูลบอกตำแหน่ง นั่นคือตัวรับสัญญาณ GPS หรือสมาร์ทดีไวซ์ที่เปิดแอพ SnapBridge (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SnapBridge โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์ของแอพ)

  • ตั้งเวลาสแตนด์บาย: หากเลือก เปิดใช้ เมื่อเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ GPS ระบบวัดแสงจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการทำงานเป็นเวลาตามที่กำหนดในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (หน่วงเวลาปิด) > ตั้งเวลาสแตนด์บาย จะลดการสูญเสียพลังงาน
  • ตำแหน่ง: ดูข้อมูลบอกตำแหน่งที่ได้รับมาจากตัวรับสัญญาณ GPS หรือสมาร์ทดีไวซ์ (รายการที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์)
  • ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช่ เพื่อตั้งนาฬิกาของกล้องกับเวลาที่อุปกรณ์ GPS รายงานให้ทำงานพร้อมกัน

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ บันทึก User Settings รีเซ็ต User Settings ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ความสว่างของช่องมองภาพ สมดุลของสีในช่องมองภาพ ความสว่างของแผงควบคุม จำกัดการเลือกโหมดจอภาพ การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF อย่างละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ เชื่อมต่อกับ PC Wireless Transmitter (WT-7) สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์