30 объектив түріне дейін фокусты дәл реттеңіз. Тек қажет кезде пайдаланыңыз. Дәл реттеуді жиі пайдаланатын фокустау қашықтығында орындау ұсынылады; мысалы, фокусты реттеуді қысқа фокустау қашықтығында орындасаңыз, ұзынырақ қашықтықтарда оның тиімділігі азырақ екенін анықтауыңыз мүмкін.

AF fine-tune (On/Off) (АФ дәл реттеу (Қосулы/Өшірулі): АФ қосу үшін On (Қосулы) күйін, өшіру үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.

Saved value (Сақталған мән): ағымдағы объектив үшін АФ реттеу. Фокустау нүктесін фотокамерадан ары жылжыту үшін 1 түймешігін немесе фотокамераға қарай жылжыту үшін 3 түймешігін басыңыз; +20 және –20 арасындағы мәндерден таңдаңыз. Фотокамера 30-ға дейін объектив түрлері үшін мәндерді сақтай алады. Обьективтің әр түрі үшін тек бір ғана мәнді сақтауға болады.

Ағымдағы мән

Сақталған мән

Default (Әдепкі): ағымдағы объектив үшін алдында сақталған мән болмаса пайдаланылатын АФ реттеу мәнін таңдаңыз.

List saved values (Сақталған мәндерді тізу): бұрын сақталған АФ мәндерін тізу. Объективті тізімнен жою үшін қажетті объективті белгілеңіз және O түймешігін басыңыз. Объектив идентификаторын өзгерту үшін (мысалы, Saved value (Сақталған мән) параметрін әрбір түрге жататын тек бір объективпен пайдалануға болатынын ескере отырып, түрі бірдей басқа объективтерден ажырату үшін объективтің сериялық нөмірінің соңғы екі цифрымен бірдей идентификаторды таңдау үшін), қажетті объективті белгілеңіз және 2 түймешігін басыңыз. Мәзір көрсетіледі; 1 немесе 3 түймешігін басып идентификаторды таңдаңыз және өзгертулерді сақтап, шығу үшін J түймешігін басыңыз.

B Баптау мәзірі: фотокамераны баптау

Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу) Save User Settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) Reset User Settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру) Language (Тіл) Time Zone and Date (Уақыт белдеуі және күн) Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) Monitor Color Balance (Монитордың түс балансы) Viewfinder Brightness (Көріністапқыш жарықтығы) Viewfinder Color Balance (Көріністапқыштың түс балансы) Control Panel Brightness (Басқару панелінің жарықтығы) Limit Monitor Mode Selection (Монитор режимін таңдауды шектеу) Information Display (Ақпараттық дисплей) AF Fine-Tune (АФ дәл реттеу) Non-CPU Lens Data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) Clean Image Sensor (Кескін сенсорын тазалау) Image Dust Off Ref Photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі) Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) Copyright Information (Авторлық құқық туралы ақпарат) Beep Options (Дыбыстық сигнал параметрлері) Touch Controls (Сенсорлық басқару элементтері) HDMI Location Data (Орын деректері) Wireless Remote (WR) Options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері) Assign Remote (WR) Fn Button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау) Airplane Mode (Ұшақ режимі) Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу) Connect to PC (Компьютерге қосылу) Wireless Transmitter (WT-7) (Сымсыз таратқыш (WT-7)) Conformity Marking (Сәйкестік таңбалары) Battery Info (Батарея туралы мəлімет) Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) Save/Load Settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру) Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)