Фотокамера орын деректерін қамтамасыз ететін құрылғыға, атап айтқанда GPS қабылдағышына немесе SnapBridge қолданбасы орнатылған смарт құрылғыға қосулы кезде пайдаланатын параметрлерді реттеу (SnapBridge туралы қосымша ақпаратты қолданбаның онлайн анықтамасында қараңыз).

  • Standby timer (Күту режимінің таймері): GPS қабылдағышы қосулы кезде Enable (Қосу) мәні таңдалса, c3 (Power off delay (Қуатты өшіруді кешіктіру)) > Standby timer (Күту режимінің таймері) қолданушы параметрінде көрсетілген кезең бойы әрекеттер орындалмаса, экспозиция өлшегіштері автоматты түрде өшіп, батареяны тұтынуды азайтады.
  • Position (Орын): GPS қабылдағышы немесе смарт құрылғы қамтамасыз еткен орын деректерін көру (көрсетілетін элементтер көзге қарай өзгеріп отырады).
  • Set clock from satellite (Сағатты жерсеріктен орнату): фотокамера сағатын GPS құрылғысы хабарлаған уақытпен синхрондау үшін Yes (Иә) жауабын таңдаңыз.

B Баптау мәзірі: фотокамераны баптау

Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу) Save User Settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) Reset User Settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру) Language (Тіл) Time Zone and Date (Уақыт белдеуі және күн) Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) Monitor Color Balance (Монитордың түс балансы) Viewfinder Brightness (Көріністапқыш жарықтығы) Viewfinder Color Balance (Көріністапқыштың түс балансы) Control Panel Brightness (Басқару панелінің жарықтығы) Limit Monitor Mode Selection (Монитор режимін таңдауды шектеу) Information Display (Ақпараттық дисплей) AF Fine-Tune (АФ дәл реттеу) Non-CPU Lens Data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) Clean Image Sensor (Кескін сенсорын тазалау) Image Dust Off Ref Photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі) Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) Copyright Information (Авторлық құқық туралы ақпарат) Beep Options (Дыбыстық сигнал параметрлері) Touch Controls (Сенсорлық басқару элементтері) HDMI Location Data (Орын деректері) Wireless Remote (WR) Options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері) Assign Remote (WR) Fn Button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау) Airplane Mode (Ұшақ режимі) Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу) Connect to PC (Компьютерге қосылу) Wireless Transmitter (WT-7) (Сымсыз таратқыш (WT-7)) Conformity Marking (Сәйкестік таңбалары) Battery Info (Батарея туралы мəлімет) Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) Save/Load Settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру) Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)