Мына жағдайда шығатын дыбыстық сигналдың жоғарылығын және дыбыс деңгейін таңдаңыз:

  • Өздігінен түсіруді реттейтін таймер жұмыс істеп жатқанда
  • Баяулатылған жазу аяқталғанда
  • Фотокамера фотосурет режимінде фокустайды (AF-C фокустау режимі таңдалған болса немесе a2, AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау) қолданушы параметрі үшін Release (Босату) күйі таңдалған болса, дыбыстық сигнал шықпайтынын ескеріңіз)
  • Сенсорлық экран пайдаланылады

Фотосурет түсіру мәзірінде Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса, өздігінен түсіруді реттейтін таймер жұмыс істеп жатқанда немесе фотокамера фокустағанда, дыбыстық сигнал шықпайтынын ескеріңіз.

Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері) мәзірі келесі элементтерді қамтиды:

  • Beep on/off (Дыбыстық сигнал қосулы/өшірулі): дыбыстық сигнал үндеткішін қосу немесе өшіру, я болмаса, сенсорлық басқару элементтерімен байланыстырылған дыбыстық сигналды өшіру, бірақ оны басқа мақсаттарға қосу үшін Off (touch controls only) (Өшірулі (тек сенсорлық басқару элементтері)) параметрін таңдаңыз.
  • Volume (Дыбыс деңгейі): дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейін реттеу.
  • Pitch (Жоғарылық): дыбыстық сигналдың жоғарылығын High (Жоғары) және Low (Төмен) арасынан таңдау.

B Баптау мәзірі: фотокамераны баптау

Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу) Save User Settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) Reset User Settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру) Language (Тіл) Time Zone and Date (Уақыт белдеуі және күн) Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) Monitor Color Balance (Монитордың түс балансы) Viewfinder Brightness (Көріністапқыш жарықтығы) Viewfinder Color Balance (Көріністапқыштың түс балансы) Control Panel Brightness (Басқару панелінің жарықтығы) Limit Monitor Mode Selection (Монитор режимін таңдауды шектеу) Information Display (Ақпараттық дисплей) AF Fine-Tune (АФ дәл реттеу) Non-CPU Lens Data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) Clean Image Sensor (Кескін сенсорын тазалау) Image Dust Off Ref Photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі) Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) Copyright Information (Авторлық құқық туралы ақпарат) Beep Options (Дыбыстық сигнал параметрлері) Touch Controls (Сенсорлық басқару элементтері) HDMI Location Data (Орын деректері) Wireless Remote (WR) Options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері) Assign Remote (WR) Fn Button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау) Airplane Mode (Ұшақ режимі) Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу) Connect to PC (Компьютерге қосылу) Wireless Transmitter (WT-7) (Сымсыз таратқыш (WT-7)) Conformity Marking (Сәйкестік таңбалары) Battery Info (Батарея туралы мəлімет) Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) Save/Load Settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру) Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)