Келесі параметрлерді жад картасына сақтау үшін Save settings (Параметрлерді сақтау) пәрменін таңдаңыз (карта толы болса, қате көрсетіледі). Бұл параметрді параметрлерді үлгісі бірдей фотокамералар арасында бөлісу үшін пайдаланыңыз.

Ойнату мәзірі
Playback display options (Ойнату дисплейінің параметрлері)
Image review (Кескінді тексере қарау)
After delete (Өшіруден кейін)
After burst, show (Қатарынан түсіруден кейін көрсету)
Rotate tall (Тік суреттерді бұру)
Фотосурет түсіру мәзірі
File naming (Файл атаулары)
Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
Image quality (Кескінін сапасы)
Image size (Кескін өлшемі)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
White balance (Ақ түс балансы)
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) (Қолданушы Тарапынан Реттелетін Picture Control режимдері Auto (Автоматты) ретінде сақталады)
Color space (Түс кеңістігі)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
Long exposure NR (Ұзақ эскпозиция БА)
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
Vignette control (Виньеттеуді басқару)
Diffraction compensation (Диффракция түзетілімі)
Auto distortion control (Бұрмалануды автоматты басқару)
Flicker reduction shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру)
Metering (Өлшеу)
Flash control (Жарқылды басқару)
Flash mode (Жарқыл режимі)
Flash compensation (Жарқыл түзетілімі)
Focus mode (Фокустау режимі)
AF-area mode (АФ аумағының режимі)
Vibration reduction (Дірілді азайту) (параметрлер объективке қарай өзгеріп отырады)
Auto bracketing (Автоматты брекетинг)
Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)
Бейнефильм түсіру мәзірі
File naming (Файл атаулары)
Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы)
Movie quality (Бейнефильм сапасы)
Movie file type (Бейнефильм файлының түрі)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
White balance (Ақ түс балансы)
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) (Қолданушы Тарапынан Реттелетін Picture Control режимдері Auto (Автоматты) ретінде сақталады)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
High ISO NR (Жоғары ISO БА)
Vignette control (Виньеттеуді басқару)
Diffraction compensation (Диффракция түзетілімі)
Auto distortion control (Бұрмалануды автоматты басқару)
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту)
Metering (Өлшеу)
Focus mode (Фокустау режимі)
AF-area mode (АФ аумағының режимі)
Vibration reduction (Дірілді азайту) (параметрлер объективке қарай өзгеріп отырады)
Electronic VR (Электрондық ДА)
Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы)
Attenuator (Аттенюатор)
Frequency response (Жиілікке қатысты сипаттама)
Wind noise reduction (Жел шуын азайту)
Headphone volume (Құлаққаптың дыбыс деңгейі)
Timecode (Уақыт коды) (Timecode origin (Уақыт кодының көзі) параметрін қоспағанда)
Қолданушы параметрлері
d3 (Sync. release mode options (Синхрондалған суретке түсіру режимінің параметрлері)) дегеннен басқа барлық қолданушы параметрлері
Баптау мәзірі
Language (Тіл)
Time zone and date (Уақыт белдеуі және күн) (Date and time (Күн және уақыт) параметрін қоспағанда)
Limit monitor mode selection (Монитор режимін таңдауды шектеу)
Information display (Ақпараттық дисплей)
Non-CPU lens data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері)
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау)
Image comment (Кескін туралы аңғартпа)
Copyright information (Авторлық құқық туралы ақпарат)
Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері)
Touch controls (Сенсорлық басқару элементтері)
HDMI
Location data (Орын деректері) (Position (Орын) параметрін қоспағанда)
Wireless remote (WR) options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері)
Assign remote (WR) Fn button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау)
Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы)

Фотокамераны немесе үлгісі бірдей басқа фотокамераларда пайдаланып сақталған параметрлерді Load settings (Параметрлерді жүктеу) пәрменін таңдау арқылы қалпына келтіруге болады. Save/load settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) параметрі фотокамераға жад картасы салынған кезде ғана қолжетімді екенін әрі Load settings (Параметрлерді жүктеу) параметрі карта сақталған параметрлерді қамтыса ғана қолжетімді екенін ескеріңіз.

Сақталған параметрлер

Параметрлер атауы «NCSET» деп басталатын және әр фотокамерада әр түрлі болатын үш таңбамен аяқталатын екі таңбамен аяқталатын файлда сақталады. Файл атауы өзгертілсе, фотокамера параметрлерді жүктей алмайды.

B Баптау мәзірі: фотокамераны баптау

Format Memory Card (Жад картасын пішімдеу) Save User Settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) Reset User Settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру) Language (Тіл) Time Zone and Date (Уақыт белдеуі және күн) Monitor Brightness (Монитор жарықтығы) Monitor Color Balance (Монитордың түс балансы) Viewfinder Brightness (Көріністапқыш жарықтығы) Viewfinder Color Balance (Көріністапқыштың түс балансы) Control Panel Brightness (Басқару панелінің жарықтығы) Limit Monitor Mode Selection (Монитор режимін таңдауды шектеу) Information Display (Ақпараттық дисплей) AF Fine-Tune (АФ дәл реттеу) Non-CPU Lens Data (Микропроцессормен жабдықталмаған объектив деректері) Clean Image Sensor (Кескін сенсорын тазалау) Image Dust Off Ref Photo (Кескіндегі тозаң іздерін кетіруге арналған сурет үлгісі) Image Comment (Кескін туралы аңғартпа) Copyright Information (Авторлық құқық туралы ақпарат) Beep Options (Дыбыстық сигнал параметрлері) Touch Controls (Сенсорлық басқару элементтері) HDMI Location Data (Орын деректері) Wireless Remote (WR) Options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері) Assign Remote (WR) Fn Button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау) Airplane Mode (Ұшақ режимі) Connect to Smart Device (Смарт құрылғыға қосылу) Connect to PC (Компьютерге қосылу) Wireless Transmitter (WT-7) (Сымсыз таратқыш (WT-7)) Conformity Marking (Сәйкестік таңбалары) Battery Info (Батарея туралы мəлімет) Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) Save/Load Settings (Параметрлерді сақтау/жүктеу) Reset All Settings (Барлық параметрлерді қалпына келтіру) Firmware Version (Бағдарлама жасақтамасының нұсқасы)