Изберете папката, в която ще се съхраняват следващите снимки.

1

Папка

2

Номер на папка

3

Име на папка

„Папка за съхранение“

Промените в [ Папка за съхранение ], направени в менюто за заснемане на снимки, се прилагат в менюто за запис на видео и обратно .

Преименуване на папки

Името на папката по подразбиране, което се появява след номера на папката, е “NCZ_9”. За да изберете различно име на папка с пет знака за нови папки, изберете [ Преименуване ].

 • Съществуващите папки не могат да бъдат преименувани.

 • Ако желаете, името по подразбиране може да бъде възстановено за следващите папки чрез натискане и задържане на бутона O ( Q ), докато се показва клавиатурата.

Изберете папка по номер

Папката, в която ще се съхраняват следващите снимки, може да бъде избрана по номер. Ако папка с посочения номер все още не съществува, ще бъде създадена нова папка.

 1. Изберете [ Изберете папка по номер ].
  • Маркирайте [ Изберете папка по номер ] и натиснете 2 , за да се покаже диалоговият прозорец [ Изберете папка по номер ].

  • Картата, на която ще бъде създадена новата папка, е подчертана в зоната за показване на слота за карти в горния десен ъгъл на диалоговия прозорец [ Изберете папка по номер ]. Картата, използвана за нови папки, зависи от текущо избраната опция за [ Роля, изпълнявана от карта в слот 2 ] в менюто за заснемане на снимки.

 2. Изберете номер на папка.

  • Натиснете 4 или 2 , за да маркирате цифри.

  • За да промените маркираната цифра, натиснете 1 или 3 .

 3. Запазете промените и излезте.

  • Ако папка с избрания номер вече съществува, иконата W , X или Y ще се покаже отляво на номера на папката. Натиснете J , за да завършите операцията и да се върнете в главното меню; ако сте избрали папка с W или X , тя ще бъде избрана като папка за нови снимки.

  • Ако изберете номер на папка, който все още не съществува, ще бъде създадена нова папка с този номер, когато натиснете J

  • И в двата случая следващите снимки ще бъдат съхранени в избраната папка.

  • За да излезете, без да променяте папката за съхранение, натиснете бутона G

Икони на папки

Папките в диалоговия прозорец [ Изберете папка по номер ] се показват с W , ако са празни, с Y , ако са пълни (съдържащи 5000 снимки или картина с номер 9999) или с X , ако са частично пълни. Икона Y показва, че в папката не могат да се съхраняват повече снимки.

Изберете папка от списъка

За да изберете от списък със съществуващи папки:

 1. Изберете [ Изберете папка от списък ].

  Маркирайте [ Избор на папка от списък ] и натиснете 2 , за да се покаже диалоговият прозорец [ Избор на папка от списък ].

 2. Маркирайте папка.

  Натиснете 1 или 3 , за да маркирате папка.

 3. Изберете маркираната папка.

  • Натиснете J , за да изберете маркираната папка и да се върнете в главното меню.

  • Следващите снимки ще бъдат съхранени в избраната папка.

Внимание: номера на папки и файлове
 • Когато номерът на текущата папка достигне 999, камерата вече няма да може да създава нови папки и освобождаването на затвора ще бъде деактивирано, ако:

  • текущата папка съдържа 5000 снимки (в допълнение, видеозаписът ще бъде деактивиран, ако камерата изчисли, че броят на файловете, необходими за запис на видеоклип с максимална дължина, ще доведе до папка, съдържаща над 5000 файла), или

  • текущата папка съдържа снимка с номер 9999 (в допълнение, видеозаписът ще бъде деактивиран, ако камерата изчисли, че броят на файловете, необходими за запис на видео с максимална дължина, ще доведе до файл с номер над 9999).

 • Ако има място на картата с памет, въпреки това ще можете да продължите да снимате чрез:

  • създаване на папка с номер по-малък от 999 и избирането й като папка за съхранение, или

  • промяна на опциите, избрани за [ Размер на кадъра/честота на кадрите ] или [ Видео файл тип ] преди запис на видеоклипове.

Време за стартиране

Може да е необходимо допълнително време за стартиране на камерата, ако картата с памет съдържа много голям брой файлове или папки.