Anslut till FTP-servrar via Ethernet eller trådlöst LAN.

Nätverksinställningar

Lägg till kameranätverksprofiler. Det här objektet kan också användas för att välja bland befintliga nätverksprofiler.

Skapa profil

Skapa nya nätverksprofiler ( trådlöst LAN , Ethernet ).

 • Om det redan finns mer än en profil kan du trycka på J för att välja en profil och ansluta till det valda nätverket.

 • För att redigera en befintlig profil, markera den och tryck på 2 .

Alternativ

Beskrivning

[ Allmänt ]

 • [ Profilnamn ]: Byt namn på profilen.

 • [ Lösenordsskydd ]: Välj [ ] för att kräva att ett lösenord anges innan profilen kan ändras. För att ändra lösenordet, markera [ ] och tryck på 2 .

[ Trådlöst ]

Visa anslutningsinställningar för anslutning till trådlösa nätverk.

 • Infrastrukturläge : Justera inställningar för anslutning till ett nätverk via en router.

  • [ SSID ]: Ange nätverkets SSID.

  • [ Kanal ]: Väljs automatiskt.

  • [ Autentisering/kryptering ]: Välj vilken typ av kryptering som används i det trådlösa nätverket.

  • [ Lösenord ]: Ange nätverkslösenordet.

 • Åtkomstpunktsläge : Justera inställningarna för direkt trådlös anslutning till kameran.

  • [ SSID ]: Välj kamerans SSID.

  • [ Kanal ]: Välj [ Auto ] eller [ Manuell ].

  • [ Autentisering/kryptering ]: Välj vilken typ av kryptering som används i det trådlösa nätverket.

  • [ Lösenord ]: Om ett annat alternativ än [ ÖPPEN ] är valt för [ Autentisering/kryptering ] kan det här alternativet användas för att ändra kamerans lösenord.

[ TCP/IP ]

Justera TCP/IP-inställningar för infrastrukturanslutningar. En IP-adress krävs.

 • [ Erhåll automatiskt ]: Om [ ] väljs kommer IP-adressen och subnätmasken för anslutningar i infrastrukturläge att hämtas via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering. Välj [ OFF ] för att ange IP-adressen ([ Address ]) och subnätmasken ([ Mask ]) manuellt.

 • [ Gateway ]: Ange nätverkets standardgatewayadress om det behövs.

 • [ Domain Name Server (DNS) ]: Om en DNS finns i samma nätverk som FTP-servern, ange dess adress.

[ FTP ]

 • [ Servertyp ]: Välj FTP-servertyp och ange URL eller IP-adress, målmapp och portnummer. En IP-adress krävs.

 • [ PASV-läge ]: Välj [ ] för att aktivera PASV-läge.

 • [ Anonym inloggning ]: Välj [ ] för anonym inloggning. Det här alternativet kan endast användas med servrar som är konfigurerade för anonym inloggning. Välj [ AV ] för att ange ett användar-ID och lösenord.

 • [ Proxyserver ]: Aktivera detta alternativ efter behov.

Kopiera till/från kort

Dela nätverksprofiler.

 • Om två minneskort sätts i, kommer profilerna att kopieras till och från kortet i kortplats 1.

Alternativ

Beskrivning

[ Kopiera profil från kort ]

Kopiera profiler från rotkatalogen på minneskortet till kameraprofillistan.

[ Kopiera profil till kort ]

Kopiera profiler från kameran till minneskortet. Markera en profil och tryck på J för att kopiera den till minneskortet.

 • Lösenordsskyddade profiler kan inte kopieras.

Avsluta aktuell anslutning

Avsluta anslutningen till det aktuella nätverket.

alternativ

Justera uppladdningsinställningar.

Automatisk uppladdning

Välj [ ON ] för att markera nya foton för uppladdning när de tas.

 • Överföringen börjar först efter att bilden har lagrats på minneskortet. Se till att ett minneskort är isatt i kameran.

 • Videor laddas inte upp automatiskt när inspelningen är klar. De måste istället laddas upp från uppspelningsdisplayen ( Välja bilder för uppladdning ).

Ta bort efter uppladdning

Välj [ ON ] för att radera bilder från kamerans minneskort automatiskt när uppladdningen är klar.

 • Filer markerade för överföring innan du valde [ ON ] raderas inte.

 • Raderingen kan avbrytas under vissa kameraoperationer.

Ladda upp RAW + JPEG som

När du laddar upp RAW + JPEG-bilder, välj om du vill ladda upp både NEF (RAW) och JPEG-filer eller bara JPEG-kopian.

 • När [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] är valt för [ Roll spelad av kort i Slot 2 ] i fototagningsmenyn, gäller alternativet som valts för [ Ladda upp RAW + JPEG som ] endast för foton som laddas upp automatiskt genom att välja [ ON ] för [ Automatisk uppladdning ].

Val av JPEG + JPEG-plats

Välj en källplats för automatisk uppladdning när du tar bilder med [ JPEG-plats 1 - JPEG-plats 2 ] vald för [ Roll spelad av kort i plats 2 ] i fototagningsmenyn.

Ladda upp RAW-video som

När du laddar upp videor tagna med [ N-RAW 12-bitars (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bitars (MOV) ] vald för [ Videofiltyp ] i videoinspelningsmenyn, välj om du vill ladda upp både RAW och MP4 filer eller bara MP4-kopian.

Skriv över om samma namn

Välj [ ] för att skriva över filer med dubblettnamn under uppladdning. Välj [ AV ] för att lägga till siffror i namnen på nyligen uppladdade filer efter behov för att förhindra att befintliga filer skrivs över.

Skydda om markerad för uppladdning

Välj [ ON ] för att automatiskt skydda filer som är markerade för uppladdning. Skyddet tas bort när filerna laddas upp.

Uppladdningsmärkning

Välj [ ON ] för att lägga till en tidsstämpel till bilderna på kamerans minneskort som anger tidpunkten för uppladdningen.

Tidsstämpeln kan ses med NX Studio. För mer information, se NX Studios onlinehjälp.

Ladda upp mapp

Markera alla foton i en vald mapp för uppladdning. Märkning kommer att tillämpas på alla bilder, oavsett om de har laddats upp tidigare.

Videor kommer inte att markeras för uppladdning. De måste istället laddas upp från uppspelningsdisplayen.

Avmarkera alla?

Ta bort uppladdningsmarkeringen från alla bilder. Uppladdning av bilder med en "uppladdning"-ikon kommer omedelbart att avslutas.