Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του MTR > under > over ( H ), η έκθεση, το φλας και η αγκύρωση ισορροπίας λευκού εκτελούνται με την ακόλουθη σειρά: πρώτα λαμβάνεται η μη τροποποιημένη λήψη, ακολουθούμενη από τη λήψη με τη χαμηλότερη τιμή, ακολουθούμενη από τη λήψη με την υψηλότερη τιμή. Εάν έχει επιλεγεί Under > MTR > over ( I ), η λήψη θα προχωρήσει με σειρά από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη τιμή. Αυτή η ρύθμιση δεν έχει καμία επίδραση στο bracketing ADL.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία