Επιλέξτε την ταχύτητα εστίασης για τη λειτουργία ταινίας. Για να επιλέξετε πότε θα ισχύει η επιλεγμένη επιλογή, επισημάνετε Πότε να εφαρμόζεται και πατήστε 2 . Επιλέξτε μεταξύ Πάντα (η επιλεγμένη επιλογή ισχύει κάθε φορά που η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία ταινίας) και Μόνο κατά την εγγραφή (η επιλεγμένη επιλογή ισχύει μόνο όταν η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη· άλλες φορές, η ταχύτητα εστίασης είναι "+5" ή με άλλα λόγια ως γρήγορα δυνατό).

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία