Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα ακόλουθα χειριστήρια στη λειτουργία ταινίας, είτε χρησιμοποιούνται μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τους επιλογείς εντολών, επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε J .

w Κουμπί Fn1
y Κουμπί Fn2
j Κουμπί AE-L/AF-L
k κουμπί ΟΚ
l Δακτύλιος ελέγχου φακού

Οι ρόλοι που μπορούν να ανατεθούν σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου είναι οι εξής:

Επιλογή w y j k l
t Ισχυρό διάφραγμα (ανοιχτό)
q Διάφραγμα ισχύος (κλείσιμο)
i Αντιστάθμιση έκθεσης +
h Αντιστάθμιση έκθεσης –
n Παρακολούθηση θέματος
b Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης
K Επιλέξτε κεντρικό σημείο εστίασης
A AF-ON
F Κλείδωμα AF μόνο
E Κλείδωμα AE (κρατήστε)
C Μόνο κλειδαριά AE
B Κλείδωμα AE/AF
p Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεγέθυνσης
1 Εγγραφή ταινιών
m ισορροπία του λευκού χρώματος
h Ρύθμιση ελέγχου εικόνας
y Ενεργός D-Lighting
w Μέτρηση
c Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση πλαισίου)
z Λειτουργία εστίασης/Λειτουργία περιοχής AF
H Ευαισθησία μικροφώνου
W Κορυφαία σημεία
X Εστίαση (M/A)  1, 2
q Ισχυρό διάφραγμα  2
E Αντιστάθμιση έκθεσης  2
9 Ευαισθησία ISO  2
Κανένας  2

Διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς.

Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης ο δακτύλιος ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη ρύθμιση της εστίασης.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

Επιλογή Περιγραφή
t Ισχυρό διάφραγμα (ανοιχτό) Το διάφραγμα διευρύνεται ενώ πατάτε το χειριστήριο. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με την Προσαρμοσμένη ρύθμιση g2 ( Προσαρμοσμένα χειριστήρια ) > Κουμπί Fn2 > Διαφράγμα ισχύος (κλείσιμο) για ρύθμιση διαφράγματος ελεγχόμενη με κουμπί.
q Διάφραγμα ισχύος (κλείσιμο) Το διάφραγμα στενεύει ενώ πατιέται το χειριστήριο. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με την Προσαρμοσμένη ρύθμιση g2 ( Προσαρμοσμένα χειριστήρια ) > Κουμπί Fn1 > Διάφραγμα ισχύος (ανοιχτό) για ρύθμιση διαφράγματος ελεγχόμενη με κουμπί.
i Αντιστάθμιση έκθεσης + Η αντιστάθμιση έκθεσης αυξάνεται όταν πατάτε το χειριστήριο. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με την Προσαρμοσμένη ρύθμιση g2 ( Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ) > Κουμπί Fn2 > Αντιστάθμιση έκθεσης − για αντιστάθμιση έκθεσης ελεγχόμενη με κουμπί.
h Αντιστάθμιση έκθεσης – Η αντιστάθμιση έκθεσης μειώνεται όταν πατάτε το χειριστήριο. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με την προσαρμοσμένη ρύθμιση g2 ( Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ) > Κουμπί Fn1 > Αντιστάθμιση έκθεσης + για αντιστάθμιση έκθεσης ελεγχόμενη με κουμπί.
n Παρακολούθηση θέματος

Το πάτημα του χειριστηρίου κατά τη διάρκεια της αυτόματης εστίασης AF περιοχής επιτρέπει την παρακολούθηση θέματος. το σημείο εστίασης θα αλλάξει σε σταυρό στόχευσης και η οθόνη και το εικονοσκόπιο θα εμφανιστούν σε οθόνες παρακολούθησης θέματος.

  • Για να τερματίσετε την αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος, πατήστε ξανά το χειριστήριο.
b Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης Πατήστε το χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη πλέγματος πλαισίωσης.
K Επιλέξτε κεντρικό σημείο εστίασης Πατώντας το χειριστήριο επιλέγεται το κεντρικό σημείο εστίασης.
A AF-ON Πατώντας το χειριστήριο ξεκινά η αυτόματη εστίαση.
F Κλείδωμα AF μόνο Η εστίαση κλειδώνει ενώ πατάτε το χειριστήριο.
E Κλείδωμα AE (κρατήστε) Η έκθεση κλειδώνει όταν πατηθεί το χειριστήριο και παραμένει κλειδωμένη έως ότου το χειριστήριο πατηθεί δεύτερη φορά ή λήξει ο χρονοδιακόπτης αναμονής.
C Μόνο κλειδαριά AE Η έκθεση κλειδώνει ενώ πατάτε το χειριστήριο.
B Κλείδωμα AE/AF Κλείδωμα εστίασης και έκθεσης ενώ πατάτε το χειριστήριο.
p Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεγέθυνσης Πατήστε το χειριστήριο για να μεγεθύνετε την οθόνη στην περιοχή γύρω από το τρέχον σημείο εστίασης. Πατήστε ξανά το χειριστήριο για σμίκρυνση.
1 Εγγραφή ταινιών Πατήστε το χειριστήριο για να ξεκινήσει η εγγραφή ταινίας. Η εγγραφή τελειώνει όταν πατηθεί ξανά το χειριστήριο.
m ισορροπία του λευκού χρώματος Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια επιλογή ισορροπίας λευκού (σε ορισμένες περιπτώσεις, μια δευτερεύουσα επιλογή μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών).
h Ρύθμιση ελέγχου εικόνας Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να επιλέξετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας.
y Ενεργός D-Lighting Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να ρυθμίσετε το Active D-Lighting.
w Μέτρηση Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια επιλογή μέτρησης.
c Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση πλαισίου) Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να επιλέξετε τη λειτουργία απελευθέρωσης για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την εγγραφή ταινίας.
z Λειτουργία εστίασης/Λειτουργία περιοχής AF Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε τη λειτουργία εστίασης και περιοχής AF.
H Ευαισθησία μικροφώνου Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών για να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου.
W Κορυφαία σημεία Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε ένα επίπεδο αιχμής και τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε το χρώμα κορύφωσης.
X Εστίαση (M/A) Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να εστιάσετε χειροκίνητα, ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει επιλεγεί για τη λειτουργία εστίασης. Για να εστιάσετε ξανά χρησιμοποιώντας την αυτόματη εστίαση, πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση ή πατήστε ένα στοιχείο ελέγχου στο οποίο έχει εκχωρηθεί το AF-ON.
q Ισχυρό διάφραγμα Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το διάφραγμα.
E Αντιστάθμιση έκθεσης Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να προσαρμόσετε την αντιστάθμιση έκθεσης.
9 Ευαισθησία ISO Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε την ευαισθησία ISO.
Κανένας Ο έλεγχος δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

Power Aperture

Το ηλεκτρικό διάφραγμα είναι διαθέσιμο μόνο στις λειτουργίες Α και Μ (ένα 6 υποδεικνύει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τροφοδοτικό διάφραγμα). Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει ενώ ρυθμίζεται το διάφραγμα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία