För att välja de funktioner som är tilldelade följande kontroller i fotoläge, oavsett om de används individuellt eller i kombination med kommandorattarna, markera önskat alternativ och tryck på J .

w Fn1-knappen
y Fn2-knappen
j AE-L/AF-L-knapp
k OK-knappen
z Filminspelningsknapp
S Objektiv Fn-knapp
3 Objektiv Fn2-knapp
l Linskontrollring

Rollerna som kan tilldelas dessa kontroller är följande:

Alternativ w y j k z S 3 l
K Välj fokuspunkt i mitten
A AF-ON
F Endast AF-lås
E AE-lås (håll)
D AE-lås (Återställ vid släpp)
C Endast AE-lås
B AE/AF-lås
r FV lås
h Blixt av
q Förhandsvisning
1 Bracketing burst
4 + NEF (RAW)
n Ämnesspårning
b Visning av ramrutnät
p Zooma på/av
O MIN MENY
3 Gå till det översta objektet i MIN MENY
K Uppspelning
J Välj bildområde
8 Bildkvalitet/storlek
m vitbalans
h Ställ in bildkontroll
y Aktiv D-Lighting
w Mätning
I / Y Blixtläge/kompensation
v Släppläge
z Fokusläge/AF-områdesläge
t Automatisk bracketing
$ Multipel exponering
2 HDR (högt dynamiskt omfång)
z Exponeringsfördröjningsläge
W Topphöjdpunkter
X Fokus (M/A)  1, 2
q Öppning  2
E Exponeringskompensation  2
9 ISO-känslighet  2
Ingen  2

Endast tillgänglig med kompatibla objektiv.

Oavsett vilket alternativ som valts, i manuellt fokusläge kan kontrollringen endast användas för att justera fokus.

Följande alternativ är tillgängliga:

Alternativ Beskrivning
K Välj fokuspunkt i mitten Genom att trycka på kontrollen väljs den mittersta fokuspunkten.
A AF-ON Genom att trycka på kontrollen startar autofokus.
F Endast AF-lås Fokus låses när reglaget är intryckt.
E AE-lås (håll) Exponeringen låses när kontrollen trycks in och förblir låst tills kontrollen trycks in en andra gång eller standby-timern går ut.
D AE-lås (Återställ vid släpp) Exponeringen låses när kontrollen trycks ned och förblir låst tills kontrollen trycks in en andra gång, slutaren utlöses eller standbytimern löper ut.
C Endast AE-lås Exponeringen låses när reglaget trycks ned.
B AE/AF-lås Fokus och exponering låses medan reglaget är intryckt.
r FV lås Tryck på kontrollen för att låsa blixtvärdet för den inbyggda blixten eller extra blixtenheter. Tryck igen för att avbryta FV-låset.
h Blixt av Om blixten för närvarande är aktiverad kommer den att inaktiveras medan kontrollen är intryckt.
q Förhandsvisning Håll kontrollen intryckt för att förhandsgranska färg, exponering och skärpedjup.
1 Bracketing burst Om kontrollen trycks ned medan exponerings- eller ADL-variation är aktiv i enbildsläge, kommer alla bilder i det aktuella alternativet att ta varje gång avtryckaren trycks ned. Om vitbalansgaffling är aktiv eller om ett kontinuerligt utlösningsläge är valt, kommer kameran att upprepa variationen medan avtryckaren hålls nedtryckt.
4 + NEF (RAW) Om ett JPEG-alternativ för närvarande är valt för bildkvalitet, kommer "RAW" att visas och en NEF (RAW)-kopia spelas in med nästa bild som tas efter att kontrollen har tryckts in (den ursprungliga bildkvalitetsinställningen återställs när du tar bort din finger från avtryckaren). NEF (RAW)-kopior spelas in med den inställning som för närvarande är vald för NEF (RAW)-inspelning i fototagningsmenyn. För att avsluta utan att spela in en NEF (RAW)-kopia, tryck på kontrollen igen.
n Ämnesspårning

Genom att trycka på kontrollen under automatisk områdes-AF möjliggörs motivföljning; fokuspunkten kommer att ändras till ett riktmedel och monitorn och sökaren till motivföljande skärmar.

  • För att avsluta motivföljande AF, tryck på kontrollen igen.
b Visning av ramrutnät Genom att trycka på kontrollen under automatisk områdes-AF möjliggörs motivföljning; fokuspunkten kommer att ändras till ett riktmedel och monitorn och sökaren till motivföljande skärmar.
p Zooma på/av Tryck på kontrollen för att zooma in skärmen på området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck på kontrollen igen för att zooma ut.
O MIN MENY Genom att trycka på kontrollen visas "MIN MENY".
3 Gå till det översta objektet i MIN MENY Tryck på kontrollen för att hoppa till den översta posten i "MIN MENY". Välj det här alternativet för snabb åtkomst till ett ofta använt menyalternativ.
K Uppspelning Tryck på kontrollen för att starta uppspelningen.
J Välj bildområde Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja bildområde.
8 Bildkvalitet/storlek Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett bildkvalitetsalternativ och den underordnade kommandoratten för att välja bildstorlek.
m vitbalans Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett alternativ för vitbalans (i vissa fall kan ett underalternativ väljas med hjälp av underkommandoratten).
h Ställ in bildkontroll Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja en bildkontroll.
y Aktiv D-Lighting Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting.
w Mätning Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja ett mätningsalternativ.
I / Y Blixtläge/kompensation Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett blixtläge och den underordnade kommandoratten för att justera blixteffekten.
v Släppläge Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja ett frigöringsläge. I läget Kontinuerlig L eller Självutlösare kan du vrida den underordnade kommandoratten för att välja bildframmatningshastighet eller frigöringsfördröjning.
z Fokusläge/AF-områdesläge Tryck på kontrollen och vrid huvud- och underkommandorattarna för att välja fokus och AF-områdeslägen.
t Automatisk bracketing Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja antalet bilder och den underordnade kommandoratten för att välja variationssteg eller aktiv D-Lighting-mängd.
$ Multipel exponering Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja läge och den underordnade kommandoratten för att välja antalet bilder.
2 HDR (högt dynamiskt omfång) Tryck på reglaget och vrid på huvudkommandoratten för att välja läge och den sekundära kommandoratten för att välja exponeringsskillnad.
z Exponeringsfördröjningsläge Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att välja avtryckarens fördröjning.
W Topphöjdpunkter Tryck på kontrollen och vrid på huvudkommandoratten för att välja en toppnivå och den sekundära kommandoratten för att välja toppfärg.
X Fokus (M/A) Autofokus kan åsidosättas genom att vrida kontrollringen medan avtryckaren trycks ner halvvägs (autofokus med manuell överstyrning). För att fokusera om med autofokus, lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan ned den halvvägs igen.
q Öppning Använd kontrollen för att justera bländaren.
E Exponeringskompensation Använd kontrollen för att justera exponeringskompensation.
9 ISO-känslighet Vrid på linskontrollringen för att justera ISO-känsligheten.
Ingen Kontrollen har ingen effekt.