Om hvidbalance

Hvidbalance sikrer, at farver fremstår naturlige uanset lyskildens farve. Standardindstillingen ( 4 ) er velegnet til brug med de fleste lyskilder, men hvis den ikke giver de ønskede resultater, kan andre indstillinger vælges alt efter vejret eller lyskilden.

Justering af hvidbalance

For at vælge en hvidbalanceindstilling skal du holde U knappen nede og dreje hovedkommandohjulet. Den valgte indstilling vises med et ikon i optagedisplayet.

Muligheder for den valgte indstilling, hvis nogen, kan vælges ved at holde U -knappen nede og dreje underkommandohjulet.

Mulighed

Farvetemperatur *

Beskrivelse

4 [ Auto ]

Kameraet justerer hvidbalancen for optimale resultater med de fleste lyskilder. Hvis der bruges en ekstra flashenhed, justeres hvidbalancen i overensstemmelse med de betingelser, der er gældende, når flashen udløses.

i [ Hold hvid (reducer varme farver) ]

Ca. 3500–8000 K

Eliminer det varme farvespil, der produceres af glødelamper.

j [ Behold den overordnede atmosfære ]

Ca. 3500–8000 K

Bevar delvist det varme farvestøb, der produceres af glødelamper.

k [ Hold varme belysningsfarver ]

Ca. 3500–8000 K

Bevar det varme farvespil, der produceres af glødelamper.

D [ Naturligt lys auto ]

Ca. 4500-8000 K

Hvidbalancen justeres for ikke-kunstige lyskilder, hvilket giver mere naturtro farver, end [ Auto ] gør, når det bruges under naturligt lys.

H [ Direkte sollys ]

Ca. 5200 K

Brug med motiver oplyst af direkte sollys.

G [ Overskyet ]

Ca. 6000K

Bruges i dagslys under overskyet himmel.

M [ Skygge ]

Ca. 8000K

Brug i dagslys med motiver i skygge.

J [ Glødelampe ]

Ca. 3000K

Bruges under glødelamper.

I [ fluorescerende ]

Brug under fluorescerende belysning; vælg pæretype efter lyskilde.

[ Køligt-hvidt fluorescerende ]

Ca. 4200K

[ Dag hvidt fluorescerende ]

Ca. 5000K

[ Dagslys fluorescerende ]

Ca. 6500K

5 [ Flash ]

Ca. 5400K

Bruges til flashfotografering.

K [ Vælg farvetemperatur ]

Ca. 2500-10000K

Direkte valg af farvetemperatur.

 • For at vælge en farvetemperatur skal du holde U -knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.

L [ Forudindstillet manual ]

Mål hvidbalance direkte fra et motiv eller lyskilde, eller kopier hvidbalance fra et eksisterende fotografi.

 • For at vælge en forudindstillet hvidbalance skal du holde U -knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul.

 • For at gå ind i direkte måletilstand skal du trykke på og holde U -knappen nede ( Forudindstillet manuel ).

 • Værdier, når finjustering er sat til 0.

D [ Naturligt lys Auto ]

D [ Naturligt lys auto ] giver muligvis ikke de ønskede resultater under kunstigt lys. Vælg 4 [ Auto ] eller en indstilling, der matcher lyskilden.

Studio Flash belysning

4 [ Auto ] giver muligvis ikke de ønskede resultater med store studieflashenheder. Brug forudindstillet manuel hvidbalance eller indstil hvidbalance til 5 [ Flash ] og brug finjustering til at justere hvidbalancen.

Auto
 • Billedinfosiden [ Grundlæggende optagelsesdata] for billeder, der er taget med 4 [ Auto ] eller D [Automatisk lys auto ] valgt for hvidbalance, viser den farvetemperatur, kameraet valgte på det tidspunkt, hvor billedet blev taget ( Optagelsesdata ). Du kan bruge dette som reference, når du vælger en værdi for K [ Vælg farvetemperatur ].

 • For at se siden [ Grundlæggende optagelsesdata ] under afspilning skal du gå til [ Afspilningsvisningsindstillinger ] i afspilningsmenuen og placere flueben ( M ) ud for [ Optagelsesdata ] og [ Grundlæggende optagedata ].

Indstillingerne [ Hvidbalance ]

Hvidbalancen kan også justeres fra menuerne til fotooptagelse og videooptagelse.

Farvetemperatur

Den opfattede farve af en lyskilde varierer med beskueren; nogle kan have en rød støbt, mens andre ser blå ud. Farvetemperatur er et objektivt mål for farven på en lyskilde, udtrykt i Kelvin (K). Jo lavere farvetemperaturen er, jo rødere farvetonen ( q ); jo højere temperatur, desto blåere er støbningen ( w ).

Valg af farvetemperatur

Generelt skal du vælge lavere værdier, hvis dine billeder har en rød tone eller for bevidst at gøre billeder blåere, højere værdier, hvis dine billeder har en blå farvetone eller for bevidst at gøre billeder rødere.

Finjustering af hvidbalance

 1. Vælg [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv den ønskede indstilling, og tryk på 2 så ofte som nødvendigt for at få vist finjusteringsmuligheder.

  Se "Finjustering af forudindstillet manuel hvidbalance" ( Finjustering af forudindstillet manuel hvidbalance ).

 2. Finjuster hvidbalancen.

  • Brug multivælgeren til at placere markøren på gitteret. Markøren kan flyttes op til seks trin fra midten langs en af akserne A (gul)–B (blå) og G (grøn)–M (magenta). Den valgte værdi vises til højre for gitteret.

  • A (rav)-B (blå) aksen svarer til farvetemperaturen og styres i trin på 0,5. En ændring på 1 svarer til cirka 5 mired.

  • G (grøn)-M (magenta)-aksen har effekter, der ligner farvekompensationsfiltre og styres i trin på 0,25. En ændring på 1 svarer til ca. 0,05 diffuse densitetsenheder.

 3. Gem ændringer.

  • Tryk på J for at gemme ændringer og forlade menuerne.

  • Hvis hvidbalancen er blevet finjusteret, vises en stjerne (" U ") i hvidbalanceikonet.

i -menuen

Hvis du trykker på J , når [ Hvidbalance ] er fremhævet i menuen i, vises en liste over muligheder for hvidbalance. Hvis en anden indstilling end K [ Vælg farvetemperatur ] er fremhævet, kan finjusteringsmulighederne vises ved at trykke på 3 . Eventuelle ændringer af finjusteringsmuligheder kan forhåndsvises på displayet.

G

Øg grøn

B

Forøg blå

EN

Øg rav

M

Forøg magenta

 • Tryk på pilene i displayet, eller brug multivælgeren til at finjustere hvidbalancen.

 • Tryk på J for at gemme ændringerne og vende tilbage til i menuen.

 • Hvis hvidbalancen er blevet finjusteret, vises en stjerne (" U ") i hvidbalanceikonet.

Informationsdisplayet

For at vælge en hvidbalanceindstilling ved hjælp af kommandohjulene skal du trykke på U knappen, mens optageoplysningerne vises. Den valgte indstilling kan finjusteres ved hjælp af multivælgeren, mens U -knappen trykkes ned.

Finjustering af hvidbalance

Farverne på de finjusterende akser er relative, ikke absolutte. At vælge mere af en farve på en given akse resulterer ikke nødvendigvis i, at den farve vises på billeder. Hvis du f.eks. flytter markøren til B (blå), når en "varm" indstilling, såsom J [ Incandescent ] er valgt, vil billederne blive lidt "koldere", men de bliver faktisk ikke blå.

“Mired”

Værdier i mired beregnes ved at gange det omvendte af farvetemperaturen med 10 6 . Enhver given ændring i farvetemperatur giver en større forskel i farve ved lave farvetemperaturer end ved højere farvetemperaturer. For eksempel giver en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K end ved 6000 K. Mired er et mål for farvetemperatur, der tager højde for en sådan variation, og som sådan er den enhed, der bruges i farve-temperaturkompensationsfiltre .

F.eks.: Ændring i farvetemperatur (i Kelvin): Værdi i mired

 • 4000 K – 3000 K = 1000 K : 83 mired

 • 7000 K – 6000 K = 1000 K : 24 mired

Valg af farvetemperatur

Brug af menuerne

Vælg en farvetemperatur ved at indtaste værdier for akserne A (rav)–B (blå) og G (grøn)–M (magenta).

 1. Vælg [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv derefter K [ Vælg farvetemperatur ] og tryk på 2 .

 2. Vælg en farvetemperatur.

  • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifrene på den gule (A)–blå (B) akse, og tryk på 1 eller 3 for at ændre.

  • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve værdien for den grønne (G)–magenta (M) akse, og tryk på 1 eller 3 for at ændre.

 3. Gem ændringer.

  • Tryk på J for at gemme ændringer og forlade menuerne.

  • Hvis en anden værdi end 0 er valgt for den grønne (G)–magenta (M) akse, vises en stjerne (" U ") i hvidbalanceikonet.

Brug af knapper (kun rav-blå)

For at justere farvetemperaturen, når [ Vælg farvetemperatur ] er valgt for hvidbalance, skal du holde U -knappen nede og bruge multivælgeren eller dreje det sekundære kommandohjul.

 • Hold U -knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge en farvetemperatur i mireds.

 • For at fremhæve et ciffer skal du holde U knappen nede og trykke på 4 eller 2 . Tryk på 1 eller 3 for at redigere det fremhævede ciffer.

 • Ændringer gælder kun for aksen A (gul)–B (blå).

 • Den valgte indstilling træder i kraft, når U knappen slippes.

Forsigtig: Valg af farve-temperatur
 • Brug ikke valg af farvetemperatur med fluorescerende lyskilder; brug i stedet I [ Fluorescent ] mulighed.

 • Når du bruger farvetemperaturvalg med andre lyskilder, skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi er passende.

i -menuen

Hvis du trykker på J , når [ Hvidbalance ] er fremhævet i menuen i, vises en liste over muligheder for hvidbalance. Når K [ Vælg farvetemperatur ] er fremhævet, kan farvetemperaturindstillingerne ses ved at trykke på 3 .

Værdi for rav-blå akse

Værdi for grøn-magenta akse

 • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifre på A–B (rav–blå) aksen. Du kan også fremhæve G–M (grøn–magenta) aksen.

 • Tryk på 1 eller 3 for at redigere det valgte element.

 • Tryk på J for at gemme ændringerne og vende tilbage til i menuen.

 • Hvis en anden værdi end 0 er valgt for den grønne (G)–magenta (M) akse, vises en stjerne (" U ") i hvidbalanceikonet.

Forudindstillet manual

Hvidbalanceindstillinger såsom 4 [ Auto ], J [ Indescent ] og K [ Vælg farvetemperatur ] giver muligvis ikke de ønskede resultater under blandet belysning eller belysning med et stærkt farveskær. Hvis dette skulle ske, kan hvidbalancen indstilles til en værdi målt under lyskilden, der blev brugt i det endelige billede. Der er to tilgængelige metoder til at indstille forudindstillet hvidbalance:

Metode

Beskrivelse

Direkte måling

Mål hvidbalancen i et valgt område af billedet ( direkte måling ).

Kopiering af en værdi fra eksisterende fotografi

Kopier hvidbalance fra et foto på et hukommelseskort ( Kopiering af hvidbalance fra et fotografi ).

Forudindstillinger for hvidbalance

Ændringer af hvidbalanceforudindstillingerne d-1 til og med d-6 gælder for alle optagemenubanker (A–D). For eksempel gælder ændringer af forudindstillinger, der er foretaget, når optagemenubank A er valgt, også for optagemenubanker B til D.

Direkte måling

Kameraet kan gemme op til seks værdier for forudindstillet manuel hvidbalance.

 1. Hold U knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge L .

 2. Vælg en forudindstilling.

  Hold U -knappen nede, og drej underkommandohjulet, indtil den ønskede hvidbalanceforudindstilling (d-1 til d-6) vises.

 3. Vælg direkte måletilstand.
  • Slip kortvarigt U -knappen, og tryk derefter på U -knappen, indtil L -ikonet på skærmen begynder at blinke.

  • Et hvidbalancemål ( r ) vises i midten af billedet.

 4. Placer hvidbalancemålet ( r ) over et hvidt eller gråt objekt, og mål en værdi for forudindstillet manuel hvidbalance.
  • Placer målet ( r ) ved hjælp af multivælgeren.

  • For at måle hvidbalancen skal du trykke udløserknappen helt ned eller trykke på J .

  • Du kan også placere målet ( r ) og måle hvidbalancen ved at trykke på displayet.

  • Målvalg vil ikke være tilgængeligt, hvis en valgfri flashenhed er tilsluttet. Indram billedet, så det hvide eller grå referenceobjekt er i midten af skærmen.

  • Hvis kameraet ikke er i stand til at måle hvidbalance, vil der blive vist en meddelelse, og kameraet vender tilbage til direkte måling. Prøv at måle hvidbalancen igen, for eksempel med målet ( r ) placeret over et andet område af motivet.

 5. Tryk på i -knappen for at afslutte direkte måling.

Menuen Forudindstillet manuel hvidbalance

Den forudindstillede manuel hvidbalancemenu kan fås ved at vælge [ White balance ] > L [ Preset manual ] i fotooptagelsesmenuen. Den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu tilbyder muligheder for at kopiere værdier for forudindstillet manuel hvidbalance fra et eksisterende fotografi eller tilføje kommentarer til eller beskytte hvidbalanceforudindstillinger.

Beskyttede forudindstillinger

Forudindstillinger for hvidbalance angivet med g -ikoner er beskyttet og kan ikke ændres.

Preset Manual: Valg af en forudindstilling
 • Ved forsendelse er forudindstillingerne d-1 til og med d-6 indstillet til 5200 K, svarende til indstillingen H [ Direct sunlight ] hvidbalance.

 • Forudindstillinger for hvidbalance kan ses ved at vælge [ White balance ] > L [ Preset manual ] i fotooptagelsesmenuen. For at genkalde en gemt værdi skal du fremhæve en forudindstilling ved hjælp af multivælgeren og trykke på J .

Direkte måletilstand

Direkte måletilstand afsluttes, hvis der ikke udføres nogen handlinger inden for den tid, der er valgt for brugerdefineret indstilling c3 [ Forsinkelse af slukket ] > [ Standby-timer ].

Måling af hvidbalance

Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles under højhastighedsbilledeoptagelse eller multiple eksponeringer.

Kopiering af hvidbalance fra et fotografi

Følg trinene nedenfor for at kopiere en værdi for hvidbalance fra et eksisterende fotografi til en valgt forudindstilling.

 1. Vælg [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv derefter [ Preset manual ] og tryk på 2 .
 2. Vælg en destination.
  • Brug multivælgeren til at markere den forudindstillede destination (d-1 til d-6).

  • Tryk på X for at se den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu.

 3. Vælg [ Vælg billede ].

  Fremhæv [ Vælg billede ], og tryk på 2 for at se billederne på det aktuelle hukommelseskort.

 4. Fremhæv kildebilledet.
  • Fremhæv det ønskede billede ved hjælp af multivælgeren.

  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på og holde X -knappen nede.

 5. Kopier hvidbalance.

  • Tryk på J for at kopiere hvidbalanceværdien for det fremhævede billede til den valgte forudindstilling.

  • Hvis det fremhævede fotografi har en kommentar, vil kommentaren blive kopieret til kommentaren for den valgte forudindstilling.

Finjustering af forudindstillet manuel hvidbalance

Den valgte forudindstilling kan finjusteres ved at vælge [ Finindstilling ] i den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu.

"Rediger kommentar"

For at indtaste en beskrivende kommentar på op til 36 tegn for den aktuelle hvidbalanceforudindstilling skal du vælge [ Rediger kommentar ] i den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu. Indtast en kommentar som beskrevet i "Tekstindtastning" ( Tekstindtastning ).

"Beskytte"

For at beskytte den aktuelle forudindstillede hvidbalance skal du vælge [ ON ] for [ Protect ] i den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu. Forudindstillingen kan ikke ændres, så længe [ TIL ] er valgt for [ Beskyt ].