Den indbyggede lokationsdataenhed registrerer kameraets aktuelle breddegrad, længdegrad og højde sammen med det aktuelle klokkeslæt (Coordinated Universal Time eller UTC). Placeringsdata, der er indlejret i billeder, kan ses på siden med placeringsdata på afspilningsbilledets infodisplay ( Placeringsdata ).

Placeringsdataindstillinger

For at aktivere eller deaktivere placeringsdatafunktionen eller justere placeringsdataindstillingerne skal du fremhæve [ Lokationsdata (indbygget) ] i opsætningsmenuen og trykke på 2 .

Mulighed

Beskrivelse

[ Optag placeringsdata ]

Vælg [ ON ] for at aktivere positionsdatafunktionen.

[ Standby timer ]

Hvis [ TIL ] er valgt, når [ Optag lokationsdata ] er indstillet til [ TIL ], udløber standby-timeren, hvis der ikke udføres nogen handlinger i den valgte periode med brugerdefineret indstilling c3 [ Forsinkelse af slukke ] > [ Standbytimer ]. Vælg denne mulighed for at reducere forbruget af batteriet.

[ Indstil ur fra satellit ]

Vælg [ ON ] for at synkronisere kameraets ur med den tid, der rapporteres af positionsdatafunktionen.

[ Opret log ]

Optag en sporlog.

 • [ Log placeringsdata ]: Kameraet vil logge placeringsdata med det interval, der er valgt ved hjælp af [ Log interval ] i den tid, der er valgt for [ Log længde ]. For at afslutte, sætte på pause eller genoptage loggen skal du fremhæve [ Opret log ] og trykke på 2 .

 • [ Log interval ]: Vælg, hvor ofte kameraet logger sin aktuelle placering.

 • [ Log længde ]: Vælg, hvor længe logningen skal fortsætte.

[ Logliste ]

Vis sporlogfiler efter dato.

 • Hvor flere logfiler blev registreret på samme dag, vises en identifikator efter datoen.

 • Kameraet kan gemme op til 100 track logs.

 • For at slette en log skal du markere den og trykke på O ( Q ).

[ Position ]

Se breddegrad, længdegrad, højde og UTC (Coordinated Universal Time) rapporteret af den indbyggede lokationsdataenhed. UTC-data leveres af den indbyggede lokationsdataenhed uafhængigt af kamerauret.

Satellitsignalindikatoren

Signalstyrken vises med et o -ikon i optagedisplayet.

 • o (statisk) : Kameraet registrerer den aktuelle breddegrad, længdegrad og højde.

 • o (blinker) : Kameraet er ikke i stand til at bestemme sin placering ud fra satellitsignalet; lokationsdata registreres ikke. Vent på, at o ikonet holder op med at blinke.

Forsigtig: Placeringsdata
 • Når du slukker for kameraet, deaktiveres placeringsdatafunktionen ikke. Placeringsdatafunktionen kan deaktiveres ved at vælge [ OFF ] for [ Location data (built-in) ] > [ Record location data ] i opsætningsmenuen.

 • Placeringsdataene, der er optaget med videoer, er dem, der rapporteres ved starten af optagelsen.

 • Kameraet kan i visse tilfælde have brug for yderligere tid til at indhente lokalitetsdata, f.eks. umiddelbart efter at batteriet er isat, når positionsdatafunktionen aktiveres for første gang, eller efter en længere periode uden brug.

 • Navigationssatellitternes positioner ændrer sig konstant. Dette kan forsinke eller forhindre indsamlingen af lokalitetsdata nogle steder eller på bestemte tidspunkter af dagen.

 • Satellitsignaler kan blive blokeret eller reflekteret på de steder, der er anført nedenfor, hvilket gør de indsamlede data mindre nøjagtige eller forhindrer deres indsamling helt.

  • I bygninger eller under jorden

  • Mellem høje bygninger

  • Under broer

  • I tunneler

  • I nærheden af elledninger eller lignende strukturer

  • I tæt skov

  • I metalmapper eller andre beholdere

 • Tilstedeværelsen af mobiltelefoner eller andre enheder, der producerer stærke elektromagnetiske felter eller sender på frekvenser tæt på navigationssatellitters frekvenser, kan forstyrre indsamlingen af lokalitetsdata.

 • Hvor fejlen i signalet fra satellitten er meget stor, kan den placering, som kameraet rapporterer, afvige fra dens faktiske placering med op til flere hundrede meter.

 • På grund af variation i nøjagtigheden af de indhentede lokalitetsdata, forskelle mellem geodætiske systemer og andre faktorer, kan lokaliseringsdataene indlejret i billeder afvige fra det sted, hvor de faktisk blev optaget.

Forsigtig: Sporlogs
 • Sporlogs vil ikke blive optaget, hvis kameraets ur ikke er indstillet, eller hvis der ikke er indsat et hukommelseskort.

 • For at forhindre, at logfiler afbrydes, skal du sørge for, at kameraets batteri er fuldt opladet.

 • Sporing slutter, hvis:

  • kameraets batteri løber tør,

  • batteriet er fjernet, eller

  • [ OFF ] er valgt for [ Lokationsdata (indbygget) ] > [ Optag lokalitetsdata ].

 • Placeringsdata vil ikke blive logget, mens kameraet ikke er i stand til at modtage et satellitsignal.

Sporlogs
 • Den resterende tid vises i [ Lokationsdata (indbygget) ]-displayet, mens logningen er i gang.

 • Logfiler afbrydes ikke, når kameraet slukkes, eller standby-timeren udløber. Sørg for at overvåge batteriniveauet, mens logning er i gang.

 • Logfiler gemmes i mappen “NIKON” > “GNSS” på hukommelseskortet og har navne på formen “Nyymmddx.log”. Her er "yy" de sidste to cifre i det aktuelle år, "mm" måneden, "dd" dagen, "x" en enkelt-tegns identifikator fra 0 (nul) til Z tildelt i stigende rækkefølge af kameraet, og ".log" udvidelsen (således vil den første log registreret den 15. oktober 2021 blive navngivet "N2110150.log").

 • Logfiler er i NMEA-format. Der er dog ingen garanti for, at de vises korrekt i al software eller på alle enheder.

SnapBridge
 • Du kan også bruge SnapBridge-appen til at downloade placeringsdata til kameraet fra en smartphone eller tablet (smart-enhed) via et trådløst link, selv når placeringsdata ikke kan hentes ved hjælp af kameraets indbyggede placeringsdataenhed. Se SnapBridge online hjælp for detaljer.

 • Lokalitetsdata, der er downloadet fra smart-enheden, vil blive optaget med billeder, selvom [ OFF ] er valgt for [ Lokationsdata (indbygget) ] > [ Optag lokalitetsdata ]. Placeringsdataregistrering kan afsluttes ved at deaktivere placeringsdatafunktionen i SnapBridge-appen.