Valg af udgivelsestilstand

For at vælge den handling, der skal udføres, når udløserknappen er trykket helt ned, skal du holde udløserknappen nede og dreje udløserknappen.

 • Stop, når markøren flugter med den ønskede indstilling.

Mode

Beskrivelse

U

Enkelt stel

Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.

V

Kontinuerlig lav hastighed

Kameraet tager billeder med en valgt hastighed, mens udløserknappen er trykket ned.

 • Vælg mellem hastigheder fra 10 til 1 fps. For at vælge billedhastigheden skal du holde c knappen nede og dreje et kommandohjul.

W

Kontinuerlig høj hastighed

Kameraet tager billeder med en valgt hastighed, mens udløserknappen er trykket ned. Bruges til aktive emner.

 • Vælg mellem hastigheder fra 20 til 10 fps. For at vælge billedhastigheden skal du holde c knappen nede og dreje et kommandohjul.

E

Selvudløser

Tag billeder med selvudløseren ( Brug af selvudløseren ( E ) ).

c

Valg af hurtig udløsningstilstand

Hold c knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge udløsertilstand ( valg af hurtig udløsningstilstand ).

 • Valg af hurtig udløsertilstand kan bruges til at vælge billedoptagelsestilstande med høj hastighed med billedhastigheder på 30 eller 120 fps (High-Speed Frame Capture (C30/C120) ).

Frame Advance Rate
 • Billedhastighederne for kontinuerlig lav hastighed og kontinuerlig høj hastighed kan også vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling d1 [ Kontinuerlig optagelseshastighed ].

 • Den faktiske billedhastighed, når en billedfremføringshastighed på 8 fps er valgt i kontinuerlig lavhastighedstilstand, er 7,5 fps.

 • De ovenfor angivne værdier for billedfremføringshastighed antager en fokustilstand AF-C , optagetilstand M , en lukkerhastighed på 1/250 s eller hurtigere og standardværdier for alle andre indstillinger. Fremrykningshastigheder for frame kan sænke:

  • under flashfotografering,

  • i lydløs tilstand,

  • når der registreres flimmer med [ ON ] valgt for [ Reduktion af fotoflimmer ] i fotooptagelsesmenuen,

  • hvis blænde er stoppet ned til et meget højt f-tal, eller

  • ved langsomme lukkertider.

 • Når [ TIL ] er valgt for [ Reduktion af fotoflimmer ] i fotooptagelsesmenuen ( Reduktion af fotoflimmer ), bliver optagedisplayet kortvarigt mørkt under serieoptagelse.

Forsigtig: Burst-fotografering
 • Afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortets ydeevne kan hukommelseskortets adgangslampe lyse i alt fra et par ti sekunder til omkring et minut. Fjern ikke hukommelseskortet, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser. Ikke alene kan uoptagede billeder gå tabt, men kameraet eller hukommelseskortet kan blive beskadiget.

 • Ved lukkerhastigheder, der er langsommere end 1/250 s, opdateres optagedisplayet ikke i realtid under burst- fotografering . For at spore dit motiv under optagelsen skal du vælge lukkertider hurtigere end 1/250 sek.

 • Hvis kameraet er slukket, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser, slukkes det ikke, før alle billeder i bufferen er blevet optaget.

 • Hvis batteriet er opbrugt, mens der er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne overføres til hukommelseskortet.

Hukommelsesbufferen
 • Mens udløserknappen trykkes halvt ned, viser billedtællerdisplayet antallet af billeder, der kan gemmes i hukommelsesbufferen.

 • Når bufferen er fuld, viser displayet r000 , og billedhastigheden falder.

 • Det viste tal er omtrentligt. Det faktiske antal fotos, der kan gemmes i hukommelsesbufferen, varierer med kameraindstillinger og optageforhold.

Valg af Quick Release-tilstand

Med udløserindstillingsvælgeren drejet til c , kan du vælge en udløsertilstand ved at holde c knappen nede og dreje hovedkommandohjulet.

 • Indstillinger for den valgte tilstand kan justeres ved at holde c knappen nede og dreje underkommandohjulet.

 • Højhastigheds billedoptagelsestilstande med billedfremføringshastigheder på 30 eller 120 fps er kun tilgængelige, når udløserindstillingsvælgeren drejes til c (Højhastigheds billedoptagelse (C30/C120) ).

High-Speed Frame Capture (C30/C120)

For højhastigheds-burst-fotografering ved billedhastigheder på 30 eller 120 fps skal du indstille udløserindstillingsvælgeren til c og derefter holde c knappen nede og dreje hovedkommandohjulet for at vælge [ C30 ] eller [ C120 ].

 • Den maksimale længde for serier taget i disse tilstande er cirka fire sekunder.

 • De optagede billeder kan også indeholde de endelige billeder fra rammer, der er gemt i bufferen, mens udløserknappen er trykket halvt ned ("Pre-Release Capture"); for at vælge, hvor meget af bufferen der skal gemmes, skal du bruge brugerdefineret indstilling d4 [ C30/C120 optioner ]. Du kan også begrænse længden af serieoptagelsen, efter at udløserknappen er trykket helt ned ( d4: C30/C120-indstillinger ).

 • Billeder kan tages med følgende indstillinger:

  Mulighed

  C30

  C120

  Lukketid

  1/32000 til 1/60 s

  1/32000 til 1/125 s

  [ Billedområde ]

  [ FX (36×24) ] eller [ DX (24×16) ]

  Kun [ FX (36×24) ]

  [ Billedkvalitet ]

  Kun [ JPEG normal ]

  [ Billedstørrelse ]

  Kun [ Stor ]

  Kun [ Små ]

 • Billeder optages i JPEG-format.

 • Den øvre grænse for ISO-følsomhed er ISO 25600, selv når højere værdier (Hi 0,3 til Hi 2,0) er valgt.

 • Indstillingen valgt for [ Min. lukkerhastighed ] vil ikke gælde, hvis [ TIL ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen.

 • Eksponeringskompensation er begrænset til værdier mellem -3 og +3 EV, selvom indstillinger mellem -5 og +5 EV kan vælges.

 • Hvis der er monteret et DX-objektiv, når [ C120 ] er valgt, skifter udløserindstillingen til [ C30 ], og billedområdet vil blive fastsat til [ DX (24×16) ].

 • Berøringsudløseren kan kun bruges til at tage ét billede ad gangen. Brug udløserknappen til billedoptagelse i høj hastighed.

High-Speed Frame Capture: Begrænsninger

High-speed frame capture kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • fleksibelt program,

 • foto flimmer reduktion,

 • flash fotografering,

 • parentes,

 • flere eksponeringer,

 • HDR overlejring,

 • interval-timer fotografering,

 • time-lapse videooptagelse, og

 • fokus skift.

High-Speed Frame Capture

Hukommelseskort med høj skrivehastighed anbefales ( Godkendte hukommelseskort ).

Brug af selvudløseren ( E )

I selvudløsertilstand starter en timer ved at trykke udløserknappen helt ned, og der tages et billede, når timeren udløber.

 1. Drej udløserindstillingsvælgeren til E (selvudløsertilstand).

  Hold udløseren af udløserindstillingsvælgeren, og drej udløserindstillingsvælgeren til E

 2. Indram billedet og fokusér.

  Timeren starter ikke, hvis lukkeren ikke kan udløses, som det for eksempel kan være tilfældet, hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, når AF-S er valgt til fokustilstand.

 3. Start timeren.

  • Tryk udløserknappen helt ned for at starte timeren; selvudløserlampen begynder at blinke. Lampen holder op med at blinke to sekunder før timeren udløber.

  • For at slå selvudløseren fra, før et billede tages, skal du dreje udløserindstillingsvælgeren til en anden indstilling.

  • Timerens varighed, antallet af taget billeder og intervallet mellem billederne kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling c2 [ Selvudløser ].

Indstilling af timeren

For at vælge timerens varighed skal du trykke på og holde c knappen nede og dreje et kommandohjul.