Valg af optagetilstand

For at vælge en optagetilstand skal du holde knappen I nede og dreje hovedkommandohjulet. Den valgte indstilling vises på optagedisplayet og kontrolpanelet.

Mode

Beskrivelse

P

Programmeret auto ( P (Programmeret auto) )

Bruges til snapshots og i andre situationer, hvor der er lidt tid til at justere kameraindstillingerne. Kameraet vælger automatisk både lukkertid og blænde.

S

Lukkerprioriteret auto ( S (Lukkerprioriteret auto) )

Bruges til at fryse eller sløre bevægelser. Du vælger lukkertiden; kameraet justerer blænden automatisk.

EN

Blændeprioriteret auto ( A (Blændeprioriteret auto) )

Bruges til at sløre baggrunde eller bringe både forgrund og baggrund i fokus. Du vælger blænde; kameraet justerer lukkerhastigheden automatisk.

M

Manuel ( M (Manuel) )

Du styrer både lukkertid og blænde. Vælg en lukkerhastighed på "Bulb" eller "Time" for lange tidseksponeringer.

P (programmeret auto)

 • I denne tilstand justerer kameraet automatisk lukkerhastighed og blænde i henhold til et indbygget program for at sikre optimal eksponering i de fleste situationer.

 • Forskellige kombinationer af lukkertid og blænde, der giver den samme eksponering, kan vælges ved at dreje hovedkommandohjulet ("fleksibelt program").

  • Mens fleksibelt program er aktivt, vises en fleksibel programindikator ( U ).

  • For at gendanne standardindstillingerne for lukkerhastighed og blænde skal du dreje hovedkommandohjulet, indtil indikatoren ikke længere vises. Fleksibelt program kan også afsluttes ved at vælge en anden tilstand eller slukke for kameraet.

S (Lukkerprioriteret auto)

 • I lukkerprioriteret automatisk vælger du lukkerhastigheden, mens kameraet automatisk justerer blænden for optimal eksponering. Vælg hurtige lukkertider for at "fryse" bevægelse, langsomme lukkertider for at foreslå bevægelse ved at sløre bevægelige objekter.

 • Drej hovedkommandohjulet for at indstille lukkerhastigheden.

 • Lukkerhastigheden kan indstilles til værdier mellem 1 / 32000 s og 30 s.

 • Lukkerhastigheden kan låses til den valgte værdi ( f4: Kontrollås , g3: Kontrollås ).

A (blændeprioriteret auto)

 • I blændeprioriteret auto vælger du blænden, mens kameraet automatisk justerer lukkerhastigheden for optimal eksponering.

 • Blænden kan justeres ved at dreje på underkommandohjulet.

 • Minimums- og maksimumværdierne for blænde varierer med objektivet.

 • Blænden kan låses ved den valgte værdi ( f4: Kontrollås , g3: Kontrollås ).

M (manuel)

 • Du styrer både lukkertid og blænde. Vælg denne tilstand til lange tidseksponeringer af motiver som fyrværkeri eller nattehimlen (“Pære” eller “Tid” fotografering, lange tidseksponeringer (kun tilstand M) ).

 • Lukkerhastighed og blænde kan justeres med reference til eksponeringsindikatorerne ved at dreje kommandohjulene.

 • Drej hovedkommandohjulet for at vælge lukkerhastigheden. Lukkerhastigheden kan indstilles til værdier mellem 1 / 32000 s og 30 s eller til "Bulb" eller "Time" .

 • Blænden kan justeres ved at dreje på underkommandohjulet.

 • Minimums- og maksimumværdierne for blænde varierer med objektivet.

 • Lukkertid og blænde kan låses til de valgte værdier ( f4: Kontrollås , g3: Kontrollås ).

Eksponeringsindikatorer

Eksponeringsindikatorerne på skærmen, søgeren og kontrolpanelet viser, om billedet ville være under- eller overeksponeret ved de aktuelle indstillinger. Eksponeringsindikatorerne kan aflæses som følger (visningen varierer med den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling b2 [ EV-trin for eksponeringskontrol ]):

Skærm

[ 1/3 step ] valgt for [ EV steps for exposure cntrl ]

Optimal eksponering

Undereksponeret med 1/3 EV

Overeksponeret med over 3 1 / 3 EV

Overvåge

Søger/kontrolpanel

Retningen af eksponeringsindikatorerne kan vendes ved hjælp af brugerdefineret indstilling f7 [ Reverse indikatorer ].

Eksponeringsadvarsel

Displayene vil blinke, hvis de valgte indstillinger overskrider grænserne for eksponeringsmålesystemet.

Udvidede lukkertider

For lukkerhastigheder så langsomme som 900 s (15 minutter), skal du vælge [ ON ] for brugerdefineret indstilling d6 [ Udvidede lukkertider (M) ].

Lange eksponeringer

Ved hastigheder, der er lavere end 1 s, kan lukkerhastigheden, der vises af kameraet, afvige fra den faktiske eksponeringstid. De faktiske eksponeringstider ved lukkertider på f.eks. 15 og 30 sekunder er henholdsvis 16 og 32 sekunder. Eksponeringstiden vil igen matche den valgte lukkerhastighed ved hastigheder på 60 sekunder og langsommere.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol (tilstand M )

Hvis automatisk ISO-følsomhedskontrol ( Auto ISO-følsomhedskontrol ) er aktiveret, vil ISO-følsomheden automatisk blive justeret for optimal eksponering ved den valgte lukkerhastighed og blænde.

Langtidseksponeringer (kun tilstand M)

Kameraet tilbyder to muligheder for lange tidseksponeringer: "Bulb" og "Time". Langtidseksponeringer kan bruges til billeder af fyrværkeri, natlandskaber, stjernerne eller lys i bevægelse.

Et 35-sekunders eksponeringsbillede med en lukkerhastighed på "Bulb" og en blænde på f/25

Lukketid

Beskrivelse

Pære

Lukkeren forbliver åben, mens udløserknappen holdes nede.

Tid

Eksponeringen starter, når der trykkes på udløserknappen, og slutter, når der trykkes på knappen endnu en gang.

 1. Hold kameraet stille, for eksempel ved at bruge et stativ.

 2. Hold I -knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at vælge tilstand M .

 3. Drej hovedkommandohjulet for at vælge en lukkerhastighed på Bulb (“Bulb”) eller Time (“Time”).

  Pære

  Tid

  Bemærk, at eksponeringsindikatorerne ikke vises ved en lukkerhastighed på Bulb eller Time .

 4. Fokuser og start eksponeringen.

  • "Bulb" : Tryk udløserknappen helt ned for at starte eksponeringen. Hold udløserknappen nede under eksponeringen.

  • "Tid" : Tryk udløserknappen helt ned for at starte eksponeringen.

  • Den forløbne tid vises i kontrolpanelet.

 5. Afslut eksponeringen.

  • "Pære" : Løft fingeren fra udløserknappen.

  • "Tid" : Tryk udløserknappen helt ned endnu en gang.

Langtidseksponeringer
 • Bemærk, at "støj" (lyse pletter, tilfældigt fordelte lyse pixels eller tåge) kan forekomme ved lange eksponeringer.

 • Lyse pletter og tåge kan reduceres ved at vælge [ ON ] for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen.

 • Nikon anbefaler at bruge et fuldt opladet batteri, den medfølgende vekselstrømsadapter til opladning eller en valgfri vekselstrømsadapter og strømstik for at forhindre tab af strøm under lange eksponeringer.

 • For at forhindre sløring anbefales det at bruge et stativ eller en enhed, såsom en valgfri fjernbetjeningsledning eller trådløs fjernbetjening.

Autoeksponeringslås

Brug autoeksponeringslås til at omkomponere billeder efter indstilling af eksponering for et bestemt område af motivet. Eksponeringslås er praktisk, når det område, der bruges til at indstille eksponeringen, er meget lysere eller mørkere end omgivelserne.

 1. Med motivet placeret i det valgte fokuspunkt og udløserknappen trykket halvt ned, skal du trykke på midten af undervælgeren for at låse eksponeringen.
  • Mens midten af undervælgeren trykkes ned, låses eksponeringen ved den værdi, der måles i et område af motivet, der er bestemt af den valgte lysmålingsindstilling.

  • Et AE-L- ikon vises på optagedisplayet.

  • Hvis autofokus er aktiveret, låses fokus også.

 2. Hold midten af undervælgeren nede, komponer billedet igen og optag.

Låsning af eksponering med udløserknappen

Hvis [ Til (halvt tryk) ] er valgt for brugerdefineret indstilling c1 [ Udløserknap AE-L ], låses eksponeringen, mens udløserknappen trykkes halvt ned.

Målt areal
 • Med [ Spot metering ] vil eksponeringen blive låst til værdien målt i en cirkel centreret om det aktuelle fokuspunkt.

 • Med [ Center-weighted metering ] vil eksponeringen blive låst til værdien målt i en 12 mm cirkel i midten af displayet.

Justering af lukkerhastighed og blænde

Følgende indstillinger kan justeres, mens midten af undervælgeren trykkes ned:

Mode

Indstilling

P

Lukkertid og blænde (fleksibelt program; P (Programmeret Auto) )

S

Lukketid

EN

Blænde

 • De nye værdier kan bekræftes i optagedisplayet og kontrolpanelet.

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation bruges til at ændre eksponeringen fra den værdi, kameraet foreslår. Det kan bruges til at gøre billeder lysere eller mørkere.

-1 EV

Ingen eksponeringskompensation

+1 EV

Justering af eksponeringskompensation

Hold knappen E nede, og drej et kommandohjul.

 • Vælg mellem værdier mellem –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering). Værdier mellem –3 EV og +3 EV er tilgængelige i videotilstand.

 • Ved standardindstillinger foretages ændringer af eksponeringskompensation i trin på 1/3 EV . Størrelsen af trinene kan ændres ved hjælp af brugerdefineret indstilling b2 [ EV-trin for eksponeringskontrol ].

 • Højere værdier gør motivet lysere, lavere værdier mørkere.

 • E -ikoner og eksponeringsindikatorer vises på optagedisplayet og kontrolpanelet. I andre tilstande end M blinker nulpunktet (“ 0 ”) i midten af eksponeringsindikatoren. Den aktuelle værdi for eksponeringskompensation kan bekræftes ved at trykke på E -knappen.

  Overvåge

  Søger

  Kontrolpanel

 • Normal eksponering kan genoprettes ved at indstille eksponeringskompensation til ±0,0. Eksponeringskompensation nulstilles ikke, når kameraet er slukket.

Mode M
 • I tilstand M påvirker eksponeringskompensation kun eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke.

 • Når automatisk ISO-følsomhedskontrol ( Auto ISO Sensitivity Control ) er aktiveret, justeres ISO-følsomheden automatisk i henhold til den valgte værdi for eksponeringskompensation.

Brug af en flash

Når en valgfri blitz bruges, påvirker eksponeringskompensation både blitzniveau og eksponering og ændrer lysstyrken af både hovedmotivet og baggrunden; hvis det ønskes, kan effekten begrænses til baggrunden ved hjælp af brugerindstilling e3 [ Eksponeringskomp. til flash ].