Løsninger på nogle almindelige problemer er angivet nedenfor.

Batteri/skærm

Kameraet er tændt, men reagerer ikke:
 • Vent på, at optagelsen og andre handlinger er afsluttet.

 • Hvis problemet fortsætter, skal du slukke for kameraet.

 • Hvis kameraet ikke slukker, skal du fjerne batteriet og sætte det i igen.

 • Hvis du bruger en AC-adapter, skal du afbryde og tilslutte AC-adapteren igen.

  • Alle data, der i øjeblikket optages, vil gå tabt.

  • Data, der allerede er blevet registreret, påvirkes ikke af fjernelse eller frakobling af strømkilden.

Søgeren eller skærmen tænder ikke:
 • Har du ændret skærmtilstand? Vælg en anden skærmtilstand ved hjælp af M -knappen.

 • Har du begrænset valget af tilgængelige monitortilstande ved at bruge punktet [ Limit monitor mode selection ] i opsætningsmenuen? Juster indstillinger efter behov.

 • Støv, fnug eller andre fremmedlegemer på øjensensoren kan forhindre den i at fungere normalt. Rengør øjensensoren med en blæser.

Søgeren er ude af fokus:
 • Drej dioptrijusteringskontrollen for at justere søgerens fokus.

 • Hvis justering af søgerfokus ikke løser problemet, skal du indstille fokustilstanden til AF-S og AF-områdetilstanden til enkeltpunkts-AF. Vælg derefter det midterste fokuspunkt, vælg et motiv med høj kontrast, og fokusér ved hjælp af autofokus. Med kameraet i fokus, brug dioptrijusteringskontrollen til at bringe motivet i klart fokus i søgeren.

Displayet i kontrolpanelet, søgeren eller skærmen slukkes uden advarsel:

Vælg længere forsinkelser for brugerdefineret indstilling c3 [ Forsinkelse af slukket ].

Kontrolpanelet reagerer ikke og er dæmpet:

Kontrolpanelets responstider og lysstyrke varierer med temperaturen.

Søgeren reagerer ikke:

Displayets opdateringshastighed kan falde omkring 20 sekunder, før standby-timeren slukker. Længden af tid, før standby-timeren udløber automatisk, kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ].

Skydning

Kameraet tager tid at tænde:

Der vil være brug for mere tid til at finde filer, hvis hukommelseskortet indeholder et stort antal filer eller mapper.

Lukkeren kan ikke udløses:
 • Er der isat et hukommelseskort, og er der i så fald ledig plads?

 • Hvis du valgte tilstand S efter at have valgt en lukkerhastighed på " Bulb " eller " Time " i tilstand M , skal du vælge en anden lukkerhastighed.

 • Er [ Release locked ] valgt for [ Slot empty release lock ] i opsætningsmenuen?

Burst-optagelse er ikke tilgængelig:

Burst-optagelse kan ikke bruges sammen med HDR.

Billeder er ude af fokus:
 • Er kameraet i manuel fokustilstand? For at aktivere autofokus skal du vælge AF-S , AF-C eller AF-F for fokustilstand.

 • Kameraet kan muligvis ikke fokusere, hvis:

  • motivet indeholder linjer parallelt med den lange kant af rammen,

  • motivet mangler kontrast,

  • motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende lysstyrke,

  • fokuspunktet omfatter spotbelysning om natten eller et neonskilt eller en anden lyskilde, der ændrer lysstyrke,

  • flimren eller bånd vises under lysstofrør, kviksølvdamp, natriumdamp eller lignende belysning,

  • der anvendes et krydsfilter eller et andet specialfilter,

  • motivet virker mindre end fokuspunktet, eller

  • motivet er domineret af regulære geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en række vinduer i en skyskraber).

 • I fokustilstand AF-C kan fokuspunktet blinke, mens udløserknappen trykkes halvt ned, eller AF-ON- knappen trykkes ned, hvilket indikerer, at kameraet ikke længere er i stand til at fokusere. Fokusfunktionen kan genoptages ved at slippe og derefter trykke på knappen igen.

Bippet lyder ikke:
 • Er [ ON ] valgt for [ Silent mode ] i opsætningsmenuen?

 • Der lyder ikke et bip, når kameraet fokuserer med AF-C valgt til fokustilstand.

 • Vælg en anden mulighed end [ Fra ] for [ Kameralyde ] > [ Bip til/fra ] i opsætningsmenuen.

 • Bippet lyder ikke i videotilstand.

Hele spektret af lukkertider er ikke tilgængeligt:

Brug af en blitz begrænser rækkevidden af tilgængelige lukkertider. Flashsynkroniseringshastighed kan indstilles til værdier på 1/200 1/60 s ved at bruge brugerdefineret indstilling e1 [ Flashsynkroniseringshastighed ]. Når du bruger flashenheder, der understøtter automatisk FP højhastighedssynkronisering, skal du vælge [ 1/250 s (Auto FP) ] eller [ 1/200 s (Auto FP) ] for lukkerhastigheder så hurtige som 1 / 8000 s.

Fokus låses ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned:

Når AF-C er valgt til fokustilstand, kan fokus låses ved at trykke på midten af undervælgeren.

Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt:

Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt, når [ Automatisk AF-område ] er valgt for AF-områdetilstand.

Valg af fokustilstand er ikke tilgængelig.

Vælg [ Ingen begrænsninger ] for brugerdefinerede indstillinger a9 og g5 [ Fokustilstandsbegrænsninger ].

Kameraet er langsomt til at optage billeder:

Er [ ON ] valgt for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen?

Fotografier og videoer ser ikke ud til at have samme eksponering som forhåndsvisningen på displayet:
 • Effekten af ændringer af indstillinger, der påvirker eksponering og farve, er ikke synlige på displayet, når [ Juster for nem visning ] er valgt for brugerdefineret indstilling d9 [ Visningstilstand (foto Lv) ]. Bemærk, at selv når [ Vis effekter af indstillinger ] er valgt for brugerdefineret indstilling d9, vil displayets lysstyrke blive justeret for at gøre det nemt at se (i henhold til [ Juster for nem visning ]) i tilstand M , når en flashenhed er monteret.

 • Bemærk, at ændringer til [ Skærmens lysstyrke ] og [ Søgerlysstyrke ] ikke har nogen effekt på billeder, der er optaget med kameraet.

Flimmer eller striber vises i videotilstand:

Vælg [ Video flicker reduction ] i videooptagelsesmenuen, og vælg en indstilling, der matcher frekvensen for den lokale AC-strømforsyning.

Lyse områder eller bånd vises:

Lyse områder eller bånd kan forekomme, hvis motivet er oplyst af et blinkende skilt, blitz eller anden lyskilde med kort varighed.

Pletter vises på fotografier:
 • Er der pletter på de forreste eller bagerste (monteringsside) linseelementer?

 • Er der fremmedlegemer på billedsensoren? Udfør billedsensorrensning.

Billeder er påvirket af mærkbar spøgelse eller flare:

Du kan muligvis bemærke spøgelser eller flare i billeder, der inkluderer solen eller andre skarpe lyskilder. Disse effekter kan afbødes ved at montere en modlysblænde eller ved at komponere billeder med skarpe lyskilder godt uden for rammen. Du kan også prøve teknikker som at fjerne linsefiltre eller vælge en anden lukkerhastighed.

Bokeh er uregelmæssig:

Med hurtige lukkertider og/eller hurtige objektiver kan du måske bemærke uregelmæssigheder i, hvordan bokeh er formet. Effekten kan afbødes ved at vælge langsommere lukkertider og/eller højere f-tal.

Optagelsen slutter uventet eller starter ikke:
 • Optagelsen kan afsluttes automatisk for at forhindre overophedning af kameraet, for eksempel hvis:

  • den omgivende temperatur er høj,

  • kameraet har været brugt i længere perioder til at optage videoer, eller

  • kameraet har været brugt i kontinuerlig udløsertilstande i længere perioder.

 • Hvis billeder ikke kan tages, fordi kameraet er ved at blive varmt, skal du slukke kameraet og vente på, at det er afkølet, før du prøver at tage billeder igen. Bemærk, at kameraet kan føles varmt at røre ved, men dette indikerer ikke en funktionsfejl.

Billedartefakter vises på displayet under optagelse:
 • For at reducere støj skal du justere indstillinger såsom ISO-følsomhed, lukkerhastighed eller Active D-Lighting.

 • Ved høj ISO-følsomhed kan støj blive mere mærkbar ved lange eksponeringer eller i billeder, der er optaget, når kameraets temperatur er forhøjet.

 • Tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller lyse pletter kan opstå som følge af stigninger i temperaturen i kameraets interne kredsløb. Sluk kameraet, når det ikke er i brug.

 • Tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge, linjer eller uventede farver kan forekomme, hvis du trykker på X -knappen for at zoome ind på visningen gennem objektivet under optagelse.

 • Bemærk, at fordelingen af støj i displayet kan afvige fra det endelige billede.

 • Dette problem kan nogle gange løses ved at kontrollere og optimere billedsensoren. Udfør pixelmapping ved hjælp af [ Pixel mapping ] i opsætningsmenuen.

Kameraet kan ikke måle en værdi for forudindstillet manuel hvidbalance:

Motivet er for mørkt eller for lyst.

Visse billeder kan ikke vælges som kilder til forudindstillet manuel hvidbalance:

Billeder oprettet med kameraer af andre typer kan ikke tjene som kilder til forudindstillet manuel hvidbalance.

Hvidbalance (WB) bracketing er ikke tilgængelig:
 • Hvidbalancebracketing er ikke tilgængelig, når en NEF (RAW) eller RAW + JPEG-indstilling er valgt for billedkvalitet.

 • Hvidbalancebracketing kan ikke bruges i multieksponerings- og HDR-overlejringstilstande.

Effekterne af [ Indstil billedkontrol ] varierer fra billede til billede:

[ Auto ] er valgt for [ Indstil billedkontrol ] eller som grundlag for en brugerdefineret billedkontrol oprettet ved hjælp af [ Administrer billedkontrol ] eller [ A ] ( auto ) er valgt for [ Hurtig skarp ], [ Kontrast ] eller [ Mætning ]. Vælg en anden indstilling end [ A ] (auto), for at få ensartede resultater over en serie af fotografier.

Den valgte indstilling for måling kan ikke ændres:

Den valgte indstilling for måling kan ikke ændres under eksponeringslås.

Eksponeringskompensation er ikke tilgængelig:

Ændringer af eksponeringskompensation i tilstand M gælder kun for eksponeringsindikatoren og har ingen effekt på lukkerhastighed eller blænde.

Ujævn skygge vises ved lange eksponeringer:

Ujævn skygge kan forekomme ved lange eksponeringer, der er optaget med lukkertider på " Bulb " eller " Time ". Effekten kan afbødes ved at vælge [ TIL ] for [ Lang eksponering NR ] i fotooptagelsesmenuen.

AF-hjælpelyset lyser ikke:
 • Er [ OFF ] valgt for brugerdefineret indstilling a12 [ Indbygget AF-hjælpelys ]?

 • Illuminatoren lyser ikke i videotilstand.

 • Illuminatoren lyser ikke, når AF-C eller MF er valgt til fokustilstand.

Lyd optages ikke med videoer:
 • Er [ Mikrofon slukket ] valgt for [ Mikrofonfølsomhed ] i videooptagelsesmenuen?

 • Blev videoen optaget med [ Mikrofonfølsomhed ] > [ Manuel ] valgt i videooptagelsesmenuen og en lav følsomhed valgt?

Afspilning

NEF (RAW) billeder er ikke synlige under afspilning:

Kameraet viser kun JPEG-kopier af billeder taget med [ RAW + JPEG fin m ], [ RAW + JPEG fin ], [ RAW + JPEG normal m ], [ RAW + JPEG normal ], [ RAW + JPEG basic m ] eller [ RAW + JPEG basic ] valgt for [ Billedkvalitet ].

Billeder taget med andre kameraer vises ikke:

Billeder optaget med andre typer kameraer vises muligvis ikke korrekt.

Ikke alle billeder er synlige under afspilning:

Vælg [ Alle ] for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.

Fotos med "høj" (portræt) orientering vises i "bred" (liggende) retning:
 • Er [ OFF ] valgt for [ Rotate tall ] i afspilningsmenuen?

 • Automatisk billedrotation er ikke tilgængelig under billedgennemgang.

 • Kameraretningen optages muligvis ikke korrekt på billeder taget med kameraet pegende op eller ned.

Billeder kan ikke slettes:

Er billederne beskyttet?

Billeder kan ikke retoucheres:
 • Billederne kan ikke redigeres yderligere med dette kamera.

 • Der er ikke nok plads på hukommelseskortet til at optage den retoucherede kopi.

Kameraet viser meddelelsen "[ Mappe indeholder ingen billeder. ]”:

Vælg [ Alle ] for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.

NEF (RAW) billeder kan ikke udskrives:
 • Udskriv JPEG-kopier af billederne, der er oprettet ved hjælp af et værktøj, såsom [ RAW-behandling (aktuelt billede) ] eller [ RAW-behandling (flere billeder) ] i menuen afspilning i .

 • Kopier billederne til en computer og udskriv dem ved hjælp af NX Studio eller anden software, der understøtter NEF (RAW)-formatet.

Billeder vises ikke på HDMI-enheder:

Bekræft, at et HDMI-kabel er korrekt tilsluttet.

Output til HDMI-enheder fungerer ikke som forventet:
 • Bekræft, at et HDMI-kabel er korrekt tilsluttet.

 • Er [ TIL ] valgt for [ Ekstern optagelse. cntrl (HDMI) ] i videooptagelsesmenuen?

 • Billeder vises muligvis korrekt, hvis standardindstillingerne gendannes ved hjælp af punktet [ Nulstil alle indstillinger ] i opsætningsmenuen.

Indstillingen Image Dust Off i NX Studio har ikke den ønskede effekt:

Rensning af billedsensor ændrer støvets position på billedsensoren og vil ikke have den ønskede effekt, hvis:

 • Image Dust Off-referencedata, der er optaget efter billedsensorrensning er udført, bruges med billeder taget før billedsensorrensning udføres, eller

 • Image Dust Off-referencedata, der er optaget før billedsensorrensning udføres, bruges sammen med billeder taget efter billedsensorrensning er udført.

Effekterne af [ Indstil billedkontrol ], [ Aktiv D-Lighting ] eller [ Vignettekontrol ] er ikke synlige:

I tilfælde af NEF (RAW)-billeder kan effekterne kun ses ved hjælp af Nikon-software. Se NEF (RAW)-billeder ved hjælp af NX Studio.

Billeder kan ikke kopieres til en computer:

Afhængigt af operativsystemet kan du muligvis ikke uploade billeder, når kameraet er tilsluttet en computer. Kopier billeder fra hukommelseskortet til en computer ved hjælp af en kortlæser eller anden enhed.

Bluetooth og Wi-Fi (trådløse netværk)

Smartenheder viser ikke kameraets SSID (netværksnavn):
 • Naviger til netværksmenuen og bekræft både, at [ OFF ] er valgt for [ Flytilstand ] og at [ ON ] er valgt for [ Connect to smart device ] > [ Parring (Bluetooth) ] > [ Bluetooth-forbindelse ].

 • Bekræft, at [ Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Wi-Fi-forbindelse ] er aktiveret i netværksmenuen.

 • Prøv at deaktivere og genaktivere trådløse netværksfunktioner på smartenheden.

Kameraet kan ikke oprette forbindelse til printere og andre trådløse enheder:

Kameraet kan ikke oprette trådløse forbindelser med andre enheder end smartphones, tablets og computere.

Billeder kan ikke uploades til smartenheder via automatisk upload:
 • Hvis [ Forgrund ] er valgt for [ Auto link ] > [ Link mode ] i SnapBridge fanen, vil billeder ikke automatisk blive uploadet til smartenheden, mens SnapBridge-appen kører i baggrunden. Billeder vil kun blive uploadet, når SnapBridge-appen vises (kører i forgrunden) på smartenheden.

 • Tjek, at kameraet er parret med smartenheden.

 • Kontroller, at kameraet og smartenheden er konfigureret til forbindelse via Bluetooth.

Kameraet kan ikke downloade placeringsdata fra smartenheden:
 • Kameraet er muligvis ikke i stand til at downloade eller vise placeringsdata fra smartenheder afhængigt af den anvendte version af operativsystemet og/eller SnapBridge-appen.

 • Hvis [ Forgrund ] er valgt for [ Auto link ] > [ Link mode ] i SnapBridge fanen, vil placeringsdata ikke blive downloadet til kameraet. I stedet vil de blive indlejret i fotografier, efter at de er uploadet til smartenheden.

Diverse

Datoen for optagelsen er ikke korrekt:

Er kameraets ur indstillet korrekt? Uret er mindre nøjagtigt end de fleste ure og husholdningsure; kontroller det regelmæssigt i forhold til mere nøjagtige ure og nulstil efter behov.

Menupunkter kan ikke vælges:

Nogle elementer er ikke tilgængelige ved visse kombinationer af indstillinger.