Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτούν οι επόμενες φωτογραφίες. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στο στοιχείο [ Storage folder ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ( Storage Folder ).

"Φάκελος αποθήκευσης"

Οι αλλαγές στο [ Φάκελος αποθήκευσης ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ισχύουν στο μενού εγγραφής βίντεο και αντίστροφα .