Επιλέξτε εάν θα μειωθεί η περίθλαση σε βίντεο ( Αντιστάθμιση περίθλασης ).

Αντιστάθμιση περίθλασης

Οι αλλαγές στο [ Αντιστάθμιση περίθλασης ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ισχύουν στο μενού εγγραφής βίντεο και αντίστροφα .