Επιλέξτε [ ON ] για να συμπεριλάβετε τις ρυθμίσεις έκθεσης στις πληροφορίες που καταγράφονται σε καθεμία από τις τέσσερις τράπεζες μενού λήψης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στο στοιχείο [ Τράπεζες εκτεταμένων μενού ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ( Τράπεζες εκτεταμένων μενού ).