Επιλέξτε [ ON ] για να μειώσετε το κέρδος του μικροφώνου και να αποτρέψετε την παραμόρφωση του ήχου κατά την εγγραφή βίντεο σε δυνατά περιβάλλοντα.