Επιλέξτε το μέγεθος καρέ βίντεο (σε pixel) και το ρυθμό καρέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογές μεγέθους καρέ και ρυθμού βίντεο » ( Επιλογές μεγέθους καρέ και ρυθμού βίντεο ) στο κεφάλαιο «Εγγραφή βίντεο».