Προσαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO για χρήση σε λειτουργία βίντεο.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Μέγιστη ευαισθησία ]

  • Επιλέξτε το ανώτερο όριο για τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO από τιμές μεταξύ ISO 200 και Hi 2.0.

  • Η επιλεγμένη τιμή χρησιμεύει ως το ανώτερο όριο για την ευαισθησία ISO στις λειτουργίες P , S και A και όταν έχει επιλεγεί το [ ON ] για [ Αυτόματος έλεγχος ISO (λειτουργία M) ] στη λειτουργία M .

[ Αυτόματος έλεγχος ISO (λειτουργία M) ]

  • [ ON ]: Ενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO στη λειτουργία M .

  • [ OFF ]: Χρησιμοποιήστε την τιμή που έχει επιλεγεί για [ Ευαισθησία ISO (λειτουργία M ) ].

  • Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη επιλογή, ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO χρησιμοποιείται σε λειτουργίες διαφορετικές από το M .

[ Ευαισθησία ISO (λειτουργία M) ]

Επιλέξτε την ευαισθησία ISO για τη λειτουργία M από τιμές μεταξύ ISO 64 και Hi 2.0.

Προφυλάξεις: Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
  • Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, ο "θόρυβος" (φωτεινά pixel σε τυχαία απόσταση, ομίχλη ή γραμμές) μπορεί να αυξηθεί.

  • Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, η κάμερα μπορεί να έχει δυσκολία στην εστίαση.

  • Τα παραπάνω μπορούν να αποφευχθούν επιλέγοντας μια χαμηλότερη τιμή για τις [ Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ] > [ Μέγιστη ευαισθησία ].