Διατηρήστε τις λεπτομέρειες στα τονισμένα σημεία και τις σκιές, δημιουργώντας βίντεο με φυσική αντίθεση.

Επιλογή

Περιγραφή

Z

[ Εξαιρετικά υψηλό ]

Επιλέξτε την ποσότητα του Ενεργού D-Lighting που εκτελείται από (με σειρά από υψηλή σε χαμηλή) [ Extra high ], [ High ], [ Normal ] και [ Low ].

P

[ Υψηλό ]

Q

[ Κανονικό ]

R

[ Χαμηλό ]

[ Απενεργοποίηση ]

Ενεργός D-Lighting απενεργοποιημένος.