Търговски марки и лицензи

  • Логото SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C, LLC.
  • Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.
  • Apple ® , App Store ® , логата на Apple, iPhone ® , iPad ® , Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и/или други страни.
  • Android, Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Роботът Android е възпроизведен или модифициран от работа, създадена и споделена от Google и използвана съгласно условията, описани в лиценза Creative Commons 3.0 Attribution.
  • IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc. в Съединените щати и/или други страни и се използва с лиценз.
  • HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.
  • Словната марка и логото Bluetooth ® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Nikon е по лиценз.
  • Wi-Fi и логото на Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
  • Всички други търговски наименования, споменати в този документ или в другата документация, предоставена с вашия продукт Nikon, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.
  • Използването на значката Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран да се свързва конкретно с продуктите на Apple, посочени в значката, и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичната работа.

Лиценз FreeType (FreeType2)

Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Всички права запазени.

Лиценз на MIT (HarfBuzz)

Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Всички права запазени.
ПРИ НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЪТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НЯКОЯ СТРАНА ЗА ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР И НЕГОВАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОРИ И ПРИТЕЖАТЕЛЯТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО Е БИЛ УВЕДОМЛЕН ЗА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ . ПРИТЕЖАТЕЛЪТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО КОНКРЕТНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПО-ДОЛУ СОФТУЕР Е НА БАЗА „ТАКЪВ, КАКЪВТО Е“, И ПРИТЕЖАТЕЛЪТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВЯ ПОДДРЪЖКА, ПОДДРЪЖКА, АКТУАЛИЗАЦИИ, ПОДОБРЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ.

Лиценз за база данни за знаци Unicode ® (база данни за знаци Unicode ® )

Софтуерът за този продукт използва софтуера с отворен код Unicode® Character Database License. Условията на софтуерния лиценз са както следва:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЕ
Авторско право © 1991-2022 Unicode, Inc. Всички права запазени.
Разпространява се съгласно Условията за ползване в
https://www.unicode.org/copyright.html .
С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от файловете с данни в Unicode и всяка свързана документация („Файловете с данни“) или софтуера на Unicode и всяка свързана документация („Софтуерът“), за да работи с файловете с данни или Софтуер без ограничение, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, сливане, публикуване, разпространение и/или продажба на копия на Файловете с данни или Софтуера и да разрешават на лицата, на които са предоставени Файловете с данни или Софтуера, да правят така че, при условие че или

(i) тази бележка за авторски права и разрешение се появява с всички копия на файловете с данни или софтуера, или
(ii) това известие за авторски права и разрешение се появява в свързаната документация.

ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ И СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА”, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ. ПРИ НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЪТ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА, ВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ИЗВЕСТИЕ, НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСК ИЛИ СПЕЦИАЛНИ НЕПРЯКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ДА ВЪРХУ ДЕЙСТВИЕ ПО ДОГОВОР, ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ ИЛИ СОФТУЕРА.
Освен както е посочено в това известие, името на притежателя на авторските права няма да се използва в реклами или по друг начин за насърчаване на продажбата, използването или други сделки с тези файлове с данни или софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.

Лиценз за патентно портфолио на AVC

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА ЗА ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО на AVC ЗА ЛИЧНА И НЕСТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА

(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С AVC СТАНДАРТА („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРА AVC ВИДЕО, КОЙТО Е КОДИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, АНГАЖИРАН В ЛИЧНА И НЕСТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕН ОТ ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ AVC ВИДЕО.

НИКАКЪВ ЛИЦЕНЗ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБЕЖДАВА ЗА ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC
ВИЖТЕ https://www.mpegla.com