For din sikkerhet

For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, må du lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.

Etter at du har lest disse sikkerhetsinstruksjonene, må du ha dem lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

FARE: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette ikonet, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette ikonet, er det fare for personskade eller skade på eiendom.
ADVARSEL
 • Må ikke brukes når du går eller betjener et kjøretøy.
  Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen skade.
 • Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.
  Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller andre personskader.
 • Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må du straks koble fra batteriet eller strømforsyningen.
  Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre brannskader eller andre personskader.
 • Må holdes tørr. Ikke håndter produktet med våte hender. Ikke håndter pluggen med våte hender.
  Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.
 • Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den er på eller plugget inn.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lavtemperaturbrannskader.
 • Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som propan, bensin eller aerosoler.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for eksplosjon eller brann.
 • Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom objektivet.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for synsskade.
 • Ikke rett blitsen mot en person som betjener et motorkjøretøy.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
 • Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet. Vær også oppmerksom på at små deler medfører kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.
 • Ikke vikle, sno eller tvinn stroppene rundt halsen.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
 • Ikke bruk batterier, ladere, nettadaptere eller USB-kabler som ikke spesifikt er laget for bruk med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere, nettadaptere og USB-kabler som er laget for bruk med dette produktet, må du ikke:
  • Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene, plassere dem under tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller ild.
  • Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en annen spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.
  Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.
 • Ikke håndter pluggen når du lader produktet eller bruker nettadapteren på dager med tordenvær.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for elektrisk støt.
 • Støv på eller i nærheten av metalldelene på støpselet må fjernes med en tørr klut.
  Fortsatt bruk kan føre til brann.
 • Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye eller lave temperaturer.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller kuldeskader.
FORSIKTIG
 • Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.
  Lyset som blir fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets indre deler. Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av motiver i motlys. Sollyset som fokuseres i kameraet når solen er nær bildet kan forårsake brann.
 • Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver trådløse funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt.
  Radiofrekvensbølgene som blir sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i fly eller sykehus eller andre medisinske fasiliteter.
 • Ta ut batteriet og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal brukes i en lengre periode.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
 • Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller gjenstander.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller brann.
 • Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
 • Ikke se på opptakslampen fra korte avstander eller over lengre perioder.
  Hvis du ikke følger denne forholdsregelen kan dette ha negative effekter på synsevnen.
 • Ikke transporter kameraer eller objektiver med stativer eller lignende tilbehør montert.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet.
FARE (Batterier)
 • Håndter batteriene med forsiktighet.
  Dersom du ikke overholder de følgende forholdsreglene, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr:
  • Bruk kun oppladbare batterier som er godkjent for bruk med dette produktet.
  • Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.
  • Ikke demonter.
  • Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre metallgjenstander.
  • Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske støt.
  • Ikke tråkk på batterier, ikke stikk dem med spikre eller slå på dem med hamrer.
 • Lad kun opp på den måten som er angitt.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
 • Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense rikelig med rent vann og straks kontakte lege.
  Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.
 • Følg instruksjonene fra flyselskapet.
  Batterier uten oppsyn kan ved store høyder i et trykkløst miljø lekke, overopphetes, briste eller ta fyr.
ADVARSEL (Batterier)
 • Oppbevar batterier utilgjengelige for barn.
  Skulle et barn komme til å svelge et batteri, må du straks kontakte lege.
 • Oppbevar batterier utilgjengelige for kjæledyr og andre dyr.
  Batteriene kan lekke, overopphetes, sprekke eller ta fyr hvis de blir bitt på, tygd på eller på en eller annen måte skadet av dyr.
 • Ikke dypp batterier i vann eller utsett dem for regn.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet. Blir produktet vått må du straks tørke det med et håndkle eller lignende.
 • Dersom du oppdager endringer i batterier, som misfarging eller deformering, må du straks avslutte bruken av produktet. Avslutt oppladingen av EN-EL25a/EN-EL25 oppladbare batterier hvis de ikke lades opp innenfor den angitte tidsperioden.
  Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
 • Når batteriene ikke lenger trengs, isolerer du batteripolene med teip.
  Dersom metallgjenstander kommer i kontakt med polene, kan det oppstå sprekker, eller batteriet kan overopphetes eller ta fyr.
 • Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks vaske det aktuelle området rikelig med vann.
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for irritasjon av huden.