Sette inn batteriet og et minnekort

  • Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut batteriet og minnekortet.
  • Bruk batteriet til å holde den oransje batterilåsen trykket til den ene siden, skyv batteriet inn i batterikammeret til låsen låser det på plass.
  • Hold minnekortet i den viste retningen, skyv det rett inn i sporet til det klikker på plass.

Ta ut batteriet

For å fjerne batteriet, slå av kameraet og åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet. Trykk batterilåsen i retningen vist av pilen for å frigjøre batteriet og ta deretter ut batteriet for hånd.

Ta ut minnekortet

Etter å ha bekreftet at minnekorttilgangslampen er av, slår du av kameraet og åpner dekselet til batterikammeret/minnekortsporet. Trykk inn minnekortet for å løse det ut ( q ), og trekk det ut for å fjerne det ( w ).

Batterinivå

  • Batterinivået vises i opptaksdisplayet mens kameraet er på.
  • Batterinivåvisningen endres etter hvert som batterinivået synker, fra L til K og H . Når batterinivået faller til H , avbryt opptaket og lad batteriet eller klargjør et reservebatteri.
  • Hvis meldingen [ Utløser deaktivert. Lad opp batteriet. ] vises, lad eller bytt ut batteriet.

Standby-timeren

Kameraet bruker en standby-timer for å redusere forbruket på batteriet. Hvis ingen operasjoner utføres i løpet av ca. 30 sekunder, vil standby-timeren utløpe og skjermen slås av. Noen sekunder før den slås av, vil skjermen dempes. De kan aktiveres på nytt ved å trykke utløseren halvveis ned. Hvor lang tid det tar før standby-timeren utløper automatisk, kan velges ved hjelp av Custom Setting c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ].

Antall gjenværende eksponeringer

  • Når kameraet er på, viser opptaksdisplayet antall bilder som kan tas med gjeldende innstillinger.
  • Verdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundre. For eksempel vises verdier mellom 1500 og 1599 som 1,5 k.