Merknader

Merknader til kunder i USA

Erklæring om radiofrekvensinterferens fra Federal Communications Commission (FCC).

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

  • Vend eller flytt mottakerantennen.
  • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
  • Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for å få hjelp.

FORSIKTIG

Modifikasjoner

FCC krever at brukeren blir varslet om at endringer eller modifikasjoner som gjøres på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Nikon Corporation, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Grensesnittkabler

Bruk grensesnittkablene som selges eller leveres av Nikon for utstyret ditt. Bruk av andre grensesnittkabler kan overskride grensene i klasse B del 15 av FCC-reglene.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USA
Tlf.: 631-547-4200

Merknad til kunder i Canada

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Meldinger til kunder i Europa

FORSIKTIG : RISIKO FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET ER BYTTET MED EN FEIL TYPE. KASSER BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

Dette symbolet indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr skal samles inn separat.

Følgende gjelder kun for brukere i europeiske land:

  • Dette produktet er beregnet for separat innsamling på et passende innsamlingssted. Ikke kast som husholdningsavfall.
  • Separat innsamling og resirkulering bidrar til å bevare naturressursene og forhindre negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet som kan oppstå ved feil avhending.
  • For mer informasjon, kontakt forhandleren eller de lokale myndighetene med ansvar for avfallshåndtering.

Dette symbolet på batteriet indikerer at batteriet skal samles inn separat.

Følgende gjelder kun for brukere i europeiske land:

  • Alle batterier, enten merket med dette symbolet eller ikke, er beregnet for separat innsamling på et passende innsamlingssted. Ikke kast som husholdningsavfall.
  • For mer informasjon, kontakt forhandleren eller de lokale myndighetene med ansvar for avfallshåndtering.