Varemerker og lisenser

  • SD-, SDHC- og SDXC-logoene er varemerker for SD-3C, LLC.
  • Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
  • Apple ® , App Store ® , Apple-logoene, iPhone ® , iPad ® , Mac og macOS er varemerker for Apple Inc. registrert i USA og/eller andre land.
  • Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC. Android-roboten er reprodusert eller modifisert fra arbeid opprettet og delt av Google og brukt i henhold til vilkårene beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.
  • IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco Systems, Inc., i USA og/eller andre land og brukes under lisens.
  • HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC.
  • Bluetooth ® -ordmerket og -logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Nikon er under lisens.
  • Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
  • Alle andre varenavn nevnt i dette dokumentet eller den andre dokumentasjonen som følger med ditt Nikon-produkt, er varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive eiere.
  • Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er designet for å kobles spesifikt til Apple-produktene som er identifisert på merket, og har blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhets- og forskriftsstandarder. Vær oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret med et Apple-produkt kan påvirke trådløs ytelse.

FreeType-lisens (FreeType2)

Deler av denne programvaren er copyright © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Alle rettigheter forbeholdt.

MIT-lisens (HarfBuzz)

Deler av denne programvaren er copyright © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Alle rettigheter forbeholdt.
DET SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OPPHAVSRETTSINNEHAVAREN VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN OG DENNE DOKUMENTASJONEN, SELV OM OPPHAVSRETTIGHETEN ER TILSTAND . RETTIGHETSINNEHAVEREN FRASKRIVER SEG SPESIFIKKE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. PROGRAMVAREN SOM LEVERES UNDER ER PÅ ET "SOM DEN ER" BASIS, OG OPPHAVSRETTINNHETER HAR INGEN FORPLIKTELSE TIL Å LEVE VEDLIKEHOLD, STØTTE, OPPDATERINGER, FORBEDRINGER ELLER MODIFIKASJONER.

Unicode ® Character Database-lisens (Unicode ® Character Database)

Programvaren for dette produktet bruker Unicode ® Character Database License programvare med åpen kildekode. Vilkårene for programvarelisensen er som følger:
MERKNAD FOR OPPHAVSRETT OG TILLATELSE
Copyright © 1991-2022 Unicode, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.
Distribuert under vilkårene for bruk i
https://www.unicode.org/copyright.html .
Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som skaffer seg en kopi av Unicode-datafilene og all tilknyttet dokumentasjon (“Datafilene”) eller Unicode-programvare og all tilknyttet dokumentasjon (“Programvaren”) til å handle med datafilene eller programvare uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere og/eller selge kopier av datafilene eller programvaren, og tillate personer som datafilene eller programvaren er gitt til å gjøre så forutsatt at heller

(i) denne merknaden om opphavsrett og tillatelse vises sammen med alle kopier av datafilene eller programvaren, eller
(ii) denne merknaden om opphavsrett og tillatelse vises i tilhørende dokumentasjon.

DATAFILENE OG PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DE ER", UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-BEGRENSNINGER. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL OPPhavsrettighetsinnehaveren ELLER INNEHAVENE INKLUDERT I DENNE MELDINGEN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, ELLER SPESIELLE INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, ELLER EVENTUELLE SKADER SOM FØLGER AV TAP AV BRUK AV PROFILER, ELLER DATA MED, ANDRE SKADELIG TILTAK, SOM STÅR PÅ ELLER I FORBINDELSE MED BRUK ELLER YTELSE AV DATAFILENE ELLER PROGRAMVAREN.
Med unntak av det som er nevnt i denne kunngjøringen, skal ikke navnet på en opphavsrettsinnehaver brukes i reklame eller på annen måte for å fremme salg, bruk eller annen handel med disse datafilene eller programvaren uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra opphavsrettsinnehaveren.

AVC Patent Portfolio License

DETTE PRODUKTET ER LISENSERET UNDER AVC PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER TIL

(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN («AVC-VIDEO») OG/ELLER
(ii) AVKODE AVC-VIDEO SOM BLEV KODET AV EN FORBRUKER ENGASJERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLEV FÅTT FRA EN VIDEOLEVERANDØR LISENSERT TIL Å LEVERE AVC-VIDEO.

INGEN LISENS ER GITT ELLER SKAL UNDERFORSTÅES FOR NOEN ANNEN BRUK.
YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC
SE https://www.mpegla.com