NEF (RAW) пішіміндегі фотосуреттер үшін сығымдалу түрін және түс қалыңдығын таңдаңыз.

NEF (RAW) compression (NEF (RAW) сығымдау)

Файл өлшемін азайту үшін сығымдауды пайдаланыңыз.

Параметр Сипаттама
N Lossless compressed (Шығынсыз сығымдалған) NEF пішіміндегі кескіндер кері алгоритм көмегімен сығымдалады, файл өлшемін шамамен 20–40%-ға кішірейту кескін сапасына еш әсерін тигізбейді.
O Compressed (Сығымдалған) NEF пішіміндегі кескіндер кері алгоритм көмегімен сығымдалады, файл өлшемін шамамен 35–55%–ке кішірейту кескін сапасына еш әсерін тигізбейді.
  Uncompressed (Сығымдалмаған) NEF пішіміндегі кескіндер сығымдалмаған.

NEF (RAW) Bit Depth (NEF (RAW) түс қалыңдығы)

Түс қалыңдығы жазылатын түс деректерінің қалыңдығын анықтайды.

Параметр Сипаттама
q 12-bit (12 бит) NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер 12 биттік түс қалыңдығында жазылады.
r 14-bit (14 бит) NEF (RAW) пішіміндегі кескіндер 14 биттік түс қалыңдығында жазылады, 12 биттік түс қалыңдығымен түсірілгеннен үлкенірек файлдар жасайды, бірақ жазылған түс деректерін арттырады.

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)