Жаңа фотосуреттер қалай өңделетінін таңдаңыз. Қосымша ақпаратты «Picture Control режимін орнату» (0 Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)) бөлімінде қараңыз.

Picture Control режимін орнату: Picture Control режимдерін өзгерту

Бар алдын-ала енгізілген және қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін көрініске немесе пайдаланушының жасампаз мақсатына сәйкес келетін етіп өзгертуге болады.

  1. Picture Control режимін таңдаңыз.

    Керекті Picture Control режимін Picture Control тізімінде белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

  2. Параметрлерді реттеңіз.

    Қажетті параметрді белгілеу үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз және 1 артуларымен мәнді таңдау үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз, я болмаса, 0,25 артуларымен мәнді таңдау үшін қосымша басқару дискін бұраңыз (қолжетімді параметрлер таңдалған Picture Control режиміне қарай өзгеріп отырады). Теңгерілген Sharpening (Анық ету), Mid-range sharpening (Орташа ауқымды анық ету) және Clarity (Анықтық) үшін деңгейлерді жылдам реттеу үшін Quick sharp (Жылдам анық ету) пәрменін белгілеп, 4 немесе 2 түймешігін басыңыз. Бұл қадамды барлық параметрлер реттелгенше қайталаңыз. Әдепкі параметрлерді O түймешігін басып қалпына келтіруге болады.

  3. Өзгертулерді сақтап, шығыңыз.

    Өзгертулерді сақтап, Picture Control режимдерінің тізіміне оралу үшін J түймешігін басыңыз.

Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері

Бар Picture Control режимдеріне енгізілген өзгертулерді фотосурет немесе бейнефильм түсіру мәзіріндегі Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) параметрін пайдаланып, қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдері ретінде сақтауға болады. Қолданушы тарапынан реттелетін Picture Control режимдерін жад картасына көшіруге және үйлесімді бағдарламалық жасақтамада пайдалануға немесе үлгісі бірдей фотокамералар арасында бөлісуге болады.

i мәзірі

Picture Control режимдерін i мәзірінен өзгерту әсерді дисплейде алдын-ала қарауға мүмкіндік береді. i мәзірінде Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) пәрменін белгілеңіз және J түймешігін басыңыз, содан кейін Picture Control режимін таңдау үшін 4 және 2 түймешіктерін басыңыз және Picture Control параметрлерін көрсету үшін 3 түймешігін басыңыз.

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)