Көрсетілген түсірілімдер саны жазылғанша таңдалған аралықпен фотосуреттер түсіру. Аралықты реттейтін таймерді пайдаланғанда Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер) (E) режимінен басқа суретке түсіру режимін таңдаңыз.

Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) параметрін таңдау төмендегі параметрлерді көрсетеді.

 • Start (Бастау): аралықты реттейтін таймер арқылы түсіруді 3 секундтан кейін (Choose start day/time (Басталу күнін/уақытын таңдау) үшін Now (Қазір) таңдалған) немесе таңдалған күн мен уақытта (Choose day/time (Күнді/уақытты таңдау)). Суретке түсіру барлық түсірілімдер жасалғанша таңдалған аралықтарда жалғасады.
 • Choose start day/time (Басталу күнін/уақытын таңдау): Бастау параметрін таңдаңыз. Суретке түсіруді бірден бастау үшін Now (Қазір) параметрін таңдаңыз. Суретке түсіруді таңдалған күн мен уақытта бастау үшін Choose day/time (Күнді/уақытты таңдау) пәрменін таңдаңыз.
 • Interval (Аралық): түсірілімдер арасындағы аралықты (сағаттар, минуттар және секундтар) таңдаңыз.
 • Intervals×shots/interval (Аралықтар×түсірілімдер/аралық): аралықтар санын және әр аралықтағы түсірілімдер санын таңдау.
 • Exposure smoothing (Экспозицияны тегістеу): On (Қосулы) күйін таңдау фотокамераға экспозицияны M режимінен басқа режимдердегі алдыңғы түсірілімге сәйкес етіп реттеуге мүмкіндік береді (M режимінде ISO сезімталдықты басқару қосулы болса ғана экспозицияны тегістеу қолданылатынын ескеріңіз). Суретке түсіру кезіндегі нысан жарықтығындағы үлкен өзгерістер байқалатын экспозиция ауытқуларына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда түсірілімдер арасындағы аралықты қысқарту керек болуы мүмкін.
 • Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру): суретке түсіру кезінде ысырма дыбысын өшіру үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз.
 • Interval priority (Аралық басымдығы): P және A режимдерінде фотосуреттер таңдалған аралықта түсірілуін қамтамасыз ету үшін On (Қосулы) күйін, фотосуреттердің жарық көзінде дұрыс ұсталуын қамтамасыз ету үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз. On (Қосулы) күйі таңдалған болса, фотосурет түсіру мәзірінде ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты басқару) үшін таңдалған минималды ысырма жылдамдығы аралықтан тезірек екенін және a1(AF-C priority selection (AF-C басымдығын таңдау)) қолданушы параметрі немесе a2 (AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау)) қолданушы параметрі үшін Release (Босату) қазіргі уақытта таңдалған фокустау режиміне сай таңдалғанын тексеріңіз.
 • Starting storage folder (Бастапқы сақтау қалтасы): параметрлерді белгілеңіз және таңдау немесе таңдауды алу үшін 2 түймешігін басыңыз. Әрбір жаңа реттілік үшін үшін жаңа қалтаны жасау үшін New folder (Жаңа қалта) параметрін, жаңа қалта жасалған сайын файлдарды нөмірлеуді 0001-ге қалпына келтіру үшін Reset file numbering (Файлдарды нөмірлеуді қалпына келтіру) параметрін таңдаңыз.

Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру

Суретке түсіруден бұрын

Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді бастау алдында ағымдағы параметрлерді сынақ түсірілім жасаңыз және нәтижелерді көріңіз. Басталу уақытын таңдау алдында баптау мәзірінде Time zone and date (Уақыт белдеуі және күн) параметрін таңдаңыз және фотокамера сағаты дұрыс уақыт пен күнге орнатылғанын тексеріңіз. Суретке түсірудің үзілмеуін қамтамасыз ету үшін фотокамераның батареясы толығымен зарядтаулы екеніне көз жеткізіңіз. Күмәніңіз болса, пайдалану алдында батареяны зарядтаңыз немесе айнымалы ток адаптерін және қуат жалғағышын (бөлек сатылады) пайдаалныңыз.

 1. Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) параметрін таңдаңыз.

  Фотосурет түсіру мәзірінде Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

  Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру параметрлері көрсетіледі.

 2. Аралықты реттейтін таймер параметрлерін реттеңіз.

  Келесі параметрлерді реттеңіз.

  • Choose start day/time (Басталу күнін/уақытын таңдау): басталу күні мен уақытын таңдау.

   Choose start day/time (Басталу күнін/уақытын таңдау) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

   Суретке түсіруді бірден бастау үшін Now (Қазір) параметрін таңдаңыз. Суретке түсіруді таңдалған күн мен уақытта бастау үшін Choose day/time (Күнді/уақытты таңдау) пәрменін таңдаңыз да, күн мен уақытты таңдаңыз, сөйтіп J түймешігін басыңыз.

  • Interval (Аралық): сағаттар, минуттар және секундтар түріндегі аралықты таңдаңыз.

   Interval (Аралық) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Аралықты таңдап, J түймешігін басыңыз.

  • Intervals×shots/interval (Аралықтар×түсірілімдер/аралық): аралықтар санын және әр аралықтағы түсірілімдер санын таңдау.

   Intervals×shots/interval (Аралықтар × түсірілімдер/аралық) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Аралықтар санын және түсірілімдер/аралық мәнін таңдап, J түймешігін басыңыз.

   Әр кадр бойынша суретке түсіру режимінде әр аралықтың фотосуреттері d1 (CL mode shooting speed (CL режиміндегі суретке түсіру жылдамдығы)) қолданушы параметрі үшін таңдалған жылдамдықпен түсіріледі. Дыбыссыз фотосурет түсіру қосулы болса, әр аралықтағы түсірілімдер саны бір санына бекітіледі.

  • Exposure smoothing (Экспозицияны тегістеу): экспозицияны тегістеуді қосу немесе өшіру.

   Exposure smoothing (Экспозицияны тегістеу) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

  • Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру): дыбыссыз фотосурет түсіруді қосу немесе өшіру.

   Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

  • Interval priority (Аралық басымдығы): Interval priority (Аралық басымдығы) параметрін қосу немесе өшіру.

   Interval priority (Аралық басымдығы) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

  • Starting storage folder (Бастапқы сақтау қалтасы): бастапқы қалтаның параметрлерін таңдау.

   Starting storage folder (Бастапқы сақтау қалтасы) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрлерді белгілеңіз және таңдау немесе таңдауды алу үшін 2 түймешігін басыңыз; жалғастыру үшін J түймешігін басыңыз.

 3. Суретке түсіруді бастаңыз.

  Start (Бастау) пәрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз. Түсірілімдердің бірінші қатары көрсетілген басталу уақытында немесе шамамен 3 с кейін (Now (Қазір) мəні 2-қадамда Choose start day/time (Басталу күнін/уақытын таңдау) үшін таңдалған болса) түсіріледі. Дисплей суретке түсіру кезінде өшеді; суретке түсіру барлық түсірілімдер түсірілгенше таңдалған аралықта жалғасады.

Суретке түсіру кезінде

Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру кезінде жад картасына қатынасу шамы жыпылықтайды.

Дисплейді ысырманы босату түймешігін жартылай басу арқылы қоссаңыз, «Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру)» хабары көрсетіледі және Q белгішесі жыпылықтайды. Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру орындалып жатқанда параметрлерді реттеуге, мәзірлерді пайдалануға және суреттерді қарауға болады. Дисплей әрбір аралықтан қысқа уақыт бұрын автоматты түрде өшеді. Аралықты реттейтін таймер белсенді кезде фотокамера параметрлерін өзгерту суретке түсірудің аяқталуына әкелуі мүмкін екенін ескеріңіз.

Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді кідірту

Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді аралықтар арасында J түймешігін басу (Choose start day/time (Басталу күнін/уақытын таңдау) үшін Now (Қазір) таңдалған) немесе аралықты реттейтін таймер мәзірінде Pause (Кідірту) пәрменін таңдау арқылы кідіртуге болады (Choose start day/time (Басталу күнін/уақытын таңдау) үшін Choose day/time (Күнді/уақытты таңдау) таңдалған).

Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді жалғастыру

Суретке түсіруді бірден жалғастыру үшін Restart (Қайта бастау) параметрін таңдаңыз.

Restart (Қайта бастау) пәрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз.

Суретке түсіруді көрсетілген уақытта жалғастыру үшін:

Аралықты реттейтін таймер мәзірінде Choose day/time (Күнді/уақытты таңдау) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

Басталу күні мен уақытын таңдап, J түймешігін басыңыз.

Restart (Қайта бастау) пәрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз.

Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіруді аяқтау

Барлық фотосуреттер түсірілмей тұрып аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді аяқтау үшін аралықты реттейтін таймер мәзірінде Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.

Фотосурет жоқ

Ағымдағы аралық алдыңғы аралықтағы фотосурет немесе фотосуреттер түсірілмей тұрып аяқталса, жад картасы толы болса немесе AF-S режимі таңдалса және фотокамера фокустай алмаса (фотокамера әрбір түсірілім алдында фокустайтынын ескеріңіз), фотосуреттер таңдалған аралықта түсірілмейді. Автофокус режимінде Interval priority (Аралық басымдығы) үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалған болса, суретке түсіру келесі аралықта жалғасады.

Жад бітті

Жад картасы толық болса, аралықты реттейтін таймер қосылып тұрады, бірақ суреттер түсірілмейді. Бірнеше суретті өшіргеннен кейін немесе фотокамераны өшіріп, басқа жад картасын салғаннан кейін суретке түсіруді жалғастырыңыз.

Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру

Таңдалған суреттер санын түсіру үшін керек уақыттан ұзағырақ аралықты таңдаңыз және жарқылды пайдаланып жатсаңыз, жарқылды зарядтау үшін керек уақытты таңдаңыз. Бұл аралық тым қысқа болса, түсірілген фотосуреттер саны 2-қадамда көрсетілген жалпы саннан (әр аралықтағы суреттер санына көбейтілген аралықтар саны) азырақ болуы мүмкін немесе жарқыл толық экспозиция үшін қажеттіден азырақ қуатпен жануы мүмкін. Аралық 00:00’0.5” деп орнатылған болса және Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) және Interval priority (Аралық басымдығы) параметрлерінің екеуі де қосулы болса, аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру басталмайды. Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді фотокамераның кейбір мүмкіндіктерімен, соның ішінде бейнефильм жазумен, таймлапс-бейнелермен, ұзақ экспозициялармен (қолмен басылу немесе уақыт режимінде фотосурет түсіру), бірнеше экспозициямен, HDR (жоғары динамикалық ауқыммен) және фокусты жылжытумен бірге пайдалану мүмкін емес. Әр аралықта кескіндерді жазу үшін керек ысырма жылдамдығы, кадр жылдамдығы және уақыт өзгеріп отыруы мүмкін болғандықтан, бір аралықтың соңы мен келесісінің басы арасындағы уақыт өзгеріп отыруы мүмкін. Суретке түсіруді жалғастыру мүмкін емес болса немесе ағымдағы параметрлерде өзгерістерді қолдану мүмкін емес болса (мысалы, M режимінде Bulb (Қолмен басылу режимі) немесе Time (Уақыт) ысырма жылдамдығы таңдалған, аралық нөл немесе басталу уақыты бір минуттан азырақ болса), ескерту көрсетіледі.

Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер) (E) суретке түсіру режимі таңдалса немесе фотокамераны өшірсе, содан кейін қайта қосса аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру кідіртіледі (фотокамера өшірулі болса, батареяларды және жад карталарын аралықты реттейтін таймер арқылы түсіруді аяқтамастан ауыстыруға болады). Суретке түсіруді аяқтау аралықты реттейтін таймер параметрлеріне әсер етпейді.

Суретке түсіру режимі

Таңдалған суретке түсіру режиміне қарамастан, фотокамера әр аралықта көрсетілген түсірілімдер санын түсіреді.

Брекетинг

Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіруді бастамас бұрын, брекетинг баптауларын реттеңіз. Экспозиция, жарқыл немесе ADL брекетингі аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру кезінде қосылып тұрса, фотокамера аралықты реттейтін таймер мәзірінде көрсетілген түсірілімдер санына қарамастан, әрбір аралықта брекетинг бағдарламасында түсірілімдер санын түсіреді. Аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру кезінде ақ түс балансы брекетингі қосылып тұрса, фотокамера әр аралықта бір түсірілім түсіріп, брекетинг бағдарламасында көрсетілген көшірмелер санын жасау үшін оны өңдейді. Interval priority (Аралық басымдығы) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса, аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсіру кезінде брекетингті пайдалану мүмкін емес екенін ескеріңіз.

Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)

Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) үшін On (Қосулы) күйін таңдасаңыз, фотокамераның кейбір мүмкіндіктері, соның ішінде мыналар өшіріледі:

 • Hi 0,3 және Hi 2 аралығындағы ISO сезімталдықтары
 • Жарқылмен фотосурет түсіру
 • Ұзақ экспозиция бұрмалануын азайту
 • Жыпылықтауды азайту

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)