Фотокамера дыбыссыз даралай түсірілген бейнефильм жасау үшін таңдалған аралықтарда фотосуреттерді автоматты түрде түсінеді.

Time-lapse movie (Баяулатылған бейнефильм) параметрін таңдау төмендегі параметрлерді көрсетеді.

 • Start (Бастау): баяулатылған жазуды бастау. Суретке түсіру шамамен 3 секундтан кейін басталады және таңдалған суретке түсіру уақыты бойы таңдалған аралықпен жалғасады.
 • Interval (Аралық): түсірілімдер арасындағы аралықты минуттар және секундтар түрінде таңдаңыз.
 • Shooting time (Суретке түсіру уақыты): фотокамера суреттерді түсіруді қанша уақыт бойы жалғастыратынын таңдаңыз (сағаттар және минуттар).
 • Exposure smoothing (Экспозицияны тегістеу): On (Қосулы) күйін таңдау M режимінен басқа режимдерде экспозициядағы кенет өзгерістерді тегістейді (M режимінде экспозицияны тегістеу ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару қосулы болса ғана қолданылатынын ескеріңіз). Суретке түсіру кезіндегі нысан жарықтығындағы үлкен өзгерістер байқалатын экспозиция ауытқуларына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда түсірілімдер арасындағы аралықты қысқарту керек болуы мүмкін.
 • Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру): суретке түсіру кезінде ысырма дыбысын өшіру үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз.
 • Choose image area (Кескін аумағын таңдау): кескін аумағын (FX немесе DX) таңдау.
 • Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы): түпкілікті бейнефильмнің кадр өлшемін және жылдамдығын таңдау.
 • Interval priority (Аралық басымдығы): P және A режимдерінде кадрлар таңдалған аралықта түсірілуін қамтамасыз ету үшін On (Қосулы) күйін, фотосуреттердің жарық көзінде дұрыс ұсталуын қамтамасыз ету үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз. On (Қосулы) күйі таңдалған болса, фотосурет түсіру мәзірінде ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты басқару) үшін таңдалған минималды ысырма жылдамдығы аралықтан тезірек екенін және a1(AF-C priority selection (AF-C басымдығын таңдау)) қолданушы параметрі немесе a2 (AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау)) қолданушы параметрі үшін Release (Босату) қазіргі уақытта таңдалған фокустау режиміне сай таңдалғанын тексеріңіз.

Баяулатылған бейнефильмдерді жазу

Суретке түсіруден бұрын

Баяулатылған бейнефильмді түсіру алдында баптау мәзірінде Time zone and date (Уақыт белдеуі және күн) параметрін таңдаңыз және фотокамера сағаты дұрыс уақыт пен күнге орнатылғанын тексеріңіз, содан кейін ағымдағы параметрлерде сынақ түсірілімді түсіріңіз және нәтижелерді көріңіз. Даралай түсірілген бейнефильмдер бейнефильмді кесуді пайдаланып түсіріледі; кадр жиектемесін тексеру үшін Time-lapse movie (Даралай түсірілген бейнефильм) дисплейінде X түймешігін басыңыз (Time-lapse movie (Баяулатылған бейнефильм) дисплейіне оралу үшін W/Q түймешігін басыңыз). Түстер біркелкі болуы үшін 4 (автоматты) немесе D (автоматты табиғи жарық) дегеннен басқа ақ түс балансы параметрін таңдаңыз.

Суретке түсірудің үзілмеуі үшін фотокамера батареясының толығымен зарядталғанын тексеріңіз. Күмәніңіз болса, пайдалану алдында батареяны зарядтаңыз немесе айнымалы ток адаптерін және қуат жалғағышын (бөлек сатылады) пайдаланыңыз.

 1. Time-lapse movie (Даралай бейнефильм) параметрін таңдаңыз.

  Фотосурет түсіру мәзірінде Time-lapse movie (Баяулатылған бейнефильм) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

  Баяулатылған бейнефильм параметрлері көрсетіледі.

 2. Баяулатылған бейнефильм параметрлерін реттеңіз.

  Келесі параметрлерді реттеңіз.

  • Interval (Аралық): аралық (минуттар және секундтар түріндегі) болжалды ең баяу ысырма жылдамдығынан ұзағырақ болуы керек.

   Interval (Аралық) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Аралықты таңдап, J түймешігін басыңыз.

  • Shooting time (Суретке түсіру уақыты): жалпы суретке түсіру уақыты (сағаттар және минуттар түріндегі) 7 сағат және 59 минутқа дейін бола алады.

   Shooting time (Суретке түсіру уақыты) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Суретке түсіру уақытын таңдап, J түймешігін басыңыз.

  • Exposure smoothing (Экспозицияны тегістеу): экспозицияны тегістеуді қосу немесе өшіру.

   Exposure smoothing (Экспозицияны тегістеу) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

  • Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру): дыбыссыз фотосурет түсіруді қосу немесе өшіру.

   Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

  • Choose image area (Кескін аумағын таңдау): баяулатылған жазу үшін кескін аумағын таңдау.

   Choose image area (Кескін аумағын таңдау) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

  • Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы): түпкілікті бейнефильм ойнатылатын кадр өлшемін және жылдамдығын таңдау.

   Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

  • Interval priority (Аралық басымдығы): Interval priority (Аралық басымдығы) параметрін қосу немесе өшіру.

   Interval priority (Аралық басымдығы) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

   Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз.

 3. Суретке түсіруді бастаңыз.

  Start (Бастау) пәрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз. Суретке түсіру шамамен 3 с-тан кейін басталады. Дисплей өшеді және фотокамера таңдалған суретке түсіру уақыты бойы таңдалған аралықта фотосуреттер түсіреді.

Суретке түсіру кезінде

Суретке түсіру кезінде басқару панелінде таймлапс жазу индикаторы көрсетіледі және жад картасына қатынасу шамы жанады. c3 (Power off delay (Қуатты өшіруді кешіктіру), 0 c3: Power Off Delay (Қуатты өшіруді кешіктіру)) > Standby timer (Күту режимінің таймері) қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге қарамастан, суретке түсіру кезінде күту режимі таймерінің мерзімі бітпейді.

Кадрлар арасында параметрлерді реттеу

Кадрлар арасында суретке түсіру және мәзір параметрлерін реттеуге болады. Дегенмен, монитор келесі кадр түсірілгеннен шамамен 2 секунд бұрын өшетінін ескеріңіз.

Суретке түсіруді аяқтау

Барлық фотосуреттер түсірілімей тұрып суретке түсіруді аяқтау үшін таймлапс-бейне мәзірінде Off (Өшірулі) күйін белгілеңіз және J түймешігін басыңыз (Interval (Аралық) өте қысқа болса, бұл суретке түсіруді аяқтамауы мүмкін екенін ескеріңіз. Бұл жағдайда суретке түсіруді фотокамераны өшіру арқылы аяқтауға болады). Бейнефильм осы сәтке дейін түсірілген кадрлардан жасалады. Қуат көзі алып тасталса немесе ажыратылса, я болмаса жад картасы шығарылса, суретке түсіру аяқталатынын (бірақ дыбыстық сигнал шықпайды) және бейнефильм жазылмайтынын ескеріңіз.

Фотосурет жоқ

Фотокамера әрбір түсірілім алдында фокустайды. Қазіргі уақытта таңдалған фокустау режимі AF-S болса және Interval priority (Аралық басымдығы) үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалған болса, фокустай алмағанда фотокамера келесі аралыққа өтеді.

Түпкілікті бейнефильмнің ұзақтығын есептеу

Түпкілікті бейнефильмдегі жалпы кадрлар санын суретке түсіру уақытын аралыққа бөлу, дөңгелектеу және 1 санын қосу арқылы есептеуге болады. Түпкілікті бейнефильмнің ұзақтығын суреттер санын Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) үшін таңдалған кадр жылдамдығына бөлу арқылы есептеуге болады. Мысалы, 1920 × 1080; 24p ажыратымдылығымен жазылған 48 кадрлық бейнефильмнің ұзақтығы шамамен екі секунд болады. Таймлапс-бейнелердің максималды ұзындығы — 20 минут.

Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы)

Жад картасы индикаторы   Жазылған ұзақтық/ең көп ұзақтық

Таймлапс бейнефильмдер

Таймлапсты фотокамераның кейбір мүмкіндіктерімен, соның ішінде бейнефильм жазумен, ұзақ экспозициялармен (қолмен басылу режимі немесе уақыт бойынша фотосурет түсіру), өздігінен түсіруді реттейтін таймермен, брекетингпен, HDR (жоғары динамикалық ауқыммен), бірнеше экспозициямен, аралықты реттейтін таймер арқылы фотосурет түсірумен және фокусты жылжытумен бірге пайдалану мүмкін емес. Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) автоматты түрде өшіріледі. Кескінді жад картасына жазу үшін қажет ысырма жылдамдығы және уақыт әр түсірілімде әр түрлі болатындықтан жазылып жатқан түсірілім мен келесі түсірілімнің басы арасындағы аралық өзгеріп отыруы мүмкін екенін ескеріңіз. Ағымдағы параметрлерде таймлапс-бейнені жазу мүмкін емес болса, параметрлерге енгізілген өзгертулер қолданылмайды және суретке түсіру басталмайды (мысалы, жад картасы толы болса, аралық немесе суретке түсіру уақыты нөл болады, я болмаса аралық суретке түсіру уақытынан ұзағырақ болады).

Фотокамераның басқару тетіктері пайдаланылса, параметрлер өзгертілсе немесе HDMI кабелі жалғанса, суретке түсіру аяқталуы мүмкін. Бейнефильм суретке түсіру аяқталған нүктеге дейін түсірілген кадрлардан жасалады.

Кескінді тексере қарау

Суретке түсіру орындалып жатқанда суреттерді көру үшін K түймешігін пайдалану мүмкін емес, бірақ ойнату мәзірінде Image review (Кескінді тексере қарау) үшін On (Қосулы) немесе On (monitor only) (Қосулы (тек монитор)) таңдалған болса, ағымдағы кадр әрбір суреттен кейін бірнеше секунд бойы көрсетіледі (аралық тым қысқа болса, кадр көрсетілмеуі мүмкін). Кадр көрсетіліп тұрғанда басқа ойнату әрекеттерін орындау мүмкін емес.

Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)

Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) үшін On (Қосулы) күйін таңдасаңыз, фотокамераның кейбір мүмкіндіктері, соның ішінде мыналар өшіріледі:

 • Hi 0,3 және Hi 2 аралығындағы ISO сезімталдықтары
 • Жарқылмен фотосурет түсіру
 • Ұзақ экспозиция бұрмалануын азайту
 • Жыпылықтауды азайту

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)