Пейзаждарды және басқа қозғалмайтын нысандарды суретке түсіргенде ысырма тудыратын дірілдерді азайту үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз (0 Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)). Штативті пайдалану ұсынылады. d5 (Shutter type (Ысырма түрі)) қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге қарамастан, суреттер электрондық ысырманы пайдаланып түсіріледі. Баптау мәзірінде Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері) үшін таңдалған параметрге қарамастан, фотокамера фокустағанда немесе өздігінен түсіруді реттейтін таймер кері санап жатқанда дыбыстық сигнал шықпайды әрі жарқыл да, ұзақ экспозиция кезінде бұрмалануды азайту да өшіріледі. Үздіксіз суретке түсіру режимдерінде кадрдың ілгерілеу жылдамдығы өзгереді (0 Кадрдың ілгерілеу жылдамдығы).

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)