Жоғары контрастты нысандармен пайдаланылатын High Dynamic Range (Жоғары динамикалық ауқым) (HDR) әр түрлі экспозицияларда түсірілген екі түсірілімді біріктіріп жарық аумақтардағы және күңгірт аумақтардағы кішігірім элементтерді сақтайды. HDR матрицалық өлшеммен бірге пайдаланғанда ең тиімді (нүктелі немесе ортасы бойынша өлшенген өлшеу әдістерінде Auto (Автоматты) экспозиция айырмашылығы шамамен 2 ЭМ мәніне тең болады). Оны фотокамераның кейбір мүмкіндіктерімен, соның ішінде NEF (RAW) жазумен, жарқылмен фотосурет түсірумен, брекетингпен, бірнеше экспозициямен, Bulb (Қолмен басылу режимі) және Time (Уақыт) ысырма жылдамдықтарымен, я болмаса аралықты реттейтін таймер, фокусты жылжыту арқылы немесе баяулатылған жазумен біріктіру мүмкін емес.

Бірінші экспозиция (күңгірттеу)

+

Екінші экспозиция (ашықтау)

Біріктірілген HDR кескіні

Мына параметрлер қолжетімді:

 • HDR mode (HDR режимі): On (series) (Қосулы (қатар)) (HDR фотосуреттерінің қатарын түсіру, Off (Өшірулі) күйін таңдағанда аяқталады), On (single photo) (Қосулы (бір фотосурет)) (бір HDR фотосуретін түсіру) және Off (Өшірулі) (қосымша HDR фотосуреттерін түсірусіз шығу).
 • Exposure differential (Экспозиция айырмашылығы): HDR фотосуретін жасау үшін біріктірілетін екі түсірілім арасындағы экспозиция айырмашылығын таңдаңыз. Жоғары контрастты нысандар үшін үлкенірек мәндерді таңдаңыз немесе фотокамераға экспозиция айырмашылығын көрініске сай реттеуге мүмкіндік беру үшін Auto (Автоматты) режимін таңдаңыз.
 • Smoothing (Тегістеу): әрбір HDR фотосуретін құрайтын түсірілімдер арасындағы шекараларды қаншалықты тегістеу керектігін таңдаңыз.
 • Save individual images (NEF) (Жекелеген кескіндерді сақтау (NEF)): HDR кескінін жасау үшін пайдаланылған жекелеген түсірілімдердің әрқайсысын сақтау үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз. Фотосурет түсіру мәзірінде кескін сапасы мен өлшемі үшін таңдалған параметрлерге қарамастан, фотосуреттер үлкен өлшемді NEF (RAW) файлдары ретінде сақталады.

HDR фотосуреттерін түсіру

HDR фотосуреттерін түсіру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

 1. HDR (high dynamic range) (HDR (Жоғары динамикалық ауқым)) параметрін таңдаңыз.

  Фотосурет түсіру мәзірінде HDR (high dynamic range) (HDR (Жоғары динамикалық ауқым)) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 2. Режимді таңдаңыз.

  HDR mode (HDR режимі) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

  Мыналардың біреуін белгілеп, J түймешігін басыңыз.

  • HDR фотосуреттерінің қатарын түсіру үшін 0 On (series) (Қосулы (қатар)) параметрін таңдаңыз. HDR режимінде суретке түсіру HDR mode (HDR режимі) үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалғанша жалғасады.
  • Бір HDR фотосуретін түсіру үшін On (single photo) (Қосулы (бір фотосурет)) параметрін таңдаңыз. Бір HDR фотосуреті жасалғаннан кейін қалыпты суретке түсіру автоматты жалғасады.
  • Қосымша HDR фотосуреттерін жасамастан шығу үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.

  On (series) (Қосулы (қатар)) немесе On (single photo) (Қосулы (бір фотосурет)) мәні таңдалған болса, дисплейде белгіше көрінеді.

 3. Экспозиция айырмашылығын таңдаңыз.

  Екі түсірілім арасында экспозициядағы айырмашылықты таңдау үшін Exposure differential (Экспозиция айырмашылығы) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

  Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз. Жоғары контрастты нысандар үшін жоғарырақ мәндерді таңдаңыз, бірақ қажеттіден жоғарырақ мән қалаған нәтижелерді бермеуі мүмкін екенін ескеріңіз; Auto (Автоматты) параметрі таңдалған болса, фотокамера экспозицияны көрініске қолайлы етіп автоматты түрде реттейді.

 4. Тегістеу мөлшерін таңдаңыз.

  Екі кескін арасындағы жиектердің тегістеу мөлшерін таңдау үшін Smoothing (Тегістеу) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

  Параметрді белгілеп, J түймешігін басыңыз. Жоғарылау мәндер тегістеу құрамдас кескінді береді. Кейбір нысандарда біркелкі емес көлеңке көрініп тұруы мүмкін.

 5. Жекелеген экспозицияларды сақтау-сақтамауды таңдаңыз.

  HDR фотосуретін құрайтын жекелеген NEF (RAW) пішіміндегі кескіндерді сақтау-сақтамауды таңдау үшін Save individual images (NEF) (Жекелеген кескіндерді сақтау (NEF)) параметрін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз, содан кейін қалаған параметрді таңдау үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз және таңдау үшін J түймешігін басыңыз.

 6. Фотосуретті жақтауға алыңыз, фокустаңыз және түсіріңіз.

  Ысырманы босату түймешігі толық басылғанда фотокамера екі экспозиция түсіреді. Кескіндер біріктіріліп жатқанда басқару панелінде «Job» және «HDR» жазулары жыпылықтайды; жазу аяқталғанша фотосуреттерді түсіру мүмкін емес. Суретке түсіру режимі үшін қазіргі уақытта таңдалған параметрге қарамастан, ысырманы босату түймешігі басылған сайын тек бір фотосурет түсіріледі.

  On (series) (Қосулы (қатар)) параметрі таңдалған болса, HDR мүмкіндігі HDR режимі үшін Off (Өшірулі) күйі таңдалғанда ғана өшеді; On (single photo) (Қосулы (бір фотосурет)) параметрі таңдалған болса, HDR мүмкіндігі фотосурет түсірілгеннен кейін автоматты түрде өшеді.

HDR фотосуреттерін жақтауға алу

Кескін жиектері кесіледі. Суретке түсіру кезінде фотокамера немесе нысан қозғалса, қажет нәтижелер алынбауы мүмкін. Штатив қолданған жөн. Көрініске байланысты жарық нысандар айналасында көлеңкелер, ал күңгірт нысандар айналасында сәуле жиектер көрінуі мүмкін; бұл әсерді тегістеу мөлшерін реттеу арқылы азайтуға болады.

C Фотосурет түсіру мәзірі: суретке түсіру параметрлері

Reset Photo Shooting Menu (Фотосурет түсіру мәзірін қалпына келтіру) Storage Folder (Сақтау қалтасы) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Image Quality (Кескін сапасы) Image Size (Кескін өлшемі) NEF (RAW) Recording (NEF (RAW) жазу) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Color Space (Түс кеңістігі) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Long Exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction Shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Metering (Өлшеу) Flash Control (Жарқылды басқару) Flash Mode (Жарқыл режимі) Flash Compensation (Жарқыл түзетілімі) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Auto Bracketing (Автоматты брекетинг) Multiple Exposure (Бірнеше экспозиция) HDR (High Dynamic Range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым)) Interval Timer Shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру) Time-Lapse Movie (Баяулатылған бейнефильм) Focus Shift Shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру) Silent Photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)