ในการเลือกหน้าที่ที่กำหนดให้กับปุ่มควบคุมต่อไปนี้ในโหมดภาพยนตร์ว่าจะใช้แบบแยกเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับแป้นหมุนเลือกคำสั่ง ให้ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J

w ปุ่ม Fn1
y ปุ่ม Fn2
j ปุ่ม AE-L/AF-L
k ปุ่ม OK
l วงแหวนควบคุมเลนส์

หน้าที่ที่สามารถกำหนดไปยังปุ่มควบคุมเหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก w y j k l
t ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า (เปิด)
q ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า (ปิด)
i ชดเชยแสง +
h ชดเชยแสง –
n ติดตามวัตถุ
b แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ
K เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
A AF-ON
F ล็อค AF เท่านั้น
E ล็อค AE (ค้าง)
C ล็อค AE เท่านั้น
B ล็อค AE/AF
p เปิด/ปิดซูม
1 บันทึกภาพยนตร์
m ไวต์บาลานซ์
h ตั้งค่า Picture Control
y Active D-Lighting
w ระบบวัดแสง
c โหมดลั่นชัตเตอร์ (บันทึกเฟรม)
z โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF
H ความไวของไมโครโฟน
W ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
X โฟกัส (M/A)  1, 2
q ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า  2
E ชดเชยแสง  2
9 ค่าความไวแสง (ISO)  2
  ไม่มี  2

ใช้ได้เฉพาะกับเลนส์ที่รองรับ

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ในโหมดแมนวลโฟกัสจะสามารถใช้วงแหวนควบคุมสำหรับปรับโฟกัสเท่านั้น

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก คำอธิบาย
t ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า (เปิด) รูรับแสงจะเปิดกว้างขึ้นขณะกดปุ่มควบคุม ใช้ร่วมกับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g2 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม Fn2 > ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า (ปิด) สำหรับการปรับรูรับแสงแบบใช้ปุ่มควบคุม
q ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า (ปิด) รูรับแสงจะแคบลงขณะกดปุ่มควบคุม ใช้ร่วมกับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g2 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม Fn1 > ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า (เปิด) สำหรับการปรับรูรับแสงแบบใช้ปุ่มควบคุม
i ชดเชยแสง + การชดเชยแสงจะเพิ่มขึ้นในขณะที่กดปุ่มควบคุม ใช้ร่วมกับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g2 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม Fn2 > ชดเชยแสง – สำหรับการปรับการชดเชยแสงแบบใช้ปุ่มควบคุม
h ชดเชยแสง – การชดเชยแสงจะลดลงในขณะที่กดปุ่มควบคุม ใช้ร่วมกับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g2 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม Fn1 > ชดเชยแสง + สำหรับการปรับการชดเชยแสงแบบใช้ปุ่มควบคุม
n ติดตามวัตถุ

การกดปุ่มควบคุมระหว่าง AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติจะเปิดใช้งานการติดตามวัตถุ; จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นเส้นระบุวัตถุและจอภาพและช่องมองภาพจะแสดงผลการติดตามวัตถุ

  • หากต้องการสิ้นสุด AF ติดตามวัตถุ ให้กดปุ่มควบคุมอีกครั้ง
b แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ กดปุ่มควบคุมเพื่อเปิดหรือปิดการแสดงเส้นตาราง
K เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง กดปุ่มควบคุมเพื่อเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
A AF-ON กดปุ่มควบคุมจะเป็นการเริ่มฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
F ล็อค AF เท่านั้น โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุ่มควบคุม
E ล็อค AE (ค้าง) กล้องจะล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มควบคุม และยังคงล็อคไว้จนกว่าจะกดปุ่มควบคุมนี้อีกครั้งหรือหมดเวลาสแตนด์บาย
C ล็อค AE เท่านั้น ค่าแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุ่มควบคุม
B ล็อค AE/AF กล้องจะล็อคโฟกัสและค่าแสงเมื่อกดปุ่มควบคุม
p เปิด/ปิดซูม กดปุ่มควบคุมเพื่อซูมเข้าหน้าจอในพื้นที่รอบๆ จุดโฟกัสปัจจุบัน กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อซูมออก
1 บันทึกภาพยนตร์ กดปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มการบันทึกภาพยนตร์ การบันทึกจะสิ้นสุดลงเมื่อกดปุ่มควบคุมนี้อีกครั้ง
m ไวต์บาลานซ์ กดปุ่มควบคุมและหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือกไวต์บาลานซ์ (ในบางกรณีสามารถเลือกตัวเลือกย่อยได้โดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย)
h ตั้งค่า Picture Control กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือก Picture Control
y Active D-Lighting กดปุ่มควบคุม และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อปรับค่า Active D-Lighting
w ระบบวัดแสง กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง
c โหมดลั่นชัตเตอร์ (บันทึกเฟรม) กดปุ่มควบคุม แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์สำหรับถ่ายภาพระหว่างการบันทึกภาพยนตร์
z โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักและย่อยเพื่อเลือกโหมดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF
H ความไวของไมโครโฟน กดปุ่มควบคุม และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อปรับค่าความไวของไมโครโฟน
W ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ และแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกสีของเส้นขอบ
X โฟกัส (M/A) ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อโฟกัสด้วยตนเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับโหมดโฟกัส หากต้องการปรับโฟกัสภาพใหม่โดยใช้ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุ่มควบคุมที่กำหนด AF-ON ไว้
q ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อปรับรูรับแสง
E ชดเชยแสง ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อปรับการชดเชยแสง
9 ค่าความไวแสง (ISO) ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อปรับค่าความไวแสง (ISO)
  ไม่มี ปุ่มควบคุมจะไม่มีผลใดๆ

ปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้า

ฟังก์ชั่นปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้าจะใช้ได้ในโหมด A และ M เท่านั้น (สัญลักษณ์ 6 จะแสดงว่าใช้งานฟังก์ชั่นปรับรูรับแสงด้วยไฟฟ้าไม่ได้) หน้าจออาจกะพริบถี่ๆ ขณะปรับรูรับแสง

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์