เลือก ใช่ เพื่อคืนค่าตัวเลือกเมนูถ่ายภาพให้กลับไปเป็นค่าตั้งจากโรงงาน (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์)