สร้าง Picture Control แบบควบคุมเอง (0 จัดการ Picture Control)