เลือก Picture Control สำหรับภาพยนตร์ (0 ตั้งค่า Picture Control) เลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย เพื่อใช้ตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบันสำหรับภาพถ่าย