ลดขอบมืดในภาพยนตร์ (0 ควบคุมขอบมืด) เลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย เพื่อใช้ตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบันสำหรับภาพถ่าย