เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร์ (ในหน่วยพิกเซล) และอัตราเฟรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์” (0 ขนาดเฟรม อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์)