เลือกวิธีที่กล้องจะวัดแสงในโหมดภาพยนตร์ (0 ระบบวัดแสง) ใช้การวัดแสงเฉพาะจุดไม่ได้